4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2

12. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Obrady

4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2 - príprava na prvé sv. prijímanie

Poznámka k nadpisu1

Úvod

Katechéta: Drahé deti, dnes sme prišli sem spolu s vašimi rodičmi na veľkú slávnosť. Budeme ju sláviť spolu s Bohom, ktorý je šťastný, že vám môže darovať odpustenie. Po prvýkrát budete sláviť sviatosť Zmierenia. Je to znak toho, že rastiete. Určite chcete byť stále lepší, ale nie je to vždy ľahké. Pán Ježiš je však stále s nami, odpúšťa nám a pomáha nám. 

PIESEŇ

Katechéta: Kňaz nás teraz pozdraví a pozve k modlitbe a oslave

Kňaz: V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. 

Všetci: Amen!

Kňaz: Milosrdná láska Boha Otca, jeho Syna Ježiša Krista i Ducha Svätého nech je s vami všetkými. 

Všetci: I s duchom tvojím. 

Pozvanie k oslave

Kňaz: Poďte na slávnosť, kde odpúšťa Boh. Priatelia, Boh vás miluje všetkých a vždy, lebo ste jeho deti. 

Všetci: Vďaka Ti, Pane, že nás máš rád!

Kňaz: Poďte na slávnosť, kde odpúšťa Boh. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, aby nám daroval svoje odpustenie.

Všetci: Vďaka Ti, Pane, že nás máš rád!

Kňaz: Poďte na slávnosť, kde odpúšťa Boh. Duch Svätý vám dá nové srdce a vráti vám krstnú nevinnosť. 

Všetci: Vďaka Ti, Pane, že nás máš rád! 

Kňaz: Poďte na slávnosť, kde odpúšťa Boh. Dnes vás Pán vezme za ruku a bude vás viesť po cestách života. 

Všetci: Vďaka Ti, Pane, že nás máš rád! 

Kňaz: Ó, Bože, ty si náš Otec, pretože krstom sme sa stali tvojimi deťmi a miloval si nás až tak, že si nám daroval svojho Syna Ježiša. Veľakrát sme nepočúvali tvoje slovo a opustili sme ťa. Ďakujeme ti, že si nás povolal do Cirkvi, kde nám daruješ odpustenie a obnovíš svoje priateľstvo s nami. Daruj nám Ducha Svätého, ktorý nás bude viesť pri vyznaní a ľútosti našich previnení a v prijatí tvojho odpustenia. 

Božie slovo 

Katechéta: Ježiš povedal podobenstvo o márnotratnom synovi. Je to  príbeh nášho návratu do domu Otca. 

Kňaz:

Podobenstvo o márnotratnom synovi. – Ježiš pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: »Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.« A on im rozdelil majetok.  O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.  Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu.  Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť.  I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.  Vstúpil teda do seba a povedal si: »Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu.  Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.«I vstal a šiel k svojmu otcovi.

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: »Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.« Ale otec povedal svojim sluhom: »Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.« A začali hodovať. (LK 15, 11-24)

Dialóg o Božom slove 

Kňaz: Drahé deti, mladší syn z podobenstva si neuvedomil, čo všetko dostal, nenaučil sa povedať svojmu otcovi „ďakujem“. 

Katechéta: Pretože sme ti veľakrát zabudli poďakovať za všetko, čo nám dávaš, prosíme ťa o odpustenie. 

Všetci: Odpusť nám, Pane!

Kňaz: Je možné, že mladší syn už dlhší čas nepovedal otcovi ani slovo a nepočúval ho.  

Katechéta: Pretože sme mnohokrát zanedbali rozhovor s tebou, Pane, počas modlitby, pri čítaní Svätého písma, pri sv. omši, prosíme ťa o odpustenie. 

Všetci: Odpusť nám, Pane!

Kňaz: Syn, ktorý odišiel z domu, si žil dlho podľa seba. 

Katechéta: Pretože sme veľakrát hnevali rodičov a robili neplechu, prosíme ťa o odpustenie. 

Všetci: Odpusť nám, Pane!

Kňaz: Syn z podobenstva mal aj svojho brata, ktovie či ho mal rád?

Katechéta: Ani my nie sme vždy dobrí k svojim súrodencom, kamarátom, spolužiakom, preto ťa prosíme o odpustenie. 

Všetci: Odpusť nám, Pane!

Kňaz: Keď mladší syn opustil dom otca, myslel si, že bude mať ľahší a zábavnejší život. A našiel len smútok a samotu. 

Katechéta: Pretože sme sa veľakrát dobre nesprávali doma, v škole, na ihriskách, prosíme Ťa o odpustenie. 

Všetci: Odpusť nám, Pane!

Kňaz: Stále je niečo, kvôli čomu by mal každý jeden z nás poprosiť o odpustenie. Niečo, čo len on sám pozná – klamstvá, nadávky, podvody… Aj pre toto Ťa prosíme o odpustenie. 

Všetci: Odpusť nám, Pane!

PIESEŇ

Osobné vyznanie hriechov a rozhrešenie 

Katechéta: Teraz každý z vás príde ku kňazom, aby sa vyznal zo svojich hriechov a prijal Božie odpustenie. Je to dôležitý okamih: nemusíte sa ponáhľať! Kňaz predstavuje Ježiša. Keď Ježiša niekto poprosí o odpustenie, Ježiš ho prijme a objíme. Po tom, ako vám dá kňaz rozhrešenie v znamení kríža, prídete sem dopredu napíšete svoje meno na plagát, zapálite sviečku a v tichosti sa pomodlíte. Potom sa vrátite k rodičom a v tichosti počkáte na slávnostné ukončenie. 

Ticho, svätá spoveď detí a rodičov.

Katechéta: Teraz máme všetci všetko odpustené, vyjadrime svoju radosť  v piesni, v modlitbe a v znaku pokoja medzi nami. 

PIESEŇ

Katechéta: Boh sa s nami zmieril. A  pozýva aj nás zmieriť sa s našimi priateľmi, s našimi rodičmi, s našimi blízkymi a so všetkými ľuďmi z celého sveta. 

Kňaz: Pokoj Pána nech je stále s vami. 

Všetci: I s duchom tvojím. 

Kňaz: Dajte si znak vzájomného odpustenia a pokoja. 

(všetci si podajú ruky)   

Katechéta: Teraz keď nám bolo odpustené a vzájomne sme si odpustili, vzdávajme vďaky Bohu. 

Kňaz: Pán s vami! 

Všetci: I s duchom Tvojím 

Kňaz: Hore srdcia. 

Všetci: Máme ich u Pána. 

Kňaz: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. 

Všetci: Je to dôstojné a správne. 

Kňaz: Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky a oslavovať tvoju lásku Bože, Otče všemohúci, na tejto slávnosti odpustenia. Ty, Otče, si videl naše hriechy. Nemal si strach nás pozvať na túto slávnosť. Chcel si nám povedať: „Milujem vás, a preto vám odpúšťam.“

Všetci: Ďakujeme Otče: chceme žiť v tvojej láske. 

Kňaz: Ďakujem za túto slávnosť odpustenia. Ty, Otče, nám dávaš zabudnúť na to, čo bolo a pozerať sa s dôverou na to, čo príde. Nám a naším rodičom si dnes povedal: „Milujem vás, a preto vám odpúšťam.“

Všetci: Ďakujeme Otče, chceme žiť v tvojej láske.

Kňaz: A teraz sa chyťme všetci za ruky a modlime sa spoločne tak, ako nás to naučil Ježiš: Otče náš …

Záverečné požehnanie 

Katechéta: Ešte pred požehnaním vám pripomínam, že zajtra ste vy a vaši rodičia pozvaní na nedeľnú sv. omšu, kde budete môcť zvlášť ďakovať za Božie odpustenie spolu s celou farnosťou. Teraz prijmeme požehnanie: 

Kňaz: Nach vás žehná Boh Otec, ktorý vám dnes dal zažiť svoje odpustenie a pokoj. 

Všetci: Amen

Kňaz: Nach kráča s vami Ježiš, Boží Syn, ktorý vás tak miloval, že vám dal svoj život a viedol vás po cestách lásky a radosti. 

Všetci: Amen

Kňaz: Nach je vám daná sila Ducha Svätého, ktorý teraz prebýva vo vás, aby ste boli tvorcami priateľstva a zmierenia. 

Všetci: Amen

Kňaz: Požehnanie všemohúceho Boha Otca, Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a nech s vami stále ostane. 

Všetci: Amen

Kňaz: Pán vám odpustil, choďte v pokoji. 

Všetci: Bohu vďaka. 

Pieseň 

Je vítané , aby bolo po tejto slávnosti malé občerstvenie alebo aby deti dostali nejakú sladkosť.


  1. Voľný preklad z tal. originálu: Celebrare la prima Ricociliazione a la prima Comunione. Leumann (TO) : Elledici, 2012, ss. 20 -21. ↩︎

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...