Priateľ Boha a človeka

12. feb. 2024 | Zamyslenia

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole (matky údajne museli zatvárať dvere, keď prechádzal okolo a kázal). Za jeho pôsobenia vstúpilo do rehole viac ako tisíc mužov.

Jordán je nadčasovým svätcom, a jeho posolstvo je aktuálne aj dnes. V jeho duši planul neuhasiteľný oheň lásky k Bohu a k ľuďom. Jeho slová podnecovali ľudí zamýšľať sa nad hlbším zmyslom ich existencie. Ježiš bol pre neho dôverným Priateľom, ktorého vrúcne miloval. Pochopil, že svet je hladný po láske a toto mu dodávalo silu ísť vpred a kázať, kým celý svet nespozná toho istého milujúceho a verného Priateľa. 

Medzi jeho blízkych priateľov patril najmä bl. Henrich z Kolína a bl. Diana d’Andalo so spolusestrami, ktorým napísal niekoľko listov. Jeden z jeho listov si môžete prečítať nižšie. 

Jordán mal v hlbokej úcte Pannu Máriu, a preto na jej počesť zaviedol spev antifóny Salve Regina po kompletóriu. Počas návratu z Palestíny, kde vykonal vizitáciu dominikánskej provincie, tragicky zahynul pri stroskotaní lode 13. februára 1237. Pochovaný je v dominikánskom kostole v Akkone (dnešný Izrael). 

List 30 (X)

Brat Jordán, neužitočný služobník Rehole kazateľov, svojim najdrahším dcéram, sestrám sv. Agnesy: objímajte Ježiša, ktorého nasledujete.

Pretože viem, že sa vaše srdcia často o mňa obávajú, poviem vám, že Pán mi udelil bezpečnú a úspešnú cestu, počas ktorej ma niesli vaše modlitby. Po opustení Lombardska som prešiel Provensálskom, Nemeckom, Burgundskom a Francúzskom až do Paríža zdravý a celý. Odtiaľto vám píšem tento list, po sviatku sv. Denisa. Vďaka Božej milosti som všade našiel bratov v hojnom počte. Robia značné pokroky, za čo vzdávam vďaku Bohu, darcovi všetkého dobrého.

Povzbudzujem vás však, moje najdrahšie dcéry, aby ste svojimi zbožnými modlitbami prosili Boha, tvorcu pokoja, aby udržiaval svoju svätú Cirkev v jednote pokoja, pretože po celom svete povstávajú vzbury a vojny, a toto vedie k večnej skaze a nebezpečenstvu mnohých duší. Predsa, milé sestry, keďže ste si toho vedomé, nech vaša láska k vášmu Ženíchovi horí ešte vrúcnejšie, pretože tým, že vás vytrhol z tohto sveta, upevnil vás vo svojom pokoji natoľko, že nech už z vonku príde akékoľvek utrpenie alebo problém, váš pokoj by to nemalo umenšiť, ale mal by o to viac vzrásť tým, že budete vo všetkom trpezlivé. Nič, či už dobré alebo zlé, sa vám nemôže stať, čo by ste nedokázali vyrovnane znášať upierajúc svoj pohľad na Pána, s ktorého pomocou pri úspechu nespyšniete, ani sa nebudete báť protivenstva. Dúfam, že máte hojnosť všetkého dobrého v Pánovi. On – váš Ženích, Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorému patrí česť a vláda na veky vekov, nech uchráni vo vás svoje dary a čoraz viac ich rozmnoží. Amen. 

Zbohom, drahé sestry v Pánovi, a modlite sa za mňa.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...