Mojou hlavnou pohnútkou bolo, je a bude až do konca posväcovať sa a robiť dobro druhým.

8. máj. 2020 | Články, Zosnulé sestry

Tieto slová boli životným mottom sr. M. Beáty Anny Gubačovej, ktorú si Pán dňa 4. mája 2020 vo veku 88 rokov života povolal k sebe. Narodila sa 13. marca 1932 v Kendiciach pri Prešove. Mala štyroch súrodencov. Dňa 1. augusta 1947 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach, kde dňa 15. novembra 1949 prijala na znak vstupu do noviciátu rehoľné rúcho. V auguste 1950 došlo v rámci likvidácie kláštorov k tzv. akcii „R“, dôsledkom ktorej bola sr. M. Beáta spolu s ostatnými sestrami násilne vyvezená z Košíc do rôznych sústreďovacích kláštorov. Najskôr do Kostolnej pri Trenčíne, kde dňa 12. novembra 1950 zložila prvé sľuby, potom do Krásnej Lípy v severných Čechách a krátko na to do Malej Štáhle u Rýmařova. Počas rokov 1953 – 1961 pôsobila sr. M. Beáta v Ústave sociálnej starostlivosti v Mlynskom seku, kde sa s láskou venovala deťom. Ďalšími miestami jej pôsobenia boli Slovenská Ľupča a Jiřetín pod Jedlovou. V r. 1962 – 1968 pracovala sr. M. Beáta v Domove dôchodcov v Libniči. Od roku 1969 do 1996 pôsobila sr. M. Beáta v Dojčenskom ústave v Novej Lipnici, kde poskytovala trpezlivú a láskavú starostlivosť malým deťom. Dňa 14. júla 1957 tu zložila doživotné sľuby.  Po páde komunistického režimu na podnet vdp. Štefana Dragúňa začala sr. M. Beáta s veľkým nadšením a láskou navštevovať chorých a starších ľudí v Dunajskej Lužnej. Pravidelne viedla i modlitbové stretnutia s miestnymi farníčkami. Tie, ktoré sa na týchto stretnutiach nemohli zúčastniť, chodievala navštevovať a povzbudzovať do ich domovov. Chorým a nevládnym ľuďom vo farnosti vždy ochotne zabezpečila aj kňaza, aby mohli prijať sviatosť zmierenia, Eucharistiu a sviatosť pomazania chorých. Svoje poslanie takto napĺňala v darovaní sa pre druhých cez skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Od roku 1996 žila v spoločenstve svojich spolusestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde ako dôchodkyňa vypomáhala na kláštornej vrátnici a podľa potreby sa zapájala do domácich prác. Jeseň svojho života prežívala vo veľkej vďačnosti a odovzdanosti do Božích rúk. Denne obetovala svoje modlitby a utrpenia za potreby Cirkvi, dominikánsku rehoľu, kongregáciu a za príbuzných.

Nech odpočíva v pokoji!

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...