2. Predstavenie detí kresťanskému spoločenstvu

12. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Obrady

2. Predstavenie detí kresťanskému spoločenstvu - príprava na prvé sv. prijímanie

Poznámka k nadpisu1

Deti sa zhromaždia spolu s animátormi a katechétmi pred kostolom. 

Úmysel nasledovať Ježiša 

KŇAZ: Požiadali ste nás, aby ste patrili do spoločenstva, v ktorom začnete poznávať a veriť v Ježiša. Vedeli by ste povedať, čo Vás najviac priťahuje na Ježišovi? 

Deti slobodne odpovedajú. 

KŇAZ: Už ste objavili, že Ježiš má rád všetkých ľudí a túži, aby sa stali jeho priateľmi a aby boli priatelia jeden druhému. Pýtam sa Vás: chcete sa naučiť milovať stále viac Ježiša a stať sa jeho priateľmi?

DETI: Áno

KŇAZ: Objavili ste tiež, že Ježiš vás volá po mene: Chcete ho nasledovať, byť pozorné na to čo Vám povie ako váš naozajstný priateľ? 

DETI: Áno 

Vstup do chrámu

KŇAZ: Milé deti, teraz môžete obsadiť vaše miesto medzi kresťanmi zhromaždenými v chráme. Poďme, počúvajme Pána, ktorý k nám hovorí a modlime sa všetci spoločne. 

Keď to deti počujú vstúpia v sprievode do chrámu a zaujmú miesta, ktoré sú pre nich pripravené. Veriaci ich privítajú s piesňou.  

Pozdrav a privítanie

KŇAZ: Dnes špeciálne vítame medzi nami deti, ktoré začínajú cestu priateľstva s Ježišom. O niekoľko mesiacov ho príjmu pod spôsobom chleba a vína. Boli už prijaté do spoločenstva, ktoré ich bude sprevádzať na ceste prípravy. Dnes slávnostne zaujali svoje miesto medzi nami ako členovia božej rodiny, ktorá sa zhromažďuje v tomto chráme.  Je našou zodpovednosťou podporovať, pomáhať a modliť sa za tieto deti. Ony nám pripomínajú, že krstom sme všetci „jedno telo“ a „jedno srdce“ na slávu Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. 

Alebo: 

Jedno z detí zo štvrtého ročníka: Ahojte kamaráti, dnes Vás špeciálne vítame medzi nami. Práve ste slávnostne zaujali svoje miesto v tomto chráme, kde na Vás vždy čaká dobrý Nebeský Otec a rodina veriacich. Budeme s Vami na Vašej ceste priateľstva s Ježišom a budeme Vám pomáhať, aby ste Ježiša viac spoznali a milovali. 

Po privítaní môže zaznieť potlesk.

Modlitby veriacich 

KŇAZ: Prosíme Ťa, Otče, za tieto naše deti, spolužiakov a priateľov, ktorí chcú stretnúť Pána, poznať ho a milovať. Volajme spoločne: Prosíme Ťa, vyslyš nás. 

DETI: 

Aby si Ty, dobrý Otče, zväčšoval deň čo deň ich túžbu žiť s Ježišom. 

Aby v rodine Božích detí mohli nájsť radosť a život. 

Aby pri príprave na prijatie Eucharistie si Ty, dobrý Otče, im daroval silu a vytrvalosť. 

Aby si ich ochránil pred znechutením a stratou dôvery. 

Aby si im daroval radosť, že  príjmu prvýkrát Eucharistiu. 

KŇAZ: Otče, Ty si podnietil v týchto deťoch túžbu stať sa učeníkmi Ježiša, daj aby kráčali s vytrvalosťou po začatej ceste a uvideli naplnené svoje túžby a naše modlitby. Skrze Krista nášho Pána. Amen.


  1. Adaptácia obradu „Presentazione alla comunità“ podľa: VENTURI, G.: Iniziazione cristiana deu ragazzi. Celbrazioni. Brescia : Queriniana, 2002, ss. 11 -14. ↩︎

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...