Príprava na prvé sv. prijímanie

Na ceste k Ježišovi - príprava na prvé sv. prijímanie Logo

Katechézy pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Projekt Na ceste k Ježišovi je zameraný na katechézu prvoprijímajúcich detí. Odpovedá na nové výzvy súčasnej doby, keď praktizovanie viery v mnohých rodinách je len príležitostné.

V projekte sa dáva dôraz na zapojenie rodičov do katechézy a začlenenie detí do spoločenstva veriacich. Mimoriadnym je tiež úsilie pokračovať v katechéze aj po slávnosti prvého svätého prijímania a neobmedzovať sa len na prípravu k prijatiu Eucharistie.

V prílohách je možné nájsť materiály pre bližšie oboznámenie sa s teóriou a praxou projektu a tiež podklady pre stretnutia detí a rodičov v prvom a druhom roku katechézy.

Na ceste k Ježišovi - príprava na prvé sv. prijímanie

Predstavenie projektu katechézy prvoprijímajúcich

V roku 2014 sa začala v rámci Diecézneho katechetického úradu v Bratislave práca na novom projekte katechézy prvoprijímajúcich s názvom „Na ceste k Ježišovi“. Tento projekt sa zameriava na
katechézu rodičov. Dôvodom je psycho-sociálny a kognitívny vývin osem–deväťročného dieťaťa, ktorého súhlas
viery je vo veľkej miere závislý od viery rodičov. 

Teória projektu „Na ceste k Ježišovi“ je postavená na dvoch základných pilieroch. Prvým pilierom je metóda „quattro tempi“ (štyri časy) pochádzajúca z talianskej diecézy Verona a druhým je katechumenát, ktorý podľa Všeobecného katechetického direktória 2020 (články 61-65) má inšpirovať aj katechézu pokrstených, ktorí nedokončili sviatosti kresťanskej iniciácie. 

Stručný úvod k projektu

Stručný úvod k projektu

"Na ceste k Ježišovi" Sr. Karola Dravecká, OP Výzva katechézy prvoprijímajúcich Už na prvom Celoslovenskom katechetickom seminári v Košiciach v roku 1998 boli vypovedané ťažkosti v oblasti praxe privádzania detí k prvému prijatiu Eucharistie: „Jedna hodina v týždni je...

Podrobné predstavenie projektu

Podrobné predstavenie projektu

Nové metodické spracovanie projektu katechézy prvoprijímajúcich "Na ceste k Ježišovi" Sr. Karola Dravecká, OP Stiahnite si tento dokument ako pdf Proces tvorby projektu katechézy prvoprijímajúcich s názvom „Na ceste k Ježišovi“ prebieha od septembra 2013....

Koncepcia katechetických stretnutí 

Koncepcia katechetických stretnutí 

Sr. Karola Dravecká, OP Prvý rok katechézy prvoprijímajúcich (pred slávnosťou prvého sv. prijímania) a druhý rok katechézy (po slávnosti prvého sv. prijímania) majú rovnakú obsahovú štruktúru, ktorá cez jednotlivé obrady svätej omše uvádza do tajomstva Pána. Deti...

Stretnutia – katechézy

1. rok – príprava na prvé sv. prijímanie

Pri jednotlivých témach ponúkame pre animátorov a rodičov námety pre ich prácu vo forme farebných listov, ktoré má jasnú a prehľadnú štruktúru. Obsahujú vždy štyri strany, pretože rešpektujú metódu „quattro tempi“. 

1. Boh nás vedie na cestu slobody

1. Boh nás vedie na cestu slobody

Stiahnite si tento dokument ako pdf Kňaz pri slávnostnej svätej omši nevchádza sám do presbytéria, ale ho predchádzajú miništranti, ktorí nesú kríž, sviečky a evanjeliár. Táto procesia znázorňuje Cirkev, ktorá sa nachádza na ceste k Pánovi. Vo všetkých sláveniach...

2. Ježiš nás volá k obráteniu

2. Ježiš nás volá k obráteniu

Stiahnite si tento dokument ako pdf Veľmi často sa vzďaľujeme od seba len preto, že si nedokážeme priznať chyby a nedokážeme povedať: „mrzí ma to“. Veľký význam na začiatku každej svätej omše má pobozkanie oltára, prežehnanie a úprimné priznanie si zlyhávania našej...

3. Boh hovorí k ľuďom

3. Boh hovorí k ľuďom

Stiahnite si tento dokument ako pdf V liturgii slova nečítame hocijakú knihu, ale ohlasujeme Božie slovo. Kniha je len vec, ale Božie slovo je živé. Je to sám Kristus, ktorý je medzi nami prítomný a hovorí k nám. Svoju vieru v Božie slovo vyjadrujeme vždy, keď sa pred...

4. Ježiš sýti zástupy

4. Ježiš sýti zástupy

Stiahnite si tento dokument ako pdf Keď niektorí členovia zhromaždenia prinášajú kňazovi chlieb a víno, robia to v zastúpení všetkých nás. V Eucharistii chválime Boha za dar stvorenia a prinášame mu plody zeme a práce našich rúk. Neznamená to len prácu roľníkov a...

5. Ježiš Kristus sa daruje pre nás

5. Ježiš Kristus sa daruje pre nás

Stiahnite si tento dokument ako pdf Sviatosť Eucharistie si vyžaduje náš súhlas viery. Keď po pozdvihnutí premeneného chleba a vína, kňaz zvolá: „Hľa, tajomstvo viery“, ľud odpovie: „Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v...

Doplňujúce stretnutia pre deti

Doplňujúce stretnutia pre deti

Tu ponúkame 3 doplňujúce stretnutia pre deti - Úvodné stretko, Adventné stretko a Pôstne stretko. Úvodné stretko  Zoznámenie Nasleduje po Obrade začlenenie so spoločenstva. Jeho prvým cieľom je vytvoriť dostatočný priestor na zoznámenie sa katechétu a animátora...

2. rok – pokračovanie katechéz po prvom sv. prijímaní

Projekt „Na ceste k Ježišovi“ predpokladá aj mystagogické obdobie, čiže katechézu detí a rodičov po slávnosti prvého svätého prijímania.

1. Ježiš je prameň živej vody

1. Ježiš je prameň živej vody

Stiahnite si tento dokument ako pdf V každej svätej omši sa Ježiš pre nás stáva prameňom živej vody.  Pri slávení Eucharistie zostupuje Duch Svätý, aby premenil život všetkých, ktorí vstupujú do spoločenstva s Kristovým telom a krvou. Duch Svätý nás zjednocuje s...

2. Pán sa daruje vo svojom slove

2. Pán sa daruje vo svojom slove

Stiahnite si tento dokument ako pdf Pre veriacich zohráva dôležitú úlohu homília alebo kázeň. Vysvetlenie posvätných textov v homílii patrí k najstarším častiam svätej omše. Je to jeden z momentov slávenia, kde je najviac viditeľný vzťah Božieho slova so životom ľudí....

3. Slovo prináša ovocie

3. Slovo prináša ovocie

Stiahnite si tento dokument ako pdf Vypočuli sme si Božie slovo. Homília nám, dúfajme,  pomohla objaviť tajomstvá Božej vôle. Teraz sme pripravení recitovať Krédo. Pre prvých kresťanov recitovanie Kréda znamenalo odvážne a riskantné skoncovanie s predošlým...

4. Ježiš nás mení láskou

4. Ježiš nás mení láskou

Stiahnite si tento dokument ako pdf Umývanie nôh je symbolické a prorocké gesto, prítomné v liturgii Zeleného štvrtka - v deň, keď slávime ustanovenie Eucharistie. V tomto konkrétnom geste sa Ježiš zjavuje ako ten, kto „hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa...

5. Ježiš je stále s nami

5. Ježiš je stále s nami

Stiahnite si tento dokument ako pdf „Každý deň slávim eucharistiu“, píše Henri J. M. Nouwen v úvode svojej knihy S hořícím srdcem. „A predsa sa stále ešte čudujem: Viem vôbec, čo robím? Vedia to tí, ktorí sú so mnou pri stole, čoho sú súčasťou?“  Podľa vzoru...

Liturgické slávenia

Katechéza katechumenátneho typu predpokladá uvedomenie si, že „obrad“ tvorí nenahraditeľný kontext pre náboženskú skúsenosť a prvotný zdroj náboženskej reflexie. Návrat k „obradom“ je v projekte „Na ceste k Ježišovi“ kľúčový.

Liturgické slávenia – predstavenie

Liturgické slávenia – predstavenie

Katechéza katechumenátneho typu predpokladá uvedomenie si, že „obrad“ tvorí nenahraditeľný kontext pre náboženskú skúsenosť a prvotný zdroj náboženskej reflexie1. Návrat k „obradom“ je v projekte „Na ceste k Ježišovi“ kľúčový. Ako vyplýva z časovo – tematického plánu...

1. Slávnosť začlenenia do spoločenstva

1. Slávnosť začlenenia do spoločenstva

Poznámka k nadpisu1 Pieseň Privítanie a krátke uvedenie obradu Požiadanie o prijatie do spoločenstva  Deti sa spolu s kňazom a animátormi postavia do kruhu a kňaz požiada deti, aby vyjadrili svoju túžbu nastúpiť cestu,  ktorá ich...

2. Predstavenie detí kresťanskému spoločenstvu

2. Predstavenie detí kresťanskému spoločenstvu

Poznámka k nadpisu1 Deti sa zhromaždia spolu s animátormi a katechétmi pred kostolom.  Úmysel nasledovať Ježiša  KŇAZ: Požiadali ste nás, aby ste patrili do spoločenstva, v ktorom začnete poznávať a veriť v Ježiša. Vedeli by ste povedať, čo Vás najviac priťahuje...

3. Prvá slávnosť odpustenia – variant 1

3. Prvá slávnosť odpustenia – variant 1

Poznámka k nadpisu1 Pomôcky Evanjelium Paškál Malá sviečka pre každé dieťa Pri kríži veľká nádoba s pieskom, kde sa môžu postaviť sviečky  Lístky na pamiatku s textom Jn 8,12 Slávenie Deti a tí, čo ich doprevádzajú sa postavia do presbytéria blízko...

4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2

4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2

Poznámka k nadpisu1 Úvod Katechéta: Drahé deti, dnes sme prišli sem spolu s vašimi rodičmi na veľkú slávnosť. Budeme ju sláviť spolu s Bohom, ktorý je šťastný, že vám môže darovať odpustenie. Po prvýkrát budete sláviť sviatosť Zmierenia. Je to znak toho, že rastiete....