3. Slovo prináša ovocie

12. jan. 2024 | 2. rok katechézy, Na ceste k Ježišovi

2.3 Slovo prináša ovocie - príprava na prvé sv. prijímanie

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Vypočuli sme si Božie slovo. Homília nám, dúfajme,  pomohla objaviť tajomstvá Božej vôle. Teraz sme pripravení recitovať Krédo. Pre prvých kresťanov recitovanie Kréda znamenalo odvážne a riskantné skoncovanie s predošlým životom. Vyznanie viery predpokladá rozhodnutie opustiť cestu zla a zvoliť si cestu dobra.   Ide o proces obrátenia, v ktorom je nevyhnutné vzdať sa ilúzie nezávislosti a uveriť Božiemu slovu. Obrátenie je najkrajší zázrak „znovuzrodenia“ človeka, je najväčším spoločným dielom Boha a človeka, ktoré spôsobuje, že kresťania sa stávajú dobrými a úrodnými stromami, pretože ponorili svoje konáre do tečúcej vody, vyhnali výhonky v nezvyčajnej úrodnosti a priniesli dobré ovocie.

Prvotná Cirkev celé stáročia usilovala o to, aby našla vhodné slová na vyjadrenie svojej viery, že Ježiš nebol len obyčajným prorokom, Božím poslom, polobohom, anjelom, ale pravým Bohom. (…) Znova vidíme, že naša viera nie je v prvom rade súhlas s faktami o Bohu, ale priateľstvo s Bohom.

T. Radcliffe

Potom ako sa veriaci priblížili k oltáru a začali prežívať priateľstvo s Bohom, stali sa, podľa sv. Ambróza, dobrými a úrodnými stromami. Stali sa záhradou, v ktorej Pán nachádza potešenie, keď prijíma svoj pokrm v deťoch a maličkých tohto sveta. Oni potrebujú „jesť“ dobré ovocie života svojich rodičov, aby mohli rásť a vzmáhať sa.

Prvé stretnutie: animátori – rodičia

Mt 13, 1-9

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.

Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“

Mt 13, 1-9

Podnety k reflexii

Za Ježišom raz prišla  jeho matka a jeho bratia a chceli sa s ním rozprávať.  A Ježiš im odkázal: Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, ten mi je bratom, sestrou a matkou.  Namiesto telesného príbuzenstva, je tu vyzdvihnuté príbuzenstvo s Bohom, otvorené každému človeku, ktorý naplnený Duchom Svätým koná vôľu Otca, vyjadrenú v slove Syna. Človek je povolaný prijať Božie slová a uskutočniť ich podľa vzoru Božej matky. 

Následne po tejto epizóde Ježiš vyšiel z domu a začal  učiť  veľký zástup prostredníctvom podobenstiev. Každé podobenstvo hovorí o niečom, čo je známe, aby priviedlo k pochopeniu niečoho, čo je neznáme. Podobenstvá vnášajú svetlo do toho, čo sa deje v našom čase, ktorý je plný protikladov. Áno, kráľovstvo Boha tu je, ale ešte nie je v plnosti: zatiaľ ešte namáhavo pracujeme ako rozsievači alebo rybári, ešte sme nedošli k radostnej hostine. 

Prvé podobenstvo u Matúša je o rozsievačovi. Je to jediné podobenstvo, ktoré nezačína slovami: Nebeské kráľovstvo je podobné… Je to preto, že sa tu kladie pred nás otázka: „Akou zemou pre Božie kráľovstvo chceme byť?“ Ježiš hovorí, že rozsievač vyšiel a sial: plný dôvery a veľkodušnosti voči všetkým typom pôdy. Ježiš je rozprávaním týchto podobenstiev sám rozsievačom. Jeho slová sa však stretávajú okrem entuziazmu aj s neprijatím. Svojím ohlasovaním vyvoláva u niektorých nepriateľstvo. Účinnosť slova nezávisí len od ohlasovateľa, ale najmä od poslucháča, od pôdy srdca, do ktorej slovo padá. 

Podobenstvo končí slovami: Kto má uši, nech počúva! Aj tento text, ktorý sme si práve vypočuli, je semenom. Rozsievanie je vždy úkon viery v semeno a v pôdu, tak ako je život vždy úkon viery v Boha a človeka. (podľa S. Fausti a ďalších)

Podnety k diskusii

  1. Čo nám podobenstvo hovorí o rozsievačovi? 
  2. Čo nám hovorí o nás? 
  3. Sme pozvaní niečo urobiť alebo niečím sa stať?

Druhé stretnutie: rodičia – deti

Prvé pochybnosti…

Deti okolo desiateho roku života sa začínajú pýtať, či je to naozaj pravda, čo sa  im hovorí o Bohu. Prvé pochybnosti vo viere sú normálnou súčasťou v procese dozrievania. Deti, ktoré majú dôveru a zveria sa rodičom so svojimi otáznikmi, nepotrebujú náročné vysvetlenia. Môže im veľmi pomôcť  presvedčivé svedectvo o vlastnom prežívaní viery. Rodičia by nemali deti napomínať  pre ich pochybnosti, ale snažiť sa im pomôcť cez objasnenie ich problému, svedectvo a cez ovocie dobrého života.

Typ na reflexiu

Kedy môže naše chodenie do kostola deti pobúriť? Vstupujú do veku, keď budú mať tendenciu odmietať každé protirečenie medzi učením Ježiša a správaním dospelých kresťanov. Ježiš a jeho slová by sa mali stať v rodinách životným pravidlom.

 

Modlitba

Pane, niekedy sa zdá, že sme pôda plná kamenia a tŕnia, keď nechceme rozumieť Tvojmu slovu. Ale sme tiež dobrou pôdou, keď Ťa počúvame a snažíme sa podľa Teba žiť. Pane, Ty si trpezlivý rozsievač. Pomôž nám stať sa dobrou pôdou, kde Tvoje slovo prináša úrodu. 

Tretie stretnutie: animátori—deti

Animátori pomôžu deťom objaviť, že každé „Verím“ je odpoveď Bohu, ktorý sa dáva spoznať. Potom ich pozve splniť navrhnuté úlohy:  

  1. Vybrať si „jeden obrázok“, ktorému najviac verím a zahrať ho v skupine….
  2. Vybrať si jeden obrázok, ktorému mám ťažkosť veriť, a skúsiť sa na to spýtať rodičov….

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...