Doplňujúce stretnutia pre deti

12. jan. 2024 | 1. rok katechézy, Na ceste k Ježišovi

1.6 Doplňujúce stretnutia - príprava na prvé sv. prijímanie

Tu ponúkame 3 doplňujúce stretnutia pre deti – Úvodné stretko, Adventné stretko a Pôstne stretko.

Úvodné stretko 

Zoznámenie

Nasleduje po Obrade začlenenie so spoločenstva. Jeho prvým cieľom je vytvoriť dostatočný priestor na zoznámenie sa katechétu a animátora s deťmi a detí navzájom. Animátor si pripraví rôzne hry na predstavenie sa a na zapamätanie si mien. 

Skryté slová

Animátor po celej miestnosti najprv schová lístky, na ktorých sú napísané názvy všetkých sviatosti a následne vyzve deti, aby ich v priebehu niekoľkých minút našli. Potom vedie rozhovor o tom:

 • čo majú tieto slova spoločné, 
 • ako sa dajú nazvať jedným slovom, 
 • aký majú pre nás význam. 

V závere si deti napíšu do nasledujúcej tabuľky dátum sviatostí, ktoré prijmú v nasledujúci roka a navrhnú najlepší spôsob prípravy. 

 Názov sviatostiDátum
Sviatosť Krstu 
Sviatosť Birmovania  
Sviatosť Eucharistie  
Sviatosť Zmierenia  
Sviatosť Pomazania chorých  
Sviatosť Kňazstva  
Sviatosť Manželstva  

Návšteva kostola 

Ak je to možné, spolu s deťmi v rámci prvého stretka navštívime chrám a priradíme k sviatosti krstu, zmierenia a Eucharistie to čo k týmto sviatostiam v Božom dome najviac patrí: svätenička, krstiteľnica, spovedeľnica, oltár, ambón, svätostánok… 

Zapamätaj si
 1. Koľko sviatostí ustanovil Ježiš? Sedem.
 2. Prečo potrebujeme sviatosti? Cez sviatosti Ježiš Kristus naďalej pôsobí vo svete a spája nás s Bohom. Plnia sa tak jeho slová, že on je vinič a my sme ratolesti. 
 3. Ktoré sviatosti prijmete v nasledujúcom roku? Sviatosť Zmierenia a sviatosť Eucharistie. 
 4. Ako sa môžeme pripraviť na prijatie sviatosti? Tým, že budeme rásť v láske k Pánu Bohu a k blížnym.
Úloha
 1. Zoznám sa so všetkými novými kamarátmi zo stretka a nauč sa ich mená
 2. Spolu s rodičmi alebo animátormi navštív kostol a nájdi tam niečo, čo je spojené so sviatosťou krstu, zmierenia a Eucharistie 
 3. Napíš čo urobíš, aby si počas tohto roka viac rástol v láske k Pánu Bohu a k blížnym.

Adventné stretko

Odporúčame naplánovať toto stretnutie pred Obradom predstavenia detí farskému spoločenstvu, ktorý začína otázkou: Čo deti najviac priťahuje na Ježišovi. Deti počas stretka vedieme k úžasu nad tým, že Ježiš je Boží syn. 

Túžba po svetle

Vyzveme deti, aby boli úplne ticho a zhasneme svetlo, tak aby v miestnosti nastala tma. Vedieme s deťmi rozhovor o tom, či by si vedeli predstaviť život v úplnej tme. Potom zapálime jednu z adventných sviec a poďakujme Ježišovi, že prichádza na svet aby sme nežili v tme, ale vo svetle. Následne sa s deťmi rozprávame o Ježišovi:  o mieste a čase, kedy sa narodil a prečo je to pre ľudí také dôležité. 

Adventná hra

Jedno z detí si môže myslieť, že je nejaká osoba, vec, zviera – ktoré sa viažu na vianočný príbeh. Ostatné deti hádajú kým je. Kladú otázky tak, aby toto dieťa mohlo hovoriť len áno-nie. 

Príprava vianočného darčeka

Odporúčame ušiť, zhotoviť z papiera alebo z iného materiálu vhodný vianočný darček, pre niekoho, kto je smutný. 

Zapamätaj si
 1. Ako sa volá obdobie, ktoré predchádza Vianoce a koľko trvá? Volá sa advent a trvá štyri týždne.
 2. Čo slávime na Vianoce? Slávime narodenie Pána Ježiša.
 3. Kto je Pán Ježiš? Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby nás priviedol do plného spoločenstva s Bohom.
Úloha
 1. Spomeň si, že sa malý Ježiš narodil vo veľkej chudobe. Zapoj sa do koledovania detí s názvom Dobrá Novina, aby si pomohol chudobným deťom v Afrike. 
 2. Zaznamenaj do adventného kalendára svoje úsilie dobre sa pripraviť na Vianoce.
 3. Priprav vlastný darček pre niekoho, kto je smutný.

Pôstne stretko

Stretko je zamerané na bezprostrednú prípravu na sviatosť zmierenia, keďže v projekte „Na ceste k Ježišovi“ sa odporúča, aby deti pristúpili k prvej sviatosti zmierenia už v pôstom období. 

Navrhujeme postupovať podľa metodickej príručky: M. Michalíček – M. Baginová, S rodičmi k sviatostnému životu detí, Gorazd,n.f., Nitra ň, 2016, str. 100-104. 

Zapamätaj si
 1. Ako a kde zomrel Ježiš? Bol ukrižovaný v Jeruzaleme. 
 2. Prečo musel pán Ježiš zomrieť? Lebo svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zvíťazil nad zlom a otvoril nám nebo pre večný život 
 3. Kedy sa nám odpúšťajú naše hriechy? Keď nám kňaz vo sviatosti zmierenia udelí rozhrešenie – urobí nad nami znak kríža a povie slová odpustenia. 
 4. Čo máme vykonať k dobrej sviatosti zmierenia? 
 • Spytovať si svedomie
 • Vyznať svoje hriechy
 • Úprimne ich oľutovať
 • Sľúbiť, že sa polepším
 • Urobiť skutok kajúcnosti
Úloha
 1. Popros rodičov, aby ti pomohli dobre sa pripraviť na prvú sviatosť zmierenia. 
 2. Nauč sa naspamäť slová ľútosti.  
 3. Nakresli svoju krstnú košieľku, ktorá znázorňuje čistotu tvojej duše po sviatosti zmierenia a dávaj si pozor, aby si ju nezašpinil hriechmi. 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...