1. Slávnosť začlenenia do spoločenstva

12. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Obrady

1. Slávnosť začlenenia do spoločenstva - príprava na prvé sv. prijímanie

Poznámka k nadpisu1

Pieseň

Privítanie a krátke uvedenie obradu

Požiadanie o prijatie do spoločenstva 

Deti sa spolu s kňazom a animátormi postavia do kruhu a kňaz požiada deti, aby vyjadrili svoju túžbu nastúpiť cestu,  ktorá ich privedie k prijatiu Eucharistie. (Dialóg môže byť individuálny, ak skupina detí nie je početná.

KŇAZ: Milé dievča a chlapec, čo si žiadaš? 

DETI: Byť prijatý(á)do tohto spoločenstva, aby som sa stal priateľom Ježiša. 

KŇAZ: My všetci prežívame radosť, že chceš patriť do toho spoločenstva a pripraviť sa na prijatie sviatosti Eucharistie. Aby sa Ti to podarilo, potrebuješ čas a pomoc ľudí, ktorí Ti budú stáť na blízku a viesť Ťa. Si ochotný prichádzať k nám, do nášho spoločenstva, aby si sa naučil poznať a milovať Ježiša tak, ako Ťa On už dávno pozná a miluje? 

DETI: Áno. 

KŇAZ: Milé deti, teraz choďte za svojimi rodičmi (alebo za tými, ktorí ich zastupujú) a spýtajte sa ich či súhlasia, že budete prichádzať do tohto spoločenstva, ktoré Vás privedie k prijatiu sviatosti Eucharistie. 

Každé dieťa príde k svojim rodičom a žiada si dovolenie. 

DETI: Milá mama a otec (alebo meno toho, kto ich zastupuje), dovolíte mi patriť do tohto spoločenstva, aby som sa pripravil na prijatie Eucharistie? 

Rodičia: Choď, dieťa moje (meno dieťaťa), a milosť Boha nech Ťa sprevádza. 

Dieťa sa vráti do kruhu pri kňazovi. 

KŇAZ: Milí rodičia, dovolili ste, aby vaše deti patrili do spoločenstva a napredovali na ceste kresťanskej iniciácie. Animátori a ja Vám zaručujeme našu pomoc a pýtame sa: Ste ochotní aktívne sa zúčastniť na príprave Vašich detí? 

RODIČIA: Áno. 

Prijatie 

KŇAZ: Vaši rodičia Vám dali svoj súhlas, aby ste patrili do nášho spoločenstva. Prežívame veľkú radosť, že Vás môžeme prijať medzi seba a začať s Vami cestu pekného dobrodružstva. 

Počas piesne si všetci – deti a animátori podajú ruky.

Odovzdanie znaku prijatia do spoločenstva 

KŇAZ: Milé dievčatá a chlapci, teraz ste súčasťou nášho spoločenstva, do ktorého patria tí, ktorí sa chcú stať priateľmi Ježiša. Boli raz dvaja mladí ľudia, ktorí ešte nenašli priateľa vo svojom živote. Volali sa Ondrej a Jakub. Jedného dňa muž, ktorý žil vo veľkej chudobe na púšti a načúval stále, čo mu Boh hovoril, videl prechádzať Ježiša a povedal tým mladíkom: „Pozrite, tento sa môže stať Vaším pravým priateľom: je schopný položiť aj svoj život za Vás.“ Oni mu boli veľmi vďační za to, čo im povedal a vybrali sa za neznámou osobou. Bol to Ježiš. On si všimol, že niekto ide za ním. Počúvajte, čo nám hovorí Evanjelium: 

Kňaz sa priblíži k Evanjeliu a číta (Jn 1, 38 – 39), potom sa vráti medzi deti a povie: 

KŇAZ: My chceme byť ako Ondrej a Jakub: ísť za Ježišom, kráčať spolu s ním, počúvať ho, stať sa jeho skutočnými priateľmi. (K tomu nám pomôže jeho matka Panna Mária.) Aby ste si toto všetko pamätali, darujem Vám obrázok Ježiša s Pannou Máriou. Dajte si ho blízko k vašej posteli. A každý večer sa nachvíľu sa naň pozrite, aby ste si spomenuli na tento deň a obnovili Vašu snahu. 

Každé dieťa príde ku kňazovi a dostane obrázok. 


  1. Preklad z tal. originálu: VENTURI, G.: Iniziazione cristiana deu ragazzi. Celebrazioni. Brescia : Queriniana, 2002, ss. 7-10. ↩︎

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...