2. Ježiš nás volá k obráteniu

12. jan. 2024 | 1. rok katechézy, Na ceste k Ježišovi

1.2 Ježiš nás volá k obráteniu - príprava na prvé sv. prijímanie

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Veľmi často sa vzďaľujeme od seba len preto, že si nedokážeme priznať chyby a nedokážeme povedať: „mrzí ma to“. Veľký význam na začiatku každej svätej omše má pobozkanie oltára, prežehnanie a úprimné priznanie si zlyhávania našej synovskej lásky voči nebeskému Otcovi.

Pobozkanie oltára: Začiatkom nášho stretnutia s Pánom na jeho hostine je bozk! Boh ako milosrdný Otec sa hádže vracajúcemu sa synovi okolo krku a obsypáva ho bozkami. Božia radosť nemá hraníc, že jeho deti našli cestu domov – víta nás bozkom.

Prežehnanie sa: Láska, ktorá sa zjavuje, má meno. Keď vyslovujeme meno Najsvätejšej Trojice, v ktorom sme boli pokrstení, staviame sa opäť pred Boha ako jeho milované deti. 

Vyznanie viny: Keď sa medzi sebou rozprávame o  hriechoch, neprávostiach, krutosti, veľmi často je gesto našej ruky nasmerované od seba k iným ľuďom. Každý z nás má v úvode svätej omše ukazovať nie na iných, ale na svoje srdce, z ktorého môže tiež vychádzať hnev, závisť, pýcha… Prichádzame do chrámu ako osoby so srdcom, ktoré má byť na tomto mieste premenené Božím milosrdenstvom. Keď vyslovujeme: „Pane zmiluj sa nad nami“, prosíme o opravu poškodenej nádoby srdca, aby mohla byť naplnená priateľstvom s Bohom. (podľa Š. Tyrol)

Prvé stretnutie: animátori – rodičia

Mk 1, 9-15 

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

A hneď ho Duch hnal na púšť. 

Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Mk 1, 9-15

Podnety k reflexii 

Udalosťou krstu Ježiš začína svoje pôsobenie na verejnosti. Namiesto veľkých programových rečí sa dáva pokrstiť. Ponorenie a vynorenie vo vodách Jordánu považujú biblisti za prorocký úkon, ktorý naznačuje celý jeho ďalší život zakončený smrťou a zmŕtvychvstaním. Nikto si nikdy nepomyslel, že by sa Pán mohol ponoriť až na dno našej ľudskosti a postaviť sa do jednej rady s hriešnikmi. Ježiš sa zjavuje ako solidárny so všetkými stratenými synmi a dcérami. Pretože pozná vášnivú lásku Otca k nám, stavia sa do našej pozície a ako náš brat nás túži priviesť späť k Otcovi. Boh Otec hovorí, „Ty si môj milovaný Syn,“ všetkým, s ktorými sa Kristus, plný Ducha Svätého, zjednocuje. Duch Boží obnovuje synovskú tvár človeka. 

Nastal rozhodujúci okamih dejín, pretože prišlo Božie kráľovstvo. Celý Ježišov život nám ukazuje, čo je Božie kráľovstvo: Je to On sám, Boh pre človeka a človek pre Boha, ktorý naplno uskutočňuje Božiu lásku k človeku a lásku človeka k Bohu. Kráľovstvo už prišlo, ale vstup do neho je vyhradený našej slobode. Záleží na tom ako odpovieme na výzvu obrátiť sa a veriť v evanjelium. (podľa S. Fausti) 

Podnety k diskusii

  1. Aký vzťah má Boh ku mne? 
  2. Kde je Boh, keď som skúšaný na „púšti“ osobného a rodinného života? 
  3. Čo mi pomáha „obrátiť sa“ a veriť v evanjelium? 
  4. Ako by som chcel napodobniť Boha Otca vo vzťahu k mojím deťom?

Druhé stretnutie: rodičia – deti

Myslenie detí vo veku od 7-8 rokov je viazané na konkrétne reálne skutočnosti a prežité skúsenosti. Z nich vedia odvodiť základné poznanie o tom, “ako” funguje svet. Jeden konkrétny príbeh, vyrozprávaný niekým, koho majú radi a komu dôverujú, má pre ich rast v poznaní Boha väčšiu cenu ako niekoľko týždňov vysvetľovania a memorizovania náboženských poučiek.

Spomienka a svedectvo 

Rodičia sú pozvaní: 

  • Porozprávať deťom jednu zo skutočných udalostí, keď spoznali, že Boh je Otec, ktorý ich nesmierne miluje.
  • Pomôcť deťom odpovedať na otázku: „Čo sa vo mne zmení, keď viem, že Boh ma miluje?“

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...