1. Slávnosť začlenenia do spoločenstva

12. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Obrady

1. Slávnosť začlenenia do spoločenstva - príprava na prvé sv. prijímanie

Poznámka k nadpisu1

Pieseň

Privítanie a krátke uvedenie obradu

Požiadanie o prijatie do spoločenstva 

Deti sa spolu s kňazom a animátormi postavia do kruhu a kňaz požiada deti, aby vyjadrili svoju túžbu nastúpiť cestu,  ktorá ich privedie k prijatiu Eucharistie. (Dialóg môže byť individuálny, ak skupina detí nie je početná.

KŇAZ: Milé dievča a chlapec, čo si žiadaš? 

DETI: Byť prijatý(á)do tohto spoločenstva, aby som sa stal priateľom Ježiša. 

KŇAZ: My všetci prežívame radosť, že chceš patriť do toho spoločenstva a pripraviť sa na prijatie sviatosti Eucharistie. Aby sa Ti to podarilo, potrebuješ čas a pomoc ľudí, ktorí Ti budú stáť na blízku a viesť Ťa. Si ochotný prichádzať k nám, do nášho spoločenstva, aby si sa naučil poznať a milovať Ježiša tak, ako Ťa On už dávno pozná a miluje? 

DETI: Áno. 

KŇAZ: Milé deti, teraz choďte za svojimi rodičmi (alebo za tými, ktorí ich zastupujú) a spýtajte sa ich či súhlasia, že budete prichádzať do tohto spoločenstva, ktoré Vás privedie k prijatiu sviatosti Eucharistie. 

Každé dieťa príde k svojim rodičom a žiada si dovolenie. 

DETI: Milá mama a otec (alebo meno toho, kto ich zastupuje), dovolíte mi patriť do tohto spoločenstva, aby som sa pripravil na prijatie Eucharistie? 

Rodičia: Choď, dieťa moje (meno dieťaťa), a milosť Boha nech Ťa sprevádza. 

Dieťa sa vráti do kruhu pri kňazovi. 

KŇAZ: Milí rodičia, dovolili ste, aby vaše deti patrili do spoločenstva a napredovali na ceste kresťanskej iniciácie. Animátori a ja Vám zaručujeme našu pomoc a pýtame sa: Ste ochotní aktívne sa zúčastniť na príprave Vašich detí? 

RODIČIA: Áno. 

Prijatie 

KŇAZ: Vaši rodičia Vám dali svoj súhlas, aby ste patrili do nášho spoločenstva. Prežívame veľkú radosť, že Vás môžeme prijať medzi seba a začať s Vami cestu pekného dobrodružstva. 

Počas piesne si všetci – deti a animátori podajú ruky.

Odovzdanie znaku prijatia do spoločenstva 

KŇAZ: Milé dievčatá a chlapci, teraz ste súčasťou nášho spoločenstva, do ktorého patria tí, ktorí sa chcú stať priateľmi Ježiša. Boli raz dvaja mladí ľudia, ktorí ešte nenašli priateľa vo svojom živote. Volali sa Ondrej a Jakub. Jedného dňa muž, ktorý žil vo veľkej chudobe na púšti a načúval stále, čo mu Boh hovoril, videl prechádzať Ježiša a povedal tým mladíkom: „Pozrite, tento sa môže stať Vaším pravým priateľom: je schopný položiť aj svoj život za Vás.“ Oni mu boli veľmi vďační za to, čo im povedal a vybrali sa za neznámou osobou. Bol to Ježiš. On si všimol, že niekto ide za ním. Počúvajte, čo nám hovorí Evanjelium: 

Kňaz sa priblíži k Evanjeliu a číta (Jn 1, 38 – 39), potom sa vráti medzi deti a povie: 

KŇAZ: My chceme byť ako Ondrej a Jakub: ísť za Ježišom, kráčať spolu s ním, počúvať ho, stať sa jeho skutočnými priateľmi. (K tomu nám pomôže jeho matka Panna Mária.) Aby ste si toto všetko pamätali, darujem Vám obrázok Ježiša s Pannou Máriou. Dajte si ho blízko k vašej posteli. A každý večer sa nachvíľu sa naň pozrite, aby ste si spomenuli na tento deň a obnovili Vašu snahu. 

Každé dieťa príde ku kňazovi a dostane obrázok. 


  1. Preklad z tal. originálu: VENTURI, G.: Iniziazione cristiana deu ragazzi. Celebrazioni. Brescia : Queriniana, 2002, ss. 7-10. ↩︎

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...