Priateľ Boha a človeka

12. feb. 2024 | Zamyslenia

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole (matky údajne museli zatvárať dvere, keď prechádzal okolo a kázal). Za jeho pôsobenia vstúpilo do rehole viac ako tisíc mužov.

Jordán je nadčasovým svätcom, a jeho posolstvo je aktuálne aj dnes. V jeho duši planul neuhasiteľný oheň lásky k Bohu a k ľuďom. Jeho slová podnecovali ľudí zamýšľať sa nad hlbším zmyslom ich existencie. Ježiš bol pre neho dôverným Priateľom, ktorého vrúcne miloval. Pochopil, že svet je hladný po láske a toto mu dodávalo silu ísť vpred a kázať, kým celý svet nespozná toho istého milujúceho a verného Priateľa. 

Medzi jeho blízkych priateľov patril najmä bl. Henrich z Kolína a bl. Diana d’Andalo so spolusestrami, ktorým napísal niekoľko listov. Jeden z jeho listov si môžete prečítať nižšie. 

Jordán mal v hlbokej úcte Pannu Máriu, a preto na jej počesť zaviedol spev antifóny Salve Regina po kompletóriu. Počas návratu z Palestíny, kde vykonal vizitáciu dominikánskej provincie, tragicky zahynul pri stroskotaní lode 13. februára 1237. Pochovaný je v dominikánskom kostole v Akkone (dnešný Izrael). 

List 30 (X)

Brat Jordán, neužitočný služobník Rehole kazateľov, svojim najdrahším dcéram, sestrám sv. Agnesy: objímajte Ježiša, ktorého nasledujete.

Pretože viem, že sa vaše srdcia často o mňa obávajú, poviem vám, že Pán mi udelil bezpečnú a úspešnú cestu, počas ktorej ma niesli vaše modlitby. Po opustení Lombardska som prešiel Provensálskom, Nemeckom, Burgundskom a Francúzskom až do Paríža zdravý a celý. Odtiaľto vám píšem tento list, po sviatku sv. Denisa. Vďaka Božej milosti som všade našiel bratov v hojnom počte. Robia značné pokroky, za čo vzdávam vďaku Bohu, darcovi všetkého dobrého.

Povzbudzujem vás však, moje najdrahšie dcéry, aby ste svojimi zbožnými modlitbami prosili Boha, tvorcu pokoja, aby udržiaval svoju svätú Cirkev v jednote pokoja, pretože po celom svete povstávajú vzbury a vojny, a toto vedie k večnej skaze a nebezpečenstvu mnohých duší. Predsa, milé sestry, keďže ste si toho vedomé, nech vaša láska k vášmu Ženíchovi horí ešte vrúcnejšie, pretože tým, že vás vytrhol z tohto sveta, upevnil vás vo svojom pokoji natoľko, že nech už z vonku príde akékoľvek utrpenie alebo problém, váš pokoj by to nemalo umenšiť, ale mal by o to viac vzrásť tým, že budete vo všetkom trpezlivé. Nič, či už dobré alebo zlé, sa vám nemôže stať, čo by ste nedokázali vyrovnane znášať upierajúc svoj pohľad na Pána, s ktorého pomocou pri úspechu nespyšniete, ani sa nebudete báť protivenstva. Dúfam, že máte hojnosť všetkého dobrého v Pánovi. On – váš Ženích, Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorému patrí česť a vláda na veky vekov, nech uchráni vo vás svoje dary a čoraz viac ich rozmnoží. Amen. 

Zbohom, drahé sestry v Pánovi, a modlite sa za mňa.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...