Katechéza

katechézaSme horlivými kazateľkami evanjelia prostredníctvom katechézy, ktorej cieľom je uviesť človeka do dôverného spojenia s Ježišom Kristom, prehĺbenie viery, ako aj pretváranie celého človeka a kultúry jeho života (KO čl. 5).

Sme aktívne prítomné v pastorácii a katechéze detí, mládeže a dospelých. Naše svedectvo o kráse života s Bohom, ohlasovanie radostnej zvesti a vyučovanie v oblasti viery vyviera z bohatstva kontemplatívneho života.

Pôsobenie v školách a v školských zariadeniach je prepojené s úsilím vzbudzovať záujem o hľadanie Pravdy, Dobra a Krásy. Vo farnostiach sa venujeme zvlášť katechéze prvoprijímajúcich a birmovancov. Tiež pomáhame pri organizovaní a realizácii rôznych príležitostných aktivít.

Náš apoštolát je zameraný na vzbudzovanie lásky k Božiemu Slovu a Eucharistii. Ponúkame adorácie, stretnutia nad Svätým písmom, duchovné obnovy a modlitbové stretnutia. Okrem toho sa snažíme o neformálne kázanie v rôznych životných situáciách. Počas letných prázdnin organizujeme letné tábory pre deti a mládež.

Katechézy pre prípravu detí na prvé sv. prijímanie – Na ceste k Ježišovi

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.