Koncepcia katechetických stretnutí 

4. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Úvod

0.3 Koncepcia katechetických stretnutí - príprava na prvé sv. prijímanie

Sr. Karola Dravecká, OP

Prvý rok katechézy prvoprijímajúcich (pred slávnosťou prvého sv. prijímania) a druhý rok katechézy (po slávnosti prvého sv. prijímania) majú rovnakú obsahovú štruktúru, ktorá cez jednotlivé obrady svätej omše uvádza do tajomstva Pána. Deti a ich rodičia už pri sviatosti krstu prijali svetlo Ducha Svätého a v sile tejto sviatosti majú milosť potrebnú na postupné preniknutie do svätých tajomstiev a priľnutie k osobe Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína. V nasledujúcej tabuľke je zachytená snaha napredovať spolu s rodičmi a deťmi na rôznych úrovniach a vtiahnuť do katechézy rozmer liturgie, koinonie a diakonie. 

Liturgia
sv. omše
EtapyKatechéza 1. rok Katechéza 2. rok 
Úvodné obrady sv. omšePrvá etapa: Pán nám daruje životPredstavenie projektu „Na ceste k Ježišovi“ (september)rodičia 
Obrad začlenenia detí do spoločenstva (október)rodičia, deti 
Úvodné stretko (október)detiÚvodné stretko (september)deti
Stretnutia na tému: Boh nám dáva nový život (október)rodičia, detiStretnutia na tému: Ježiš je prameňom živej vody (október)rodičia, deti
Obrad predstavenia detí farskému spoločenstvu (november)rodičia,detiPrivítanie detí pri obrade predstavenia detí (november)rodičia,deti
Duchovná obnova (november)rodičiaDuchovná obnova (november)rodičia
Adventné stretko (december)detiNocovačka (november)deti
Adventné stretko (december)deti
Diskusia (január)rodičia Diskusia (január)rodičia 
Stretnutia na tému: Ježiš nás volá k obráteniu (január)rodičia, deti
Liturgia SlovaDruhá etapa: Pán sa daruje vo svojom SloveStretnutia na tému: Boh hovorí k ľuďom (február)rodičia, detiStretnutia na tému: Pán sa daruje vo svojom Slove (január)rodičia, deti
Pôstne stretko (marec)detiStretnutia na tému: Slovo prináša ovocie (február)rodičia, deti
Duchovná obnova (marec)rodičiaDuchovná obnova (marec)rodičia
Obrad prvej sviatosti zmierenia (marec)rodičia, detiPôstne stretko (marec)deti
Liturgia obetyTretia etapa: Ježiš sa nám daruje celý a pozýva nás  darovať saStretnutia na tému: Ježiš sýti zástupy (apríl)rodičia, detiStretnutia na tému: Ježiš nás mení láskou (apríl)rodičia, deti
Stretnutia na tému: Ježiš sa daruje pre nás (máj)rodičia, detiPúť detí (máj)rodičia, deti
Slávnosť Prvého sv. Prijímania (máj)rodičia, detiStretnutia na tému: Ježiš je stále s nami (jún)rodičia, deti
Neformálne stretnutie pre rodiny prvoprijímajúcich (jún)rodičia, deti

Prvá etapa je príležitosťou nanovo prežiť dar krstu. Tomuto základnému daru, od ktorého sa v kresťanskom živote všetko odvíja, sa venujú tri navrhnuté témy. To je však minimum pre objatie nesmierneho bohatstva ukrytého v skutočnosti Veľkonočného tajomstva. Kerygmatické ohlasovanie novosti života v Ježišovi Kristovi je od prvého stretnutia až po posledné systematicky podávané a rozvíjané. Dôležité je tiež sprostredkovať súvislosť medzi krstom a Eucharistiou, ktorá má v sviatostnej teológii veľký význam1. Liturgický aspekt obradov krstu a slávnosti prvého prijatia Eucharistie ponúka mnoho momentov pre pochopenie tohto faktu. Napr. biele rúcho a krstná košieľka, obnovenie krstných sľubov, držanie krstných sviec a iné. Takisto liturgia každej svätej omše odkazuje na krst a jeho teológiu.

Na prvú etapu nadväzujú ďalšie dve, ktoré prehlbujú vzťah veriacich detí a rodičov k Božiemu slovu a k Eucharistii. V etapách je podávané učenie v duchu konštitúcie Dei Verbum 21 a Sacro Sanctum Concilium 7, 24 a 56. Ide o vykorenenie zvyku chápať Písmo oddelene od sviatostí, ktorý vznikol z protikladných tendencií medzi Katolíckou cirkvou a protestantskými cirkvami2. II. vatikánsky koncil odporúča, aby veriaci neboli na svätej omši ako cudzinci, alebo nemí svedkovia. K tomu je nevyhnutné mať vieru, ktorá disponuje prítomných osobne prežívať to, čo slávia. Predovšetkým je potrebné viesť katechizovaných k tomu, že slávením Eucharistie vyznávame a zvestujeme Veľkonočné tajomstvo, v ktorom sa uskutočnilo definitívne oslobodenie od zla a od smrti. 

V učení o Eucharistii je potrebné zdôrazniť osobné stretnutie s Bohom, intimitu osobného vzťahu s Ním, osobné spoločenstvo medzi Bohom a človekom, a vyhýbať sa uvažovaniu, ktoré by „zvecnilo“ sviatosť Lásky a degradovalo ju len na „niečo“. Skutočne ide o živé stretnutie s Ježišom Kristom, ktorý chcel zostať prítomný vo svojej Cirkvi pod spôsobmi chleba a vína. Vo svojej eucharistickej prítomnosti plne pôsobí, aby pretváral ľudí (porov. KKC 1075).

Prvý cieľ: Otvoriť sa milosti obsiahnutej v krste

Liturgia Etapy Katechéza 1. rok Katechéza 2. rok 
Úvodné obrady sv. omšePrvá etapa: Pán nám daruje život Téma I. Boh nám dáva nový život Téma I. Ježiš je prameňom živej vody 
Stretnutie Boh – človekObjasniť obrad úvodnej procesieMeditovať text Ex 14, 5-15,2 (prechod cez červené more)Objasniť svätú omšu ako silu pre nové začiatkyMeditovať text Jn 4, 3-15 
Stretnutie Animátori – rodičia Vstúpiť do tajomstva viery, že Boh koná aj dnes. Vyvádza ľudí zo smrti do života, z otroctva na slobodu. Vstúpiť do tajomstva viery, že Boh nám dáva Ducha Svätého. 
Stretnutie Rodičia – deti Vedieť vzbudiť vo svojich deťoch dôveru v Boha, ktorý koná aj dnesVedieť vzbudiť vo svojich deťoch dôveru v Ježiša, prítomného v Eucharistii napriek tomu že ho nevidia. 
Stretnutie Animátori – deti Byť vďační za nový život viery, nádeje a lásky, ktorý deti dostali ako malé semiačko pri krste Byť vďační za dar priateľstva s Ježišom, ktorého nevidíme ale veríme, že nám pomáha. 
Téma II. Ježiš nás volá k obráteniu 
Stretnutie Boh – človek Uvedomiť význam úvodných obradov sv. omše: bozk oltára, prežehnanie, úkon kajúcnostiMeditovať text Mk 1, 9-15 (Krst Ježiša)
Stretnutie Animátori – rodičiaVstúpiť do tajomstva viery, že Boh koná aj dnes v Ježišovi Kristovi. V Kristovi máme znovu prístup do zasľúbenej zeme nového vzťahu s Otcom. 
Stretnutie Rodičia – deti Cez hlbokú symboliku prežehnania naučiť sa pristupovať pred Nebeského Otca s dôverou a začať praktizovať večerné spytovanie svedomia.
Stretnutie Animátori – deti Spoznať, že nový život viery, nádeje a lásky máme v hlinených nádobách, ktoré nám Boh môže opraviť.  

Druhý cieľ: Vstúpiť do plodného načúvania Slova

Liturgia Etapy Katechéza 1. rok Katechéza 2. rok 
Liturgia slova Druhá etapa: Pán sa daruje vo svojom Slove Téma III. Boh hovorí k ľuďom Téma II. Pán sa daruje vo svojom Slove 
Stretnutie Boh – človekObjasniť význam čítania Božieho slova pri sv. omši.Meditovať text Lk 4,14-22Oceniť dôležitosť homílie, ktorá prepája Božie slovo so životom ľudí.
Meditovať text Ez 2,2-10;31-4
Stretnutie Animátori – rodičia Vstúpiť do tajomstva viery, že dnes sa v Ježišovi Kristovi plní Písmo, ktoré počúvame. Nechať sa posilniť Božím slovom a prijať svoje prorocké poslanie v rodine. 
Stretnutie Rodičia – deti Vedieť vzbudiť vo svojich deťoch úctu k Božiemu slovu. Viesť deti k porozumeniu posolstva Božieho slova pre ich život. 
Stretnutie Animátori – deti Byť vďační za to, že Boh sa nám prihovára vo Svätom písme. Cvičiť sa v schopnosti aktívneho počúvania aj vo vzťahu k Božiemu slovu. 
Téma III. Slovo prináša ovocie 
Stretnutie Boh – človek Vedieť vyjadriť svoju odpoveď viery na počuté slovo pri recitovaní Kréda. Meditovať text: Mt 13, 1-9
Stretnutie Animátori – rodičiaAplikovať podobenstvo o rozsievačovi na svoju osobnú a rodinnú situáciu. 
Stretnutie Rodičia – deti Pomôcť deťom prekonávať prvé pochybnosti vo viere. 
Stretnutie Animátori – deti Objaviť spolu s ostatnými, že každé „Verím“ je osobnou odpoveďou Bohu, ktorý sa dáva spoznať. 

Tretí cieľ: Objaviť, že pri slávení Eucharistie sa nám daruje Boh

Liturgia Etapy Katechéza 1. rok Katechéza 2. rok 
Liturgia obetyTretia etapa: Ježiš sa nám daruje celý a pozýva nás darovať sa Téma IV. Ježiš sýti zástupy Téma IV. Ježiš nás mení láskou 
Stretnutie Boh – človekObjasniť obrad prinášania obetných darov.Meditovať text Jn 6, 1-15Objasniť svätú omšu cez obrad umývania nôh.Meditovať text Jn 13, 1-17
Stretnutie Animátori – rodičia Uvedomiť si, že ľudské riešenia nestačia pre nasýtenie človeka v plnosti.Objasniť vzťah medzi Eucharistiou a láskou prejavovanou v službe.  
Stretnutie Rodičia – deti Viesť deti k pozornosti a k vďačnosti za Božie dary. Meniť svoje rodiny na miesta, kde sa o Bohu rozpráva, svedči a miluje.
Stretnutie Animátori – deti Povedať aké dary prinášame na sv. omši a čo sa s nimi stane. Cez praktický skutok lásky posilniť v deťoch súcit k núdznym. 
Téma V. Ježiš Kristus sa daruje pre nás Téma V. Ježiš je stále s nami
Stretnutie Boh – človek Uvedomiť význam prijímania tela a krvi Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vínaMeditovať text 1Kor 11,23-29 Preniknúť hlbšie do tajomstva prijímania Kristovho tela. Meditovať text Lk 24,13-35
Stretnutie Animátori – rodičiaZamyslieť sa nad náboženským charakterom našich liturgických slávení. V prítomnosti Krista – pri čítaní Písma a lámaní chleba – nechať rozohniť svoje srdce pre Božie cesty. 
Stretnutie Rodičia – deti Podporiť vo svojich deťoch túžbu prijať Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Pomôcť deťom upevniť sa vo viere, že Ježiš kráča s nimi. 
Stretnutie Animátori – deti Objaviť v momente premenenia najdôležitejší moment svätej omše a posilniť vieru v Pána Ježiša v Eucharistii. Porozprávať sa o rôznych podobách Ježišovej blízkosti v našom živote. 

  1. Učenie o jednote iniciačných sviatostí je stabilnou a riadnou súčasťou Magistéria Cirkvi a preto je ťažké robiť katechézu o Eucharistii bez toho aby sa hovorilo o Krste a Birmovaní a naopak. Porov. VENTURI, G.: Iniziazione cristiana: unico mistero in tre sacramenti. In Catechesi, roč. 77, 2007-2008/3, ss. 49-65, s. 51; Pre hlbšie štúdium sa odporúča: KUNETKA, F.: Jednota iniciačných sviatostí z hľadiska liturgickej teológie. In Teologické texty 2007/4, s. 182. ↩︎
  2. TYROL, A.: Poznámky k vieroučnej konštitúcii Dei Verbum. In: Duchovný pastier, roč. 83, 2002/9, ss. 438 – 445, s. 439. ↩︎

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...