História rehole

história reholeDominikánska rodina vo svete  známa  pod názvom Rehoľa kazateľov – Ordo praedicatorum bola založená Dominikom de Guzman.

Dominik, hlboko zasiahnutý Kristovou láskou, čerpajúc múdrosť z Božieho slova, a zároveň hnaný láskou k blížnemu a súcitom s jeho duchovnou i telesnou biedou, zakladá v 13. storočí Rehoľu kazateľov. Poslaním bratov a sestier Rehole kazateľov (dominikánov) je ohlasovanie Božieho slova – prameň života a nádeje – všetkým ľuďom.

Dominikánska rodina

Ohlasovanie Božieho slova je srdcom nášho dominikánskeho povolania, ktoré je v rámci dominikánskej rodiny uskutočňované v rôznych životných stavoch:

  • bratia: V r. 1216 potvrdzuje pápež Honorius III. Rehoľu kazateľov, ktorá je založená výlučne pre kázanie a na spásu duší.
  • mníšky: Sv. Dominik zakladá v r. 1206 v Prouille prvý kontemplatívny kláštor pre ženy obrátené z herézy, ktoré sa modlitbou a pokáním podieľajú na poslaní rehole – kázaní. Kláštor je zároveň miestom duchovnej podpory apoštolskej činnosti bratov kazateľov.
  • sestry apoštolského života: V 19. storočí vznikajú mnohé kongregácie sestier dominikánok, ktoré sú apoštolsky činné a ktoré sa venujú ohlasovaniu Božieho slova rozmanitými spôsobmi. Napr. v katechéze, v školstve, vo výchove, v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v masmédiách, v kultúre, na misiách a pod.
  • laickí dominikáni: Vznik laických združení sv. Dominika, v minulosti známych ako dominikánski terciári, sa datuje na koniec 13. storočia. K laickým dominikánom patria muži, ženy, slobodní a žijúci v manželstve, ktorí bežným spôsobom života vo svete, vo svojich rodinách a domovoch napĺňajú špecifickým spôsobom poslanie rehole.

Magister rehole

Rehoľu kazateľov vedie magister, ktorý je generálnym predstaveným. Volený je generálnou kapitulou (zhromaždenie zástupcov provincií) na obdobie 9 rokov. Od roku 2010 je magistrom rehole brat Bruno Cadoré OP, ktorý je v poradí 87. nástupcom sv. Dominika.

Kongregácie sestier dominikánok na celom svete

155 kongregácií sestier dominikánok s celkovým počtom sestier do 27 tisíc pôsobí na týchto svetadieloch: Európa, Afrika, Ázia a Tichomorie, Latinská Amerika a Severná Amerika.

V máji 1995 vzniká medzinárodné spoločenstvo sestier dominikánok (DSI – Dominican Sisters International), ktorého cieľom je vzájomná podpora a spolupráca medzi kongregáciami apoštolsky činných sestier dominikánok na celom svete za účelom napĺňania poslania rehole.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...