Katechéza

katechézaSme horlivými kazateľkami evanjelia prostredníctvom katechézy, ktorej cieľom je uviesť človeka do dôverného spojenia s Ježišom Kristom, prehĺbenie viery, ako aj pretváranie celého človeka a kultúry jeho života (KO čl. 5).
Sme aktívne prítomné v pastorácii a katechéze detí, mládeže a dospelých. Naše svedectvo o kráse života s Bohom, ohlasovanie radostnej zvesti a vyučovanie v oblasti viery vyviera z bohatstva kontemplatívneho života.
Pôsobenie v školách a v školských zariadeniach je prepojené s úsilím vzbudzovať záujem o hľadanie Pravdy, Dobra a Krásy. Vo farnostiach sa venujeme zvlášť katechéze prvoprijímajúcich a birmovancov. Tiež pomáhame pri organizovaní a realizácii rôznych príležitostných aktivít.
Náš apoštolát je zameraný na vzbudzovanie lásky k Božiemu Slovu a Eucharistii. Ponúkame adorácie, stretnutia nad Svätým písmom, duchovné obnovy a modlitbové stretnutia. Okrem toho sa snažíme o neformálne kázanie v rôznych životných situáciách. Počas letných prázdnin organizujeme letné tábory pre deti a mládež.

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes