Mojou hlavnou pohnútkou bolo, je a bude až do konca posväcovať sa a robiť dobro druhým.

8. máj. 2020 | Články, Zosnulé sestry

Tieto slová boli životným mottom sr. M. Beáty Anny Gubačovej, ktorú si Pán dňa 4. mája 2020 vo veku 88 rokov života povolal k sebe. Narodila sa 13. marca 1932 v Kendiciach pri Prešove. Mala štyroch súrodencov. Dňa 1. augusta 1947 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach, kde dňa 15. novembra 1949 prijala na znak vstupu do noviciátu rehoľné rúcho. V auguste 1950 došlo v rámci likvidácie kláštorov k tzv. akcii „R“, dôsledkom ktorej bola sr. M. Beáta spolu s ostatnými sestrami násilne vyvezená z Košíc do rôznych sústreďovacích kláštorov. Najskôr do Kostolnej pri Trenčíne, kde dňa 12. novembra 1950 zložila prvé sľuby, potom do Krásnej Lípy v severných Čechách a krátko na to do Malej Štáhle u Rýmařova. Počas rokov 1953 – 1961 pôsobila sr. M. Beáta v Ústave sociálnej starostlivosti v Mlynskom seku, kde sa s láskou venovala deťom. Ďalšími miestami jej pôsobenia boli Slovenská Ľupča a Jiřetín pod Jedlovou. V r. 1962 – 1968 pracovala sr. M. Beáta v Domove dôchodcov v Libniči. Od roku 1969 do 1996 pôsobila sr. M. Beáta v Dojčenskom ústave v Novej Lipnici, kde poskytovala trpezlivú a láskavú starostlivosť malým deťom. Dňa 14. júla 1957 tu zložila doživotné sľuby.  Po páde komunistického režimu na podnet vdp. Štefana Dragúňa začala sr. M. Beáta s veľkým nadšením a láskou navštevovať chorých a starších ľudí v Dunajskej Lužnej. Pravidelne viedla i modlitbové stretnutia s miestnymi farníčkami. Tie, ktoré sa na týchto stretnutiach nemohli zúčastniť, chodievala navštevovať a povzbudzovať do ich domovov. Chorým a nevládnym ľuďom vo farnosti vždy ochotne zabezpečila aj kňaza, aby mohli prijať sviatosť zmierenia, Eucharistiu a sviatosť pomazania chorých. Svoje poslanie takto napĺňala v darovaní sa pre druhých cez skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Od roku 1996 žila v spoločenstve svojich spolusestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde ako dôchodkyňa vypomáhala na kláštornej vrátnici a podľa potreby sa zapájala do domácich prác. Jeseň svojho života prežívala vo veľkej vďačnosti a odovzdanosti do Božích rúk. Denne obetovala svoje modlitby a utrpenia za potreby Cirkvi, dominikánsku rehoľu, kongregáciu a za príbuzných.

Nech odpočíva v pokoji!

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...