Liturgické slávenia – predstavenie

12. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Obrady

3.1 Liturgické slávenia - predstavnie

Katechéza katechumenátneho typu predpokladá uvedomenie si, že „obrad“ tvorí nenahraditeľný kontext pre náboženskú skúsenosť a prvotný zdroj náboženskej reflexie1. Návrat k „obradom“ je v projekte „Na ceste k Ježišovi“ kľúčový. Ako vyplýva z časovo – tematického plánu v  prvom roku ponúkame tri špeciálne obrady:

  1. Slávnosť začlenenia do spoločenstva. Obrad otvára cestu katechézy a je slávený mimo svätej omše. Ide o slávnostné prijatie detí do spoločenstiev, v ktorých budú formované. Všetko sa odohráva za účasti ich rodičov a s ich súhlasom.
  2. Predstavenie detí farskému spoločenstvu. Obrad je vonkajším vyjadrením, že deti chcú nastúpiť cestu priateľstva s Ježišom a zaujať svoje miesto medzi veriacimi v Božom chráme2
  3. Prvá slávnosť odpustenia. Obrad doprevádza deti pri ich prvom prijatí sviatosti zmierenia.

Okrem týchto obradov sa v projekte počíta s inými tvorivými vstupmi do liturgie detských sv. omší. Tiež samotné slávenie prvého sv. prijímania je dôležité pre náboženskú skúsenosť detí a rodičov.

Myšlienku projektu napríklad vhodne vyjadruje privedenie detí rodičmi na začiatku tejto slávnosti.

Dôvodom pre rozhodnutie investovať čo najviac energie do organizovania týchto slávností je aj fakt, že je na nich zo strany rodičov najvyššia účasť.


  1. Porov. BONACCORSO, G.: La liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del rito, Padova : EMP- Abbazia di S. Giustina, 2005, s. 116. ↩︎
  2. Uvedomujeme si, že počas dvoch detských stretnutí (november, december) nie je možné dosiahnuť to, aby tento obrad vyjadroval zrelú voľbu na základe poznania Ježiša Krista. Formulácie pôvodného talianskeho originálu sme preto upravili tak, aby boli čo najviac adaptované na slovenské podmienky. Časový odstup medzi prvým a druhým obradom v Taliansku je aspoň jeden rok. Obrad predstavenia detí v talianskej koncepcii predpokladá, že spoločenstvo detí a rodičov už na základe svojej skúsenosti a poznania vie, či chce na ceste pokračovať.  
    ↩︎

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...