Katechéza

katechézaSme horlivými kazateľkami evanjelia prostredníctvom katechézy, ktorej cieľom je uviesť človeka do dôverného spojenia s Ježišom Kristom, prehĺbenie viery, ako aj pretváranie celého človeka a kultúry jeho života (KO čl. 5).

Sme aktívne prítomné v pastorácii a katechéze detí, mládeže a dospelých. Naše svedectvo o kráse života s Bohom, ohlasovanie radostnej zvesti a vyučovanie v oblasti viery vyviera z bohatstva kontemplatívneho života.

Pôsobenie v školách a v školských zariadeniach je prepojené s úsilím vzbudzovať záujem o hľadanie Pravdy, Dobra a Krásy. Vo farnostiach sa venujeme zvlášť katechéze prvoprijímajúcich a birmovancov. Tiež pomáhame pri organizovaní a realizácii rôznych príležitostných aktivít.

Náš apoštolát je zameraný na vzbudzovanie lásky k Božiemu Slovu a Eucharistii. Ponúkame adorácie, stretnutia nad Svätým písmom, duchovné obnovy a modlitbové stretnutia. Okrem toho sa snažíme o neformálne kázanie v rôznych životných situáciách. Počas letných prázdnin organizujeme letné tábory pre deti a mládež.

Katechézy pre prípravu detí na prvé sv. prijímanie – Na ceste k Ježišovi

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...