Nové vedenie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy má od 25. júla 2014 nové vedenie, ktoré si sestry zvolili počas XII. generálnej kapituly. Novou generálnou predstavenou sa stala sr. Rajmunda Páleníková a za členky generálnej rady boli zvolené sr. Júlia Iskrová, sr. Karola Dravecká, sr. Avila Kováliková a sr. Gabriela Bieliková. Generálna predstavená so svojou radou budú viesť kongregáciu najbližších šesť rokov. „Buďme putujúcim spoločenstvom, ktoré kráča s ľuďmi, nebojí sa zašpiniť a nechať sa doráňať tým, že vychádza do ulíc“ boli slová, ktoré odzneli v gratulácii pre sr. Rajmundu. sestry dominikánky...

Spoločné putovanie a slzy vďačnosti

V ďalších dňoch slávenia XII. generálnej kapituly sa sestry dominikánky zamýšľali nad otázkou: „Kam nás Boh chce posunúť v období najbližších rokov?“ Do fázy Posúdiť vstúpili spoločne s br. Česlavom Šajdom OP, ktorý im predstavil sedem dôležitých princípov novej evanjelizácie podľa Roberta Barrona. Tento americký teológ a filozof poukazuje na dôležitosť krásy, nebezpečnosť zjednodušovania kresťanského posolstva, nevyhnutnosť apoštolského zanietenia a iné zásady novej evanjelizácie. „Dôvodom existencie Cirkvi je priniesť Svetlo národom. A to spôsobom otvorenia dverí v Cirkvi. Nie preto, aby sme do nej vpustili svet, ale aby Cirkev vyšla do sveta a aby ho kristifikovala“ pripomenul účastníčkam kapituly br. Česlav to, čo už od Druhého Vatikánskeho koncilu napĺňa mnohých misionárskym nadšením. Výnimočným momentom posledných dní bolo, keď sa sestry delegátky spoločne s domácou komunitou sestier poďakovali sr. Justíne Kostúrovej OP, generálnej predstavenej a členkám generálnej rady za šesť rokov služby vo vedení Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. V sesterskej blízkosti im prejavili vďačnosť za čas spoločného putovania, pričom sa mnohé neubránili slzám. V najbližších dňoch účastníčky XII. generálnej kapituly čakajú chvíle osobného i spoločného rozlišovania, koho si Boh vyvolil do služby vedenia kongregácie pre nasledujúce obdobie. Vo štvrtok 24. júla sestry pristúpia k voľbe generálnej predstavenej a v piatok 25. júla zvolia nové členky generálnej rady. Prosíme Vás o modlitbu v tomto pre nás mimoriadnom čase. sestry...

Udalosti prvých dní kapituly

Analýza aktuálnej situácie kongregácie je témou týchto dní počas XII. generálnej kapituly sestier dominikánok, ktorú moderuje sr. Júlia Milčová CJ. Na sviatok Panny Márie Karmelskej sme sa skontaktovali s našou sestrou Karmelou pôsobiacou v Kamerune. Bol to dojímavý a silný moment dňa, pri ktorom sme zažili vzájomnú blízkosť a sesterskosť. „Myslím, že naša prítomnosť na misiách mimo Európy môže byť pre nás veľkým obohatením, pretože je to úplne nová skúsenosť s inými zvykmi, tradíciami a pohľadom na život“ zhodnotila sr. Karmela po deviatich mesiacoch svojho pôsobenia na misiách. V nasledujúcom programe sa budeme zaoberať novou evanjelizáciou vo svetle dominikánskej...

Jedinečná udalosť v histórii dominikánok

V týchto dňoch slávia sestry dominikánky bl. Imeldy XII. generálnu kapitulu. Jej nosnou témou je nová evanjelizácia, ktorej základom je Ježiš Kristus. Slávenie kapituly začalo v sobotu 12. júla a prebieha v Košiciach, kde sa zišli sestry z rôznych slovenských miest a z Ukrajiny. Nedeľa bola pre 21 kapituláriek časom duchovnej obnovy, ktorú viedol brat Lukáš Žilák OP. Jeho príhovory boli silným impulzom dotknúť sa tajomstva Boha v mystike stretnutia s druhými. Zdôraznil, že predpokladom novej evanjelizácie podľa vzoru sv. Dominika je nechať sa inými „vyrušiť“ a dovoliť, aby sme odišli zo stretnutia s nimi obohatení a premenení. „Nemohli sme začať vhodnejšou témou ako mystikou“ poznamenala sr. Justína Kostúrová OP, generálna predstavená. Téma upevnila zhromaždenie vo vedomí, že evanjelizácia v dnešnej dobe nemôže byť účinná bez autentickej mystickej skúsenosti. sestry...

Zastaviť sa a vidieť budúcnosť

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční od 12. – 30. júla 2014 v Košiciach. Budúcnosť života sestier závisí od rozpoznania a realistického prijatia chudoby, ktorú prežívajú. Táto situácia sa môže stať príležitosťou odvážne prekročiť hranice vlastných možností a oprieť sa nie o svoje sily, ale o toho, ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život.“ Rozhodujúca je pre sestry túžba nasledovať sv. Dominika po ceste, ktorou je sám Ježiš. Živia v sebe túžbu urobiť Krista– Pravdu kritériom pre posúdenie nových výziev. Túžia prijať Boha, ktorý sa stal Slovom, do svojho lona a prinášať jeho život všetkým. Spoločenstvo dominikánok sa obracia na všetkých bratov a sestry vo svätom otcovi Dominikovi, aby ich v tomto čase sprevádzali a modlili sa za nich. Ide o viac ako o naše vlastné záujmy, ide o službu „svätému...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes