Formácia

formácia

Formácia v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy je celoživotný proces rastu. Ide o cestu vnútornej premeny k dosiahnutiu „plnosti Krista“ (porov. KO 50) pre autentické vydávanie svedectva o Pravde a pre uskutočňovanie poslania kázať.

Je predovšetkým „konanie Boha v srdci sestry“ (KO 50) v každom období jej formácie, ktoré vyžaduje stále zrelšiu odpoveď na Božiu milosť. Patrónka kongregácie, bl. Imelda, nás inšpiruje, aby sme v Eucharistii nachádzali najväčší prejav Kristovej lásky, ktorá premieňa nás, naše komunity a svet, v ktorom žijeme (porov. KO VII). Eucharistia nás uschopňuje pripodobniť sa Kristovi a jeho totálnemu obetovaniu seba samého.

Formačný proces v počiatočnom období formácie zahŕňa tieto etapy:

Prenoviciát
Noviciát
Juniorát

Počiatočná formácia nachádza svoj smer a zmysel v pokračujúcej formácii.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...