Košice

Košice komunitaSo začiatkom činnosti sestier dominikánok v Košiciach je neodmysliteľne späté pôsobenie laického dominikánskeho III. rádu, tzv. terciárov. Za účelom pravidelného stretávania sa tejto skupiny bol zakúpený v roku 1889 malý dom na Rákoczyho ulici (dnešná Moyzesova ul.).

Neskôr, v roku 1903, prišli do Košíc sestry dominikánky z Kongregácie sv. Margity Uhorskej v Kőszegu, ktoré rozvinuli v Košiciach bohatú výchovno-vzdelávaciu činnosť (spravovali ľudovú a meštiansku dievčenskú školu, materskú školu, útulok pre deti, učiteľský ústav pre učiteľky materských škôl).

Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Československa bol košický konvent pričlenený k českej kongregácii dominikánok bl. Zdislavy, a tak sa sestrám naskytla možnosť otvoriť slovenské školy, a to – materskú školu, ľudovú školu a meštianku. Neskôr sestry otvorili obchodnú školu pre dievčatá, učiteľský ústav pre učiteľky materských škôl a následne ústav pre učiteľky domácich náuk. V školskom roku 1936/37 bolo otvorené gymnázium.

Po skončení druhej svetovej vojny, keď Košice opäť patrili bývalému Československu, do košického konventu bola premiestnená generálna správa už novej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Túžbou sestier bolo pokračovať v začatom pôsobení, avšak ich vonkajšia činnosť bola obmedzovaná. Poštátnenie škôl neumožňovalo sestrám žiť naplno ich poslanie. Mohli pôsobiť len na internáte. Ich výchovno-vzdelávacie pôsobenie na školách bolo blokované. V auguste 1950 listom Slovenského úradu pre veci cirkevné bolo sestrám nariadené opustiť kláštor v Košiciach. 30. augusta1950 boli násilne vyvezené do sústreďovacieho kláštora v Kostolnej pri Trenčíne.

Udalosti „nežnej“ revolúcie v roku 1989 a následná reštitúcia cirkevného majetku, ako aj obnovenie činnosti rehoľných rádov, umožnili sestrám vrátiť sa do košického konventu. 9. augusta 1990 sestry znovu obnovili činnosť konventu. V roku 1991 zriadili a začali pôsobiť na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského. V roku 2000 kongregácia otvorila Cirkevnú materskú školu. Poslaním sestier konventu Krista Kráľa je v súčasnosti podieľať sa na výchovno-vzdelávacom procese na gymnáziu, v cirkevnej materskej škole, a tiež služba ľuďom, ktorí to potrebujú, či už sú to farníci, starší a osamelí ľudia, bezdomovci a núdzni. Súčasťou areálu kláštora je aj kostol Krista Kráľa, o ktorý sa starajú sestry miestneho konventu.

Kontakt:
Konvent Krista Kráľa
Moyzesova 10
040 01 Košice

Tel.: 055/622 45 58
e-mail: kosice@dominikanky.sk

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...