Špecifický cieľ – kázanie

Kázanie je špecifickým cieľom, ktorý vyjadruje podstatu dominikánskeho života. Tento cieľ vyplýva aj zo samotného názvu Rehoľa kazateľov, ktorý udelil pápež Honórius III. bratom sv. Dominika. Kázanie je zamerané na všeobecný cieľ, ktorým je záchrana duší.
Kázanie nemôže byť chápané len v úzkom slova zmysle ako ohlasovanie Slova, ale aj ako svedectvo života.

Kázanie ako apoštolská činnosť vyviera z kontemplácie, a zároveň kontemplácia nachádza v kázaní svoj podnet.

Kontemplácia a apoštolská činnosť v dominikánskom živote nie sú dva po sebe nasledujúce momenty, ale dva súčasné momenty. Predmetom kázania je vždy to, čo je prekontemplované. Slovo, gestá a činnosť sú len znakmi, ktoré napomáhajú vyjadriť ovocie vlastnej kontemplácie. Kázanie je v podstate kontempláciou, ktorá opätovne smeruje k činnosti.

Dominikánska spiritualita je charakterizovaná nasledovnými podstatnými prvkami dominikánskeho života: komunitný život, zachovávanie evanjeliových rád, štúdium, spoločná modlitba a rehoľná observancia. Prostriedky, ktoré napomáhajú rehoľnej observancii, sú: klauzúra, silencium, habit a skutky pokánia.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...