2. Ježiš nás volá k obráteniu

12. jan. 2024 | 1. rok katechézy, Na ceste k Ježišovi

1.2 Ježiš nás volá k obráteniu - príprava na prvé sv. prijímanie

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Veľmi často sa vzďaľujeme od seba len preto, že si nedokážeme priznať chyby a nedokážeme povedať: „mrzí ma to“. Veľký význam na začiatku každej svätej omše má pobozkanie oltára, prežehnanie a úprimné priznanie si zlyhávania našej synovskej lásky voči nebeskému Otcovi.

Pobozkanie oltára: Začiatkom nášho stretnutia s Pánom na jeho hostine je bozk! Boh ako milosrdný Otec sa hádže vracajúcemu sa synovi okolo krku a obsypáva ho bozkami. Božia radosť nemá hraníc, že jeho deti našli cestu domov – víta nás bozkom.

Prežehnanie sa: Láska, ktorá sa zjavuje, má meno. Keď vyslovujeme meno Najsvätejšej Trojice, v ktorom sme boli pokrstení, staviame sa opäť pred Boha ako jeho milované deti. 

Vyznanie viny: Keď sa medzi sebou rozprávame o  hriechoch, neprávostiach, krutosti, veľmi často je gesto našej ruky nasmerované od seba k iným ľuďom. Každý z nás má v úvode svätej omše ukazovať nie na iných, ale na svoje srdce, z ktorého môže tiež vychádzať hnev, závisť, pýcha… Prichádzame do chrámu ako osoby so srdcom, ktoré má byť na tomto mieste premenené Božím milosrdenstvom. Keď vyslovujeme: „Pane zmiluj sa nad nami“, prosíme o opravu poškodenej nádoby srdca, aby mohla byť naplnená priateľstvom s Bohom. (podľa Š. Tyrol)

Prvé stretnutie: animátori – rodičia

Mk 1, 9-15 

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

A hneď ho Duch hnal na púšť. 

Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Mk 1, 9-15

Podnety k reflexii 

Udalosťou krstu Ježiš začína svoje pôsobenie na verejnosti. Namiesto veľkých programových rečí sa dáva pokrstiť. Ponorenie a vynorenie vo vodách Jordánu považujú biblisti za prorocký úkon, ktorý naznačuje celý jeho ďalší život zakončený smrťou a zmŕtvychvstaním. Nikto si nikdy nepomyslel, že by sa Pán mohol ponoriť až na dno našej ľudskosti a postaviť sa do jednej rady s hriešnikmi. Ježiš sa zjavuje ako solidárny so všetkými stratenými synmi a dcérami. Pretože pozná vášnivú lásku Otca k nám, stavia sa do našej pozície a ako náš brat nás túži priviesť späť k Otcovi. Boh Otec hovorí, „Ty si môj milovaný Syn,“ všetkým, s ktorými sa Kristus, plný Ducha Svätého, zjednocuje. Duch Boží obnovuje synovskú tvár človeka. 

Nastal rozhodujúci okamih dejín, pretože prišlo Božie kráľovstvo. Celý Ježišov život nám ukazuje, čo je Božie kráľovstvo: Je to On sám, Boh pre človeka a človek pre Boha, ktorý naplno uskutočňuje Božiu lásku k človeku a lásku človeka k Bohu. Kráľovstvo už prišlo, ale vstup do neho je vyhradený našej slobode. Záleží na tom ako odpovieme na výzvu obrátiť sa a veriť v evanjelium. (podľa S. Fausti) 

Podnety k diskusii

  1. Aký vzťah má Boh ku mne? 
  2. Kde je Boh, keď som skúšaný na „púšti“ osobného a rodinného života? 
  3. Čo mi pomáha „obrátiť sa“ a veriť v evanjelium? 
  4. Ako by som chcel napodobniť Boha Otca vo vzťahu k mojím deťom?

Druhé stretnutie: rodičia – deti

Myslenie detí vo veku od 7-8 rokov je viazané na konkrétne reálne skutočnosti a prežité skúsenosti. Z nich vedia odvodiť základné poznanie o tom, “ako” funguje svet. Jeden konkrétny príbeh, vyrozprávaný niekým, koho majú radi a komu dôverujú, má pre ich rast v poznaní Boha väčšiu cenu ako niekoľko týždňov vysvetľovania a memorizovania náboženských poučiek.

Spomienka a svedectvo 

Rodičia sú pozvaní: 

  • Porozprávať deťom jednu zo skutočných udalostí, keď spoznali, že Boh je Otec, ktorý ich nesmierne miluje.
  • Pomôcť deťom odpovedať na otázku: „Čo sa vo mne zmení, keď viem, že Boh ma miluje?“

Stiahnite si tento dokument ako pdf

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...