Kto som ja, že si ma Boh povolal?

3. máj. 2017 | Aktivity, Články, Pastorácia povolaní

V poslednú aprílovú sobotu zavítal do Košíc k sestrám dominikánkam p. Ján Kušnír SVD, aby sa s nimi podelil o svoje dlhoročné skúsenosti na poli pastorácie povolaní. Pútavé vstupy, cez ktoré mohli sestry vnímať jeho „horiace srdce“ pre Pána, boli oživené novými pohľadmi z Božieho slova, ako aj zdieľaním jeho osobného prežívania viery.

Sestry mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad tým, že pastorácia povolaní začína už v ich komunitách, ktoré sú miestom, kde povolanie dozrieva. Je preto dôležité preukazovať vzájomnú oporu, pomoc a chrániť vlastné povolanie, ako aj povolanie toho, kto kráča vedľa nás. Krásu povolania možno vidieť v človeku, v ktorom pulzuje život plný dynamizmu, ktorého Tvorcom je sám Boh.

Na základe vyjadrenia Sv. Otca Františka pred blížiacou sa synodou na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ potrebuje pastorácia povolaní urgentne nové smerovanie. V procese pastorácie povolaní môžu byť nápomocné tri etapy: vyjsť, vidieť a volať – takto totiž postupoval aj sám Ježiš, keď povolával apoštolov: Ako išiel okolo, „Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho povediac mu: Poď za mnou.“ (z homílie sv. Bédu Ctihodného na evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša) Táto skutočnosť, ktorá vyjadruje spočinutie Božieho milosrdenstva na človeku, sa stala hybnou silou aj v živote pápeža Františka, ako o tom svedčia slová jeho motta: „miserando atque eligendo“ – „biedny, ale predsa povolaný“…

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...