Cieľ je nebo…

Keď sme dnes spolu s apoštolmi svedkami nanebovstúpenia nášho Spasiteľa, zreteľne si uvedomujeme, že tento sviatok nám pripomína, kde je cieľ nášho života. Tým cieľom je nebo. A ak nás spája láska k Ježišovi, tak nás rovnako spája aj spoločná túžba po dosiahnutí tohto večného domova. K tomu smeruje naše duchovné snaženie.

Aj keď cieľ je rovnaký, predsa len objavujeme mnoho ciest duchovného života, ktoré pred nami vyšliapali mnohí svätci. Mám tým na mysli rôzne spirituality prítomné v živote Cirkvi. Všetky tieto duchovné prúdy vedú k tomu istému cieľu, predsa sa len líšia podľa toho, ktorú črtu duchovného života prehlbujú. Život svätých, ktorí osobitným spôsobom ovplyvnili svoje okolie, sa vždy stal inšpiráciou pre mnohých kresťanov. Takto sa naplnila výzva sv. Pavla Filipanom: „Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás!“ (Flp 3, 17) Svätí ukazujú, ako pretaviť Božie slová do praktického života, ako sa modliť, ako odriekať… Napodobňovať ich život, osvojiť si ich spiritualitu, je veľmi užitočné. No vždy je potrebné mať na mysli, že tak ako neexitujú dvaja úplne rovnakí ľudia, tak neexistujú dve úplne zhodné cesty do neba. Boží plán s každým človekom je jedinečný a tak je jedinečná i jeho cesta k dosiahnutiu neba.

Sr. Bernarda OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes