Špecifický cieľ – kázanie

Kázanie je špecifickým cieľom, ktorý vyjadruje podstatu dominikánskeho života. Tento cieľ vyplýva aj zo samotného názvu Rehoľa kazateľov, ktorý udelil pápež Honórius III. bratom sv. Dominika. Kázanie je zamerané na všeobecný cieľ, ktorým je záchrana duší.
Kázanie nemôže byť chápané len v úzkom slova zmysle ako ohlasovanie Slova, ale aj ako svedectvo života.

Kázanie ako apoštolská činnosť vyviera z kontemplácie, a zároveň kontemplácia nachádza v kázaní svoj podnet.

Kontemplácia a apoštolská činnosť v dominikánskom živote nie sú dva po sebe nasledujúce momenty, ale dva súčasné momenty. Predmetom kázania je vždy to, čo je prekontemplované. Slovo, gestá a činnosť sú len znakmi, ktoré napomáhajú vyjadriť ovocie vlastnej kontemplácie. Kázanie je v podstate kontempláciou, ktorá opätovne smeruje k činnosti.

Dominikánska spiritualita je charakterizovaná nasledovnými podstatnými prvkami dominikánskeho života: komunitný život, zachovávanie evanjeliových rád, štúdium, spoločná modlitba a rehoľná observancia. Prostriedky, ktoré napomáhajú rehoľnej observancii, sú: klauzúra, silencium, habit a skutky pokánia.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...