Bež, duša moja, bež …

6. nov. 2021 | Články, Zamyslenia

Končiaci sa  Jubilejný rok  slávený v našej reholi, v ktorom si  pripomíname 800-té výročie narodenia sv. Dominika pre nebo i jeho duchovný odkaz  znázornený obrazom Mascarelly, upriamuje náš pohľad na život spoločenstva bratov Rehole kazateľov, ktorý pokračuje v dejinách. V kontexte večnosti obraz poukazuje na budúcnosť definitívneho spoločenstva členov rehole – spoločenstva v nebi.

Toto nebeské spoločenstvo dokázal majstrovsky zviditeľniť bl. Fra Angelico (1395-1455) obrazom  Posledného súdu. Okrem vážnosti udalostí „posledných vecí“ obraz  fragmentom tanca anjelov znázorňuje biblické tušenie toho,  „čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo“ (1 Kor 2,9). Spasený, blažený človek je anjelmi pozývaný do tanca. V malom priestore zdieľa spoločenstvo s mnohými nebeskými oslávencami.

Výjav tanca anjelov je obrazom Božieho tanca lásky. Poukazuje na vzájomné prenikanie troch božských osôb a ich vzájomný vzťah dávania a prijímania. Sv. Ján Damascenský (650-754) vyjadruje trojičnú vzťahovosť pojmom perichoresis, čo v pôvodnom význame slova znamená „chodiť dookola“.  V gréckom prostredí týmto pojmom je označený svadobný tanec aspoň troch osôb pohybujúcich sa v kruhu, pričom v hudobnom tanečnom tempe  vytvárajú jeden tanečný celok. U Damascenského pojem perichoresis odkazuje na spoločenstvo Trojice. Každý, kto sa necháva preniknúť Božou milosťou a láskou, dostáva účasť na tanci s Bohom.

V spomenutom obraze Fra Angelico zapája do božskej perichoresis nielen postavy anjelov, ale i ľudských nebeských oslávencov, medzi ktorými môžeme zazrieť mnohých členov našej rehole.

V biblickom kontexte je tanec časom intímneho prežívania blízkosti Boha. Je synonymom osláv, radosti a slobody. Pohľad na radostný tanec anjelov a  zvítavanie sa s oslávenými bratmi a sestrami akosi zhmotňuje nebeské prostredie. A nás, ktorí máme reálnu účasť na ďalšom utkávaní pomyselnej nite rehole,  pozýva k netypickej a predsa srdcu blízkej forme modlitby. V nej  zasnúbenie nadobúda vôňu plnosti a neba.

Sr. Alberta OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...