Budem ťa oslavovať a chváliť uprostred zástupov…

Týmito slovami piesne vyjadrili sestry v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej 20. júna 2021 chválu a vďaku Trojjedinému Bohu za dar života sr. M. Reginy Lešovej, ktorá sa dožila životného jubilea 70. narodenín a sr. M. Amáty Súkeníkovej, ktorá oslávila 60. narodeniny. V kruhu svojich spolusestier si jubilantky zaspomínali na roky mladosti, rehoľnej formácie, na roky aktívnej služby pri napĺňaní ich poslania.  Prežili život popretkávaný radosťami, mnohými prekvapeniami, ale i skúškami, ktoré ich naučili viac dôverovať a spoliehať sa vo všetkom na Boha. Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme našim sestrám Božie požehnanie. Nech Boh, ktorý je láska, obnovuje a pretvára ich srdcia, aby i naďalej svojimi modlitbami, obetami a malými skutkami rozsievali semienka Božej lásky. Nech ich kráčanie za Kristom je plné radosti, aby i naďalej deň čo deň chválili Pána za Jeho nekonečnú dobrotu a...

Povolaní v „modlitbe“

Pokus sestier dominikánok otvoriť  tretí ročník kurzu “Povolaným nablízku” bol zmarený pandémiou. Dievčatám, ktoré prejavili záujem na rozpoznanie životnej cesty boli ponúkané, rušené a presúvané viaceré termíny. Až na Slávnosť Božského srdca sa podarilo stretnúť siedmim dievčatám v kláštore sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Cieľom stretnutia bolo objaviť význam modlitby pri hľadaní povolania. Keďže kvôli prázdninám nie je možné v cykle stretnutí pokračovať, išlo len o ochutnávku alebo „nulté“ stretnutie celého kurzu, ktorý dominikánky odštartujú v októbri 2021. Niečo z atmosféry stretnutia vyjadrila jedna z účastníčok nasledovne: „Kurz povolaným na blízku odporúčam všetkým hľadajúcim svoje povolanie, či už rozmýšľajú nad rehoľou alebo manželstvom. Láskavý prístup sestier dominikánok, ich snaha pomôcť vám a usmerniť ako správne hľadať, uši a srdcia pripravené počúvať vás, modlitba, veľa smiechu to všetko a oveľa viac zažijete práve na tomto kurze. Tento kurz vás môže jedine obohatiť a dá vám šancu obohatiť ostatných. P. S. Som introvert a napriek tomu som vďačná, že som sa odhodlala vykročiť zo svojej komfortnej...

CMŠ Madony Žitného ostrova: výberové konanie na miesto učiteľky

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova, Jánošíkovská 465/5, 900 42 Dunajská Lužná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta: učiteľka materskej školy s nástupom od 2. 9. 2021. Viac v prílohe: Oznámenie o výberovom konaní...

Keď sa uzdravenia dotýkali mladých

Posledný májový víkend sa stal časom stretnutia stredoškolskej mládeže na Pustom dvore – Ábelová. Desať mladých študentov malo odvahu stretnúť sa takmer po ročnej pandemickej pauze, nadýchnuť a ponoriť sa do čistej prírody, tepla priateľstiev i Božieho slova. Za netradičným názvom stretnutia Vakcína bez časovej expirácie sa ukrýval obsah siedmich príbehov z Ježišovho života spojených s uzdravením. Jednotlivo i spoločne sme reflektovali nielen samotné uzdravenia, ale i stav ľudských rovín, ktorých sa uzdravenie dotýkalo. Dovolili sme, aby sa uzdravenia dotkli i našich sŕdc, našich rovín. A dali tak impulz na reflexiu vlastného života. Je už tradíciou, že čas prežitý v Ábelovej nie je nikdy strateným časom. Ten náš bol časom zakorenenia hodnôt plynúcich z biblických uzdravujúcich príbehov. A my veríme, že to bol čas, obsah ktorého sa nevytratí, nevyprchá, nepodľahne...

Slávime Najsvätejšie Telo a Krv

„Tajomstvo viery“, „Sviatosť lásky“, „Sviatosť srdca“, „Tajomstvo svetla“, „Nová zmluva“, „Výnimočný dar“. To je len niekoľko prívlastkov, ktoré opisujú dar Kristovho Tela a Krvi vo sviatosti Eucharistie. Mnohí ho prijímame denne, viac- či menej uvedomele. Tento výnimočný dar nesie v sebe potenciál pripodobniť, či dokonca až premeniť nás na to čo prijímame – na Telo Krista. Ako málo je tu ľudskej logiky a ako je to dobre…Čítame v spisoch cirkevných otcov – „aká obdivuhodná výmena“: Cez úplne jednoduché spôsoby, tak veľmi ľudské až prehliadnuteľné, sa dotýkame samého Boha. Dostávame darom, čo si nezaslúžime a bez čoho nemôžeme skutočne žiť v plnosti; aby sme mohli dávať… Dar – kto je tu darca a kto obdarovaný? Všetci poznáme odpoveď. Aj odpoveď na otázku: “Kto, alebo čo je pre nás najväčším darom“ poznáme. Počúvame o nej od malička. Kedy sme  však túto pravdu bytostne precítili? Neodškriepiteľnú zásluhu na zavedení  slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi má pápež Urban IV., ktorý bol v tom čase na Petrovom stolci (1261-1264). Tento pápež vynikal veľkou úctou k sviatosti Eucharistie. V Luttichu dala podnet k úcte Najsvätejšej Sviatosti mníška Juliana z cisteriánskeho kláštora na vrchu Kornillon. Venovala všetok svoj voľný čas návšteve a poklone eucharistického Krista v kostole. Spomedzi dominikánskych svätcov je to sv. Tomáš Akvinský, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o úctu Najsvätejšej Eucharistie. Sám je známy tým, že napriek svojej učenosti a múdrosti, dokázal veľmi dlho rozjímať o tomto tajomstve viery. Napísal niekoľko hymnov, ktoré doteraz Cirkev používa ako piesne k oslave Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sekvencia, „Lauda, Sion, Salvatorem“ (Chváľ, Sion, Spasiteľa), je  „opravdivým traktátom o Sviatosti lásky. Chváľ, Sione, Spasiteľa, chváľ Pastiera, Živiteľa, v hymnách, piesňach hlas svoj zvýš. Koľko máš síl, toľko snaž sa: tak je veľká jeho krása, že ju chváliť nestačíš. Živý chlieb, čo život dáva, dnes naozaj podľa práva ospevovať treba nám. Ten chlieb nad večerným stolom lámal dvanásť apoštolom skutočne náš drahý Pán. Buď mu chvála, plná, jasná, slávnosť príjemná a krásna, v srdci vrúcne plesanie. (Výber z oslavného hymnu k oslave Sviatosti Oltárnej „Lauda, Sion, Salvatorem“ ) Všetci dnes v srdci vrúcne plesajme! Tú krásu, ktorú chváliť nestačíme. Krista, ktorý sa rozdal do poslednej kvapky krvi a nič za to nechce. Len skromne čaká na naše – „ďakujem a milujem“. Sr. Karmela...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes