Hádžeš ma do hlbokej priepasti

1. apr. 2021 | Články, Zamyslenia

Jednou z ponúk bohatstva, ktoré nám Boh už osem storočí ponúka cez  sv. Dominika Guzmána, je bohatstvo jeho Deviatich spôsobov modlitby. Rozmanitosť i Dominikova tvorivosť duchovného prežívania aj dnes dokáže naladiť veriaceho na pulz ducha tohto svätca. Jednotlivé úkony postojov tela (deväť spôsobov) tvoria akísi kanál volaní k Bohu.

V prežívaní vrcholu Veľkého pôstu je aktuálne pozrieť sa na Dominika, muža súcitu, ako postojom v tvare kríža (šiesty spôsob modlitby) sa prihovára, ba so žalmistom kričí k Ukrižovanému – „hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti“ (Ž 88,7). Týmto gestom modlitby svätec siaha do stredu Kristovho kríža. Do srdca Kristovho utrpenia, do priepasti, odkiaľ niet úniku.

Priepasť, hiát – slovo vyjadrujúce stav úplného obmedzenia. Priepasť, ktorá pohltila Ježiša v smrteľnej agónii na kríži a stala sa miestom zahalenia Slova. Tento moment, stav, rozpoloženie  upútava na seba oči viery.

V liturgickom roku je jeden deň, ktorý nesie v sebe túto Kristovu situáciu. Stav úplného Kristovho obmedzenia. Je to deň, keď Syn umiera – a – Otec zostáva tým činom nedosiahnuteľný.

Kristovo umučenie je dokonané. Slovo je  mŕtve … ani Cirkev už viac nemá Slovo. Je to pád „prekliateho“, „pád zosobneného hriechu“. Takto dramaticky Apoštol Pavol opisuje túto udalosť v svojich listoch.

Ježiš v úplnej opustenosti od Otca s veľkým výkrikom, v temnote, sa ponára do sveta mŕtvych. Odkiaľ už nezaznie jeho žiadne slovo.

Táto Ježišova dráma nie je iba jeho individuálnou drámou. Tajomstvo jeho agónie a smrti sa snúbi s človekom, s ľudstvom trpiacim temnotou bez Boha. Snúbi sa s bezmocnosťou a zároveň ju premieňa.

V kontexte Ježišovej drámy môžeme pozorovať aj nášho svätého zakladateľa v modlitbovom úkone. Jeho rozpažené ruky, volanie so žalmistom a slzy, ilustrujú drámu mlčiaceho Slova. Zdrvujúca Ježišova scéna nie je Dominikovi neznáma. V svojej dobe Dominik rozpoznáva ťarchu nielen telesného strádania ľudí, ale i ťarchu strádania ich ducha. On v centre svojho osobného ukrižovania volá k Ukrižovanému – „čo bude s hriešnikmi“.

Dráma Kristovej priepasti cez mnohé storočia sa stala akýmsi responzóriom. Neexistuje totiž doba, éra, čas, v ktorej sa dráma priepasti neopakuje.

Rozpažené ruky Krista sa stali pre Dominika, pre mnohých svätcov minulosti i súčasnosti, pre mnohých „maličkých“ oporou, objatím. Napokon stali sa skrytým semenom, impulzom k životu.

A tak i ja v duchu kladiem svoje volajúce rozpažené ramená na Kristove ramená, a neprosím aby mi bola odňatá bezmocnosť. Nesmiem a nechcem skracovať, či upravovať ramená kríža. Narúšať ich poriadok… len prosím, aby moje ramená boli podoprené Jeho mocou. Z  biedy, z bezmocnosti sa tak stáva objatie, preniknuté nehou, životom, ktorý vždy…, vždy z toho mocného Objatia pramení…

Sr. M. Alberta OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...