Misie

Túžime rozvíjať v sebe misionárske nadšenie, ktoré je vlastné sv. Dominikovi a dominikánskemu poslaniu. Pôsobením v misiách zdieľame svoju osobnú skúsenosť so živým Kristom, a tým chceme prispievať k šíreniu Božieho kráľovstva (porov. KO čl. 8).

misie1Ukrajina
Od roku 1994 zdieľame svoju vieru, lásku a spolupatričnosť s ľuďmi na Ukrajine. Komunita sestier pôsobí v meste Mukačevo. Sestry sa venujú:

  • výchove a vzdelávaniu (vyučovanie náboženstva v materských, základných školách a na gymnáziu, vzdelávanie dospelých na katechetických kurzoch v oblasti katechetiky a pedagogiky),
  • školskej a farskej katechéze (príprava detí a dospelých na prijatie sviatostí, organizovanie biblických stretnutí, príprava liturgie, organizovanie ružencových duchovných obnov, organizovanie letných táborov pre deti a mládež, stretnutia s deťmi a mládežou, organizovanie duchovných aktivít a účasť na kultúrnych podujatiach podporujúcich národné povedomie Ukrajincov so slovenským pôvodom),
  • sociálnej činnosti (návšteva chorých a starých ľudí spojená s prinášaním Eucharistického Krista a charitatívna činnosť).

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...