Budem ťa oslavovať a chváliť uprostred zástupov…

24. jún. 2021 | Aktuality, Články

Týmito slovami piesne vyjadrili sestry v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej 20. júna 2021 chválu a vďaku Trojjedinému Bohu za dar života sr. M. Reginy Lešovej, ktorá sa dožila životného jubilea 70. narodenín a sr. M. Amáty Súkeníkovej, ktorá oslávila 60. narodeniny.

V kruhu svojich spolusestier si jubilantky zaspomínali na roky mladosti, rehoľnej formácie, na roky aktívnej služby pri napĺňaní ich poslania.  Prežili život popretkávaný radosťami, mnohými prekvapeniami, ale i skúškami, ktoré ich naučili viac dôverovať a spoliehať sa vo všetkom na Boha.

Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme našim sestrám Božie požehnanie. Nech Boh, ktorý je láska, obnovuje a pretvára ich srdcia, aby i naďalej svojimi modlitbami, obetami a malými skutkami rozsievali semienka Božej lásky. Nech ich kráčanie za Kristom je plné radosti, aby i naďalej deň čo deň chválili Pána za Jeho nekonečnú dobrotu a starostlivosť…

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...