2. Pán sa daruje vo svojom slove

12. jan. 2024 | 2. rok katechézy, Na ceste k Ježišovi

2.2 Pán sa daruje vo svojom slove - príprava na prvé sv. prijímanie

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Pre veriacich zohráva dôležitú úlohu homília alebo kázeň. Vysvetlenie posvätných textov v homílii patrí k najstarším častiam svätej omše. Je to jeden z momentov slávenia, kde je najviac viditeľný vzťah Božieho slova so životom ľudí. Božie slovo, čítané a ohlasované v Cirkvi, počas liturgie chce všetkých priviesť k obnovenému životu a rastu. Liturgia, ktorá nepriniesla Veľkonočnú premenu na miesta, kde veriaci žijú, nesplnila svoj cieľ. Kňaz ako Boží služobník pomáha zhromaždeniu veriacich počúvať Boha, aby mohli uskutočňovať svoje prorocké poslanie vo svojich domovoch.

Ak kresťan nevenuje čas modlitbe so Slovom, stane sa falošným prorokom, podvodníkom a šarlatánom. Ak si však prizná svoju biedu a zatúži nasadiť svoje sily čo najlepšie, dokáže darovať Ježiša Krista ako svätý Peter: “Striebro a zlato nemám, ale čo mám to ti dám.” (Sk 3,6) Pán nás chce použiť ako živých, slobodných, kreatívnych ľudí, ktorí sa nechajú preniknúť Slovom, skôr ako ho odovzdávajú ďalej. (Porov. Evangelii Gaudium 151)

Slovo je ako sústo chleba, ktoré nám Boh dáva na celý deň. Každodennosť je najprirodzenejšou klímou pre vzrastanie Božieho Slova v nás. Ježiš, „vtelené Slovo“, sa rodí a žije uprostred všednej každodennosti. On si zamiloval každodenný život. Každý deň pracuje, každý deň číta Zákon, stretáva sa s ľuďmi: každodennosť sa stáva miestom jeho najväčších zázrakov. (podľa K. Wons)

Prvé stretnutie: animátori – rodičia

Ez, 2, 2-10; 3, 1-4

I riekol mi: „Syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť.“ A kým ku mne hovoril, vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy a počul som toho, čo ku mne hovoril. I riekol mi: „Syn človeka, posielam ťa k synom Izraela, k vzbúreneckým pohanom, ktorí sa mi vzopreli. Hrešili proti mne oni aj ich otcovia až po dnešný deň. Synovia majú stŕpnutú tvár a zatvrdnuté srdce; posielam ťa k nim, povedz im: »Toto hovorí Pán, Jahve.« A oni, či počúvnu a či si nepovšimnú – veď sú odbojný dom –, dozvedia sa, že bol medzi nimi prorok. Ty sa ich však, syn človeka, neboj ani ich rečí sa neboj, hoci budú pri tebe ako tŕnie a bodľač a budeš bývať medzi škorpiónmi. Ich rečí sa neboj a ich samých sa nestrachuj, veď sú odbojný dom! A budeš k nim hovoriť moje reči, či počúvnu a či si nepovšimnú, veď sú odbojní!

Ty teda počúvaj, čo ti hovorím: Nebuď odbojný ako ten odbojný dom, otvor si ústa a zjedz, čo ti ja dám.“ Díval som sa a hľa, oproti mne vystretá ruka a v nej zvitok knihy. Nato ju roztvoril predo mnou a bola popísaná na prednej i zadnej strane. Boli v nej napísané žalospevy a vzdychanie a beda.

I riekol mi: „Syn človeka, zjedz, čo máš poruke, zjedz tento zvitok, potom choď a hovor k domu Izraela!“ A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten zvitok. I riekol mi: „Syn človeka, nakŕm si vnútro a naplň si útroby týmto zvitkom, ktorý ti ja dávam.“ Zjedol som ho teda a bol mi v ústach sladký ako med. I riekol mi: „Syn človeka, hor’ sa, choď k Izraelovmu domu a hovor k nim mojimi slovami!“

Ez, 2, 2-10; 3, 1-4

Podnety k reflexii

Boh sa stále obracia na ľudí prostredníctvom ľudí. Vybraný text je názorný príklad povolania k prorockej službe. O Ezechielovi vieme, že patril ku kňazskej vrstve. Tu ho však Boží hlas nazýva synom človeka, nie kňazom, ale jednoducho človekom, ktorý vyšiel zo zeme a je podrobený krehkosti a smrteľnosti. Práve na tohto človeka zostupuje Boží Duch a dvíha ho zo zeme – z postoja hlbokej poklony a stavia ho na vlastné nohy a do jeho vnútra vylieva Božiu moc, aby mohol zvestovať Božie slovo. 

Už od začiatku je zrejmé, že Ezechielovo poslanie bude ťažké a bude spojené s obetami. Prorok má ísť medzi ľudí so „zatvrdnutým srdcom“,  k „odbojnému domu“ a k synom, ktorí sa vzbúrili proti svojmu Otcovi a nie sú ochotní ho počúvať. Ani Božie slovo a moc Božieho Ducha nedokážu prinútiť človeka, aby slobodne prijal Božie zjavenie. 

Preto, aby prorok mohol ohlasovať slovo, musí sa najprv slovom živiť. Z tohto dôvodu zje zvitok a príjme slovo do svojho vnútra. Až teraz sa stáva prorokom alebo zornicou, ktorá má osvecovať odbojný ľud. Prorok je predovšetkým človekom, ktorý najprv počúva Božie slovo, ktoré je poslaný ohlasovať. (Podľa G. Zevini – P.G. Cabra)

Podnety k diskusii

  1. V krste sme aj my dostali prorocké poslanie. Aké dôsledky to má pre náš život? 
  2. Čo môžeme urobiť preto, aby sme sa neživili len chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst?

Druhé stretnutie: rodičia – deti

Rozhovor o kázni 

„Nedeľu prežívame klasicky: omša, po nej obed, cez ktorý sa usilujeme zaviesť rozhovor na nejakú myšlienku z kázne. Naši chlapci sú najšťastnejší, keď si v nedeľu poobede ideme spoločne zahrať futbal.“

(Hajkovská a kol., Bohatstvo rituálov v rodine, 33) 

Úsilie rodičov rozprávať sa so svojimi deťmi nenásilným spôsobom o kázni pri nejakej vhodnej príležitosti sa môže stať dobrým prostriedkom pre rozvoj viery u detí po
sv. prijímaní. Deti medzi jedenástym a štrnástym rokom života rastú v schopnosti reflexie,
a teda aj v schopnosti zachytiť a porozumieť posolstvu Božieho slova pre ich život. Prorocké poslanie rodičov má na tomto mieste svoj veľký význam. Sú povolaní byť pre svoje deti svedkami, že Božie slovo je mocné a účinné. A to príkladom a slovami.

„Lebo ja som si uvedomila, že prijímam Pána Ježiša, tak v ôsmom ročníku alebo siedmom… A čo ti k tomu pomohlo? Z toho, keď sme sa rozprávali s naším pánom farárom; i tak na kázňach, keď tak hovoril, že sa stretávame s Pánom Ježišom v Oltárnej sviatosti a že ho prijímame. A som si tiež uvedomila, že aké to bolo super, že som už prijala Pána Ježiša.“

(Mária, 14 rokov)

Tretie stretnutie: animátori — deti

Navrhujeme stretnutie detí zamerané na načúvanie. Schopnosť načúvať je predpokladom pre prijatie Božieho slova ako pokladu pre kresťanský život.

Načúvanie

Teraz dajte pozor na šum, ktorý dokážete vnímať. Počúvate najvzdialenejšie zvuky bez toho, aby ste chceli vedieť odkiaľ prichádzajú. Počúvajte tiež zvuky, ktoré sa vám zdajú byť najbližšie. Počúvajte. Uvedomte si tieto zvuky. Potom počúvajte tlkot vášho srdca. Je jemný, ale predsa je rytmom vášho života. Nakoniec počúvajte ticho na mieste, kde sa modlíte.
V tichu sa otvára vaše srdce pre poklad Božieho slova.

Hľadanie pokladu 

Božie slovo dáva život mnohým kresťanom, ktorí ho prijímajú. Ale ako im dáva život? Napíšem otázky, ktoré som položil svojim známym po skončení svätej omše a ich odpovede.

Modlitba 

Hovor, Pane, Tvoje Slovo je poklad.

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...