Stručný úvod k projektu

12. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Úvod

0.1 Stručný úvod k projektu - príprava na prvé sv. prijímanie

„Na ceste k Ježišovi“

Sr. Karola Dravecká, OP

Výzva katechézy prvoprijímajúcich

Už na prvom Celoslovenskom katechetickom seminári v Košiciach v roku 1998 boli vypovedané ťažkosti v oblasti praxe privádzania detí k prvému prijatiu Eucharistie: „Jedna hodina v týždni je príliš málo. Nevyhnutne treba okrem školského vyučovania u týchto detí naliehať aj na farskú katechézu.“ „Chýba totiž základ v rodine – rodičia sami vo väčšine prípadov nemajú bližší vzťah k viere, alebo ak, tak málokedy odovzdávajú vieru svojim deťom.“ „Pôvodne prípravu na sviatosti iniciácie konalo samotné cirkevné spoločenstvo a rodina. Za 25 – 30 hodín ročne nemožno deťom vybudovať vzťah k Ježišovi.“

Rôzne návrhy na riešenie

Aj po rokoch vnímame tieto skutočnosti ako výzvu. Na Slovensku existujú niektoré iniciatívne pokusy ako problém riešiť. Stačí spomenúť pastoračnú príručku pre farnosti – Stretnutia prvoprijímajúcich rodičov, ktorá vyšla v roku 2013 pod záštitou Rady pre rodinu pri Konferencii biskupov Slovenska. Prínosom je tiež publikácia Martina Michalíčka, Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí (2009). Nájdeme v nej prepojenie so skúsenosťou “Catequesis familiar” z latinskej ameriky a s nemeckým projektom Alberta Biesingera. Martin Michalíček vypracoval 6 stretnutí pred prvým svätým prijímaním organizovaných vo farnosti. Stretnutia sú adresované rodičom a cieľom je, aby sa stretávali aj po slávnosti prvého svätého prijímania a tvorili spoločenstvá. Pre katechézu v rodine odporúča Jozefa Šelingu – Najvzácnejší dar (2003). Vo svojom projekte počíta aj s náboženskou výchovou v škole. Dôležitú úlohu teda vidí v troch výchovných inštitúciách, ktoré tvoria tradičný trojuholník kresťanskej iniciácie: rodina-farnosť-škola.

Teória nového projektu

V roku 2014 sa začala v rámci Diecézneho katechetického úradu v Bratislave práca na novom projekte katechézy prvoprijímajúcich s názvom „Na ceste k Ježišovi“. Tento projekt, podobne ako spomenuté iniciatívy, sa zameriava na katechézu rodičov. Dôvodom je psycho-sociálny a kognitívny vývin osem–deväťročného dieťaťa, ktorého súhlas viery je vo veľkej miere závislý od viery rodičov. Napriek tomu, že tretiak na základnej škole dokáže presne zodpovedať na katechetické otázky, jeho stotožnenie sa s kresťanským posolstvom o tajomstve Kristovho Tela a Krvi, nie je ešte autonómne. Prijíma ho na základe svedectva svojho najbližšieho okolia.

Teória projektu „Na ceste k Ježišovi“ je postavená na dvoch základných pilieroch. Prvým pilierom je metóda „quattro tempi“ (štyri časy) pochádzajúca z talianskej diecézy Verona a druhým je katechumenát, ktorý podľa Všeobecného katechetického direktória 2020 (články 61-65) má inšpirovať aj katechézu pokrstených, ktorí nedokončili sviatosti kresťanskej iniciácie. 

Katechetické materiály 

Pri jednotlivých témach ponúkame pre animátorov a rodičov námety pre ich prácu vo forme farebných listov, ktoré má jasnú a prehľadnú štruktúru. Obsahujú vždy štyri strany, pretože rešpektujú metódu „quattro tempi“. 

Prvá strana je venovaná vysvetleniu liturgických obradov počas svätej omše. Obsahom druhej strany je biblický text a jeho teologický kontext, ktorý slúži pre stretnutie animátorov s rodičmi. Tretí list je návod, ako majú pracovať rodičia s deťmi, aby jednotlivé témy boli nielen dobre pochopené, ale aj prijaté. Štvrtá strana obsahuje sériu podnetov pre prácu s deťmi na stretnutiach vo farnosti. 

Pri tvorbe katechetických listov v rámci projektu „Na ceste k Ježišovi“ bol daný dôraz na iniciačnú pedagogiku katechumenátu, v ktorej zohráva významnú úlohu biblická katechéza a vovedenie do života modlitby a sviatostí. Pri zostavení obsahu listov sme vychádzali z francúzskej príručky k prvému svätému prijímaniu, ktorá vyšla v talianskom preklade pod názvom: „In cammino verso l´Eucaristia“ v roku 2012. Limitom tejto príručky je, že sa obmedzuje len na prípravu na prvé prijatie Eucharistie. Projekt „Na ceste k Ježišovi“ predpokladá aj mystagogické obdobie, čiže katechézu detí a rodičov po slávnosti prvého svätého prijímania.

Jednotlivé témy sú usporiadané podľa štruktúry svätej omše: 

Úvodné obrady sv. omše, ktoré súvisia s krstom:

• 1. téma – Boh nás vedie na cestu slobody;

• 2. téma – Ježiš nás volá k obráteniu;

Liturgia Slova:

• 3. téma – Boh hovorí k ľuďom;

Liturgia Eucharistie:

• 4. téma – Ježiš sýti zástupy

• 5. téma – Ježiš Kristus sa daruje pre nás

Šírenie projektu

Projekt „Na ceste k Ježišovi“ sme začali realizovať v Dunajskej Lužnej od októbra 2013. Súčasne sa dočasne realizoval vo farnosti v Šamoríne. Výstupy z dvojročnej skúsenosti s  projektom v týchto farnostiach sú predmetom jeho širšieho predstavenia v ďalšom dokumente. 

Na záver je potrebné priznať, že sa v praxi stretávame s problémami. Najväčším problémom je rôzna úroveň viery u rodičov, ktorí na stretnutia prichádzajú. Sú medzi nimi aktívni a praktizujúci, a tiež takí, čo sa pokladajú za neveriacich a prestali praktizovať svoju vieru. Niektorí z nich sa doma s deťmi nikdy nemodlia, iným je kresťanská výchova v rodine blízka. Našli sa jednotlivci, ktorí si po jednom jedinom stretnutí povedali, že to pre nich nie je, ale aj takí, ktorí by uvítali stretnutia takéhoto typu častejšie. Zarážajúci je fakt, že v katolíckych rodinách ešte stále nemá svoje miesto čítanie Svätého písma. Projekt je teda otvorený pre hľadanie nových a tvorivých možností ako sa priblížiť k ľuďom, ktorí sa od kresťanskej viery vzdialili a ešte nie sú pripravení pre ohlasovanie Slova a katechézu v pravom zmysle slova. 

Zverujeme tento projekt Nebeskému Otcovi, ktorý „tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný.“ (Porov. Jn 3, 16).

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...