Hybná sila dominikánskeho života – Caritas veritatis

caritas veritatisV živote sv. Dominika mala láska zvláštny charakter. Láska k Bohu bola pre neho predovšetkým láskou k Božej pravde: caritas veritatis. Táto láska viedla jeho život a urobila z neho kontemplatívneho človeka a apoštola. Caritas veritatis vyjadruje aj dominikánsky spôsob života ako milovať Boha. Je to špecifický znak dominikánskej spirituality. Nasledovníci sv. Dominika zasväcujú svoj život pravde: milujú Pravdu, študujú ju, kontemplujú, žijú, ohlasujú a bránia.

Charizma sv. Dominika je výstižne vyjadrená citátom od sv. Tomáša Akvinského: „Contemplari et contemplata aliis tradere“- kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, v spoločenstve s Bohom a darovať druhým ovocie kontemplácie. V živote nasledovníkov sv. Dominika sú teda dôležité dva neoddeliteľné momenty: hľadanie pravdy a darovanie pravdy. Nadobudnutie pravdy vyúsťuje do ohlasovania Slova a ohlasovanie vyviera z plnosti kontemplácie.

Pre bratov a sestry sv. Dominika je štúdium pravdy neoddeliteľnou súčasťou života. Nejde len o nadobúdanie čiastkových pravdivých poznatkov, ale aj o spoznávanie úplnej pravdy, ktorou je Kristus – Pravda, ktorá jediná má moc spasiť. Táto Pravda, prehlbovaná v štúdiu a modlitbe, sa stáva živou a konkrétnou v kontemplatívnom nazeraní na človeka, život a svet.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.