4. Ježiš sýti zástupy

12. jan. 2024 | 1. rok katechézy, Na ceste k Ježišovi

1.4 Ježiš sýti zástupy - príprava na prvé sv. prijímanie

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Keď niektorí členovia zhromaždenia prinášajú kňazovi chlieb a víno, robia to v zastúpení všetkých nás.

V Eucharistii chválime Boha za dar stvorenia a prinášame mu plody zeme a práce našich rúk. Neznamená to len prácu roľníkov a vinohradníkov, ale každú prácu a každé úsilie. Sv. omša sa tak tajomne dotýka všetkého, o čo sa snažíme v bežnom živote. 

Prinášanie chleba a vína je však len úvodom do liturgie obety, ktorej centrom je eucharistická modlitba. V nej Kristus obetuje seba samého za všetkých. Ukazuje nám tak, že pravá obeta je darovanie seba. 

Pri slovách premenenia sa dary chleba a vína stávajú Telom a Krvou Krista mocou Božieho Ducha. Boží Syn sa stáva naším pokrmom, aby sme v ňom mali večný život. 

Do hlbokého zmyslu vzájomnej výmeny darov medzi Bohom a jeho deťmi nám pomôže preniknúť evanjelium, v ktorom jednoduchý chlapec ponúkne Ježišovi, to málo čo má. Ježiš to prijme, vzdáva vďaky a nasýti zástup v hojnosti.

Prvé stretnutie: animátori – rodičia

Lk 4, 14-22

1Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. 2Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. 3Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. 4Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. 5Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ 6Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. 7Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ 8Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: 9„Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ 10Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. 11Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. 12Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ 13Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov.

14Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ 15Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Lk 4, 14-22

Podnety k reflexii

V šiestej kapitole, evanjelista Ján pozýva čitateľov nasledovať Učiteľa v jednom z najdôležitejších momentov jeho verejného pôsobenia, keď sa dáva spoznať ako „chlieb života“. Príbeh rozmnoženia chleba je dôležitý úvod do šiestej kapitoly. Veľké množstvo ľudí, ktorý nasledujú Ježiša, potrebuje jesť. Učiteľ sa ich ujme a zabezpečí všetko, čo je pre nich nevyhnutné. Podobne ako Mojžiš zabezpečil ľuďom mannu na púšti. Symbol hostiny je v biblickom zjavení častý. Stane sa typickým obrazom mesiášskych čias, ktoré sú opísané u prorokov. „Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie. A zničí na tomto vrchu závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom a prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril.“ (Iz 24, 6-8) V texte o rozmnožení chleba je jasne vyjadrené, že ľudské riešenia nestačia pre nasýtenie zástupov. Je to Ježiš, ktorý nasycuje v plnosti každú ľudskú bytosť a jej očakávanie. V úkonoch, ktoré Ježiš robí, vidíme odkaz na slávenie Eucharistie: vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. Eucharistický chlieb je Ježiš sám, ktorý môže nasýtiť spirituálny hlad nielen päťtisíc mužov, ale všetkých ľudí. (podľa. G. Zevini).

Podnety k diskusii

  1. Aké miesto má v živote kresťanov viera v eucharistickú prítomnosť Ježiša medzi nami? 
  2. Ako pomáha stretnutie s Ježišom v Eucharistii veriacim ľuďom?

Druhé stretnutie: rodičia – deti

Chlieb pre srdce

Viesť deti k pozornosti a vďačnosti za Božie dary po spoločnom stolovaní, po peknom výlete, po ťažkom pracovnom dni je dôležitou súčasťou kresťanskej výchovy. Vďakyvzdanie pri svätej omši sa tak stane niečím prirodzeným. Skúste si nájsť čas a prečítajte si s vaším dieťaťom nasledujúcu rozprávku a porozprávajte sa o všetkom, čo pre neho s láskou robíte a čo pre Vás robí Nebeský Otec.

Kráľ sa veľmi tešil, keď sa mu narodil syn. „Nič sa mu nemôže prihodiť“, povedal, „chcem mu dať postaviť jedinečný hrad, kde bude môcť žiť celkom sám.“ Čoskoro s ním nemusela žiť ani vlastná mama. Sluha mu tam nosil nové šaty a jedlo, ale musel sa hneď vzdialiť. Kráľ si myslel, že princovi nič nechýba. Ale keď sa na neho pozrel cez veľké okno, videl na vlastné oči, že malý princ sedí bez pohnutia a je celý bledý. Zavolal najlepšieho doktora a dal princa vyšetriť. Doktor najprv veľmi rozmýšľal a potom mu predpísal kúsok čerstvého chleba na raňajky. Kráľ objednal u najlepšieho pekára v krajine kúsok chleba. Syn pekára mu ho smel doniesť. Bol zvedavý ako princovi jeho chlieb chutí, a preto ho chvíľu sledoval. Ale keď sa princ ani nepohol, opýtal sa ho: „Prečo neješ môj chlieb? Dalo mi to veľa námahy doniesť Ti ho.“ Princ zdvihol hlavu a spýtal sa: „Kto si? Ako si sa dostal dnu?“ „Doniesol som Ti chlieb“, povedal, „a mal som o teba veľkú starosť.“ Princ sa musel smiať. „Nechceš so mnou ostať? Cítim sa tak sám,“ povedal. Chlapec sa nenechal dva krát prosiť. Rozprával s ním a hrali sa spolu v zámockej záhrade. Konečne prišiel na obidvoch veľký hlad a zjedli s veľkou chuťou spolu chlieb. Keď sa kráľ znovu pozrel na svojho syna, skoro ho nespoznal. Mal červené líca a smial sa. Pekárov syn mu povedal: „Milý pán kráľ, princ nepotrebuje len chlieb pre svoje telo“. Kráľ ešte nikdy nepočul o inom chlebe. „Vieš upiecť aj taký chlieb?“ Spýtal sa ho. „Každý vie upiecť taký chlieb“, povedal chlapec „je to chlieb plný lásky, priateľstva a pozornosti. On vyženie hlad samoty a smútku.“ A kráľ pochopil, že je to chlieb pre srdce, a že tento chlieb je rovnako dôležitý ako chlieb pre telo.

Modlitba 

Ďakujeme Ti Pane za jedlo, ktoré si nám daroval a za našich rodičov, ktorí sa o nás s láskou starajú. Tvoja dobrota je nekonečná.

Tretie stretnutie: animátori — deti

Vďačnosť

Deti sú na stretku vedené k vďačnosti za Božie dary. Animátori im môžu premietnuť rôzne obrazy stvorenia. Alebo im donesú rôzne časopisy a deti si samé vystrihnú obrázky prírody, ktoré sa im páčia. Nalepia ich na veľký papier v tvare zemegule. Potom sú pozvané pozorovať krásu obrazov a sú vedené k tomu, že všetka tá krása je dar od Boha. Spolu sa pomodlia niekoľko veršov zo žalmu 104.

Cesta ku chlebu

Potom sa animátori môžu spýtať detí, aké dary prinášame pri svätej omši. Dôraz sa dá na to, že prinášame chlieb a víno. Skôr však, ako sa tieto dary ocitnú v kostole, prejdú dlhú cestu premeny a ľudskej práce. Podľa obrázkov detí v skupinkách porozprávajú dobrodružstvo dvoch zrniek, ktoré sa nakoniec stali chlebom. Doma môžu niečo podobné nakresliť o “ceste k vínu”. Celá aktivita vedie k vysvetleniu, že chlieb a víno zastupujú všetky Božie dary a celú ľudskú prácu. Ak je to možné deťom sa ukážu bochníky vykysnutého cesta, ktoré sa môžu upiecť na panvici a ochutnať.

Som pre druhého chlebom, keď… 

Chlieb je základná potravina. Keby nám ostal len chlieb, určite by sme nezomreli od hladu. Ale človek potrebuje oveľa viac, ako nasýtiť svoje telo. Má tiež hlad po  láske. Ježiš nás miluje najviac zo všetkých a sýti celkom náš hlad po láske. Deti skúsia porozmýšľať, kedy sú aj oni ako chlieb a odpovedajú na potreby druhých.

Zapamätaj si

  1. Aké obetné dary prinášame pri sv. omši a čo to znamená? Prinášame chlieb a víno, ktoré sú plodmi zeme a práce našich rúk. Spolu s týmito darmi prinášame Bohu všetko naše úsilie a námahu. 
  2. Čo sa stane pri sv. omši s obetnými darmi? Z chleba sa stane Telo Pána Ježiša a z vína sa stane jeho Krv.
  3. Čo to je Eucharistia? Je to skutočný Ježiš, v podobe vína a chleba.

Úloha

  1. Popros rodičov, aby ti pomohli modliť sa modlitbu Pána tak, aby si  lepšie rozumel slovám „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“. 
  2. Všimni si, kedy sa pri sv. omši prinášajú obetné dary a nakresli ich.
  3. Nauč sa pieseň „Päť chlebov a dve rybičky“
  4. Doplň: Som pre druhého chlebom, keď …. 

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...