História rehole

história reholeDominikánska rodina vo svete  známa  pod názvom Rehoľa kazateľov – Ordo praedicatorum bola založená Dominikom de Guzman.

Dominik, hlboko zasiahnutý Kristovou láskou, čerpajúc múdrosť z Božieho slova, a zároveň hnaný láskou k blížnemu a súcitom s jeho duchovnou i telesnou biedou, zakladá v 13. storočí Rehoľu kazateľov. Poslaním bratov a sestier Rehole kazateľov (dominikánov) je ohlasovanie Božieho slova – prameň života a nádeje – všetkým ľuďom.

Dominikánska rodina

Ohlasovanie Božieho slova je srdcom nášho dominikánskeho povolania, ktoré je v rámci dominikánskej rodiny uskutočňované v rôznych životných stavoch:

  • bratia: V r. 1216 potvrdzuje pápež Honorius III. Rehoľu kazateľov, ktorá je založená výlučne pre kázanie a na spásu duší.
  • mníšky: Sv. Dominik zakladá v r. 1206 v Prouille prvý kontemplatívny kláštor pre ženy obrátené z herézy, ktoré sa modlitbou a pokáním podieľajú na poslaní rehole – kázaní. Kláštor je zároveň miestom duchovnej podpory apoštolskej činnosti bratov kazateľov.
  • sestry apoštolského života: V 19. storočí vznikajú mnohé kongregácie sestier dominikánok, ktoré sú apoštolsky činné a ktoré sa venujú ohlasovaniu Božieho slova rozmanitými spôsobmi. Napr. v katechéze, v školstve, vo výchove, v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v masmédiách, v kultúre, na misiách a pod.
  • laickí dominikáni: Vznik laických združení sv. Dominika, v minulosti známych ako dominikánski terciári, sa datuje na koniec 13. storočia. K laickým dominikánom patria muži, ženy, slobodní a žijúci v manželstve, ktorí bežným spôsobom života vo svete, vo svojich rodinách a domovoch napĺňajú špecifickým spôsobom poslanie rehole.

Magister rehole

Rehoľu kazateľov vedie magister, ktorý je generálnym predstaveným. Volený je generálnou kapitulou (zhromaždenie zástupcov provincií) na obdobie 9 rokov. Od roku 2010 je magistrom rehole brat Bruno Cadoré OP, ktorý je v poradí 87. nástupcom sv. Dominika.

Kongregácie sestier dominikánok na celom svete

155 kongregácií sestier dominikánok s celkovým počtom sestier do 27 tisíc pôsobí na týchto svetadieloch: Európa, Afrika, Ázia a Tichomorie, Latinská Amerika a Severná Amerika.

V máji 1995 vzniká medzinárodné spoločenstvo sestier dominikánok (DSI – Dominican Sisters International), ktorého cieľom je vzájomná podpora a spolupráca medzi kongregáciami apoštolsky činných sestier dominikánok na celom svete za účelom napĺňania poslania rehole.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...