Špecifický cieľ – kázanie

Kázanie je špecifickým cieľom, ktorý vyjadruje podstatu dominikánskeho života. Tento cieľ vyplýva aj zo samotného názvu Rehoľa kazateľov, ktorý udelil pápež Honórius III. bratom sv. Dominika. Kázanie je zamerané na všeobecný cieľ, ktorým je záchrana duší.
Kázanie nemôže byť chápané len v úzkom slova zmysle ako ohlasovanie Slova, ale aj ako svedectvo života.

Kázanie ako apoštolská činnosť vyviera z kontemplácie, a zároveň kontemplácia nachádza v kázaní svoj podnet.

Kontemplácia a apoštolská činnosť v dominikánskom živote nie sú dva po sebe nasledujúce momenty, ale dva súčasné momenty. Predmetom kázania je vždy to, čo je prekontemplované. Slovo, gestá a činnosť sú len znakmi, ktoré napomáhajú vyjadriť ovocie vlastnej kontemplácie. Kázanie je v podstate kontempláciou, ktorá opätovne smeruje k činnosti.

Dominikánska spiritualita je charakterizovaná nasledovnými podstatnými prvkami dominikánskeho života: komunitný život, zachovávanie evanjeliových rád, štúdium, spoločná modlitba a rehoľná observancia. Prostriedky, ktoré napomáhajú rehoľnej observancii, sú: klauzúra, silencium, habit a skutky pokánia.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.