Spoločné putovanie a slzy vďačnosti

23. júl. 2014 | Články

V ďalších dňoch slávenia XII. generálnej kapituly sa sestry dominikánky zamýšľali nad otázkou: „Kam nás Boh chce posunúť v období najbližších rokov?“ Do fázy Posúdiť vstúpili spoločne s br. Česlavom Šajdom OP, ktorý im predstavil sedem dôležitých princípov novej evanjelizácie podľa Roberta Barrona. Tento americký teológ a filozof poukazuje na dôležitosť krásy, nebezpečnosť zjednodušovania kresťanského posolstva, nevyhnutnosť apoštolského zanietenia a iné zásady novej evanjelizácie. „Dôvodom existencie Cirkvi je priniesť Svetlo národom. A to spôsobom otvorenia dverí v Cirkvi. Nie preto, aby sme do nej vpustili svet, ale aby Cirkev vyšla do sveta a aby ho kristifikovala“ pripomenul účastníčkam kapituly br. Česlav to, čo už od Druhého Vatikánskeho koncilu napĺňa mnohých misionárskym nadšením.
Výnimočným momentom posledných dní bolo, keď sa sestry delegátky spoločne s domácou komunitou sestier poďakovali sr. Justíne Kostúrovej OP, generálnej predstavenej a členkám generálnej rady za šesť rokov služby vo vedení Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. V sesterskej blízkosti im prejavili vďačnosť za čas spoločného putovania, pričom sa mnohé neubránili slzám.
V najbližších dňoch účastníčky XII. generálnej kapituly čakajú chvíle osobného i spoločného rozlišovania, koho si Boh vyvolil do služby vedenia kongregácie pre nasledujúce obdobie. Vo štvrtok 24. júla sestry pristúpia k voľbe generálnej predstavenej a v piatok 25. júla zvolia nové členky generálnej rady.

Prosíme Vás o modlitbu v tomto pre nás mimoriadnom čase.

sestry dominikánky

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...