Zakladateľ

zakladateľDominik de Guzman (1170-1221), zakladateľ Rehole kazateľov sa narodil v Caleruege (Španielsko) niekedy okolo roku 1170-1173 v šľachtickej rodine ako tretí syn dona Felixa Guzmana a Jany z Azy. Filozofiu a teológiu vyštudoval v Palencii v tamojšej škole, ktorá bola v tom čase veľmi slávna. Už tam sa u neho prejavila pozoruhodná láska k evanjeliovej chudobe a veľký súcit s núdznymi.

Po skončení teologického štúdia sa stal členom katedrálnej kapituly v Osme. Pre jeho horlivosť v modlitbe a schopnosti v správe ho kapitula zvolila za svojho podpriora.
V roku 1204 odchádza so svojim biskupom Diegom zo Španielska do Dánska, severnej Európy, kde sa prvýkrát stretáva s herézami, najmä s učením albigenských heretikov.

Dominik vďaka svojmu vzdelaniu pochopil problém šíriaceho sa nebezpečenstva dualistického učenia.V oblastiach okolo mesta Toulouse, kde bludári šírili zmätok a nepokoj, horlivo rozvíjal svoju kazateľskú činnosť, ktorú výrazne podporoval príklad jeho evanjeliovej chudoby a priateľský dialóg s bludármi o otázkach viery. Samotný dialóg s bludármi vniesol ako nový prvok do šírenia viery.

Dominik si vysoko cenil účasť žien v práci evanjelizácie. Preto založil pre ne ženský kláštor v Prouille (r. 1206), ktorý bol miestom modlitbovej podpory kazateľov a mal slúžiť ako miesto na vzdelávanie a prípravu. Bratom tiež poskytoval pomoc v ich potrebách. Postupne sa k Dominikovi pripojili nasledovníci, ktorí chceli mať účasť na diele kázania, čím sa vytvorilo prvé kláštorné bratstvo, a tým sa položili základy pre novú rehoľu. Kanonický život povýšil Dominik na život apoštolský podľa reguly sv. Augustína. Tak sa služba slova, ktorá v tej dobe bola vyhradená biskupom, stáva základným poslaním rehole, ktorú pápež Honorius III. potvrdil dňa 22.decembra 1216.

Dominika charakterizovala hlboká láska a dôvera k Bohu. „Ustavične sa zhováral s Bohom“. Ovocím jeho kontemplatívnej skúsenosti bolo milujúce, nežné a milosrdné srdce. Hnaný láskou k blížnemu mal súcit s biedou človeka a s jeho utrpením, ktoré sa stali pre neho Božím volaním. Zo slov bl. Jordána Saského sa dozvedáme, že Dominik dostal od Boha zvláštnu milosť modlitby za hriešnikov, chudobných a trpiacich. Bol tak pohnutý ich biedou, že sa často za nich celé noci v slzách modlil. Jeho výraznou vlastnosťou bola odvaha, ktorá mala svoj základ v bezhraničnej dôvere v Boha.

Dominik zomiera 6. augusta 1221 v konvente sv. Mikuláša v Bologni, kde bol podľa svojej žiadosti pochovaný „pod nohami svojich bratov“. 24. mája 1233 boli prenesené Dominikove pozostatky do hrobky v Bologni. Jeho svätosť bola úradne uznaná 3. júla 1234 pápežom Gregorom IX.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...