Katechéza

katechézaSme horlivými kazateľkami evanjelia prostredníctvom katechézy, ktorej cieľom je uviesť človeka do dôverného spojenia s Ježišom Kristom, prehĺbenie viery, ako aj pretváranie celého človeka a kultúry jeho života (KO čl. 5).

Sme aktívne prítomné v pastorácii a katechéze detí, mládeže a dospelých. Naše svedectvo o kráse života s Bohom, ohlasovanie radostnej zvesti a vyučovanie v oblasti viery vyviera z bohatstva kontemplatívneho života.

Pôsobenie v školách a v školských zariadeniach je prepojené s úsilím vzbudzovať záujem o hľadanie Pravdy, Dobra a Krásy. Vo farnostiach sa venujeme zvlášť katechéze prvoprijímajúcich a birmovancov. Tiež pomáhame pri organizovaní a realizácii rôznych príležitostných aktivít.

Náš apoštolát je zameraný na vzbudzovanie lásky k Božiemu Slovu a Eucharistii. Ponúkame adorácie, stretnutia nad Svätým písmom, duchovné obnovy a modlitbové stretnutia. Okrem toho sa snažíme o neformálne kázanie v rôznych životných situáciách. Počas letných prázdnin organizujeme letné tábory pre deti a mládež.

Katechézy pre prípravu detí na prvé sv. prijímanie – Na ceste k Ježišovi

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...