Bež, duša moja, bež …

6. nov. 2021 | Články, Zamyslenia

Končiaci sa  Jubilejný rok  slávený v našej reholi, v ktorom si  pripomíname 800-té výročie narodenia sv. Dominika pre nebo i jeho duchovný odkaz  znázornený obrazom Mascarelly, upriamuje náš pohľad na život spoločenstva bratov Rehole kazateľov, ktorý pokračuje v dejinách. V kontexte večnosti obraz poukazuje na budúcnosť definitívneho spoločenstva členov rehole – spoločenstva v nebi.

Toto nebeské spoločenstvo dokázal majstrovsky zviditeľniť bl. Fra Angelico (1395-1455) obrazom  Posledného súdu. Okrem vážnosti udalostí „posledných vecí“ obraz  fragmentom tanca anjelov znázorňuje biblické tušenie toho,  „čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo“ (1 Kor 2,9). Spasený, blažený človek je anjelmi pozývaný do tanca. V malom priestore zdieľa spoločenstvo s mnohými nebeskými oslávencami.

Výjav tanca anjelov je obrazom Božieho tanca lásky. Poukazuje na vzájomné prenikanie troch božských osôb a ich vzájomný vzťah dávania a prijímania. Sv. Ján Damascenský (650-754) vyjadruje trojičnú vzťahovosť pojmom perichoresis, čo v pôvodnom význame slova znamená „chodiť dookola“.  V gréckom prostredí týmto pojmom je označený svadobný tanec aspoň troch osôb pohybujúcich sa v kruhu, pričom v hudobnom tanečnom tempe  vytvárajú jeden tanečný celok. U Damascenského pojem perichoresis odkazuje na spoločenstvo Trojice. Každý, kto sa necháva preniknúť Božou milosťou a láskou, dostáva účasť na tanci s Bohom.

V spomenutom obraze Fra Angelico zapája do božskej perichoresis nielen postavy anjelov, ale i ľudských nebeských oslávencov, medzi ktorými môžeme zazrieť mnohých členov našej rehole.

V biblickom kontexte je tanec časom intímneho prežívania blízkosti Boha. Je synonymom osláv, radosti a slobody. Pohľad na radostný tanec anjelov a  zvítavanie sa s oslávenými bratmi a sestrami akosi zhmotňuje nebeské prostredie. A nás, ktorí máme reálnu účasť na ďalšom utkávaní pomyselnej nite rehole,  pozýva k netypickej a predsa srdcu blízkej forme modlitby. V nej  zasnúbenie nadobúda vôňu plnosti a neba.

Sr. Alberta OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...