Modlitba

Rehoľa kazateľov je povolaná, aby v jednote s celou Cirkvou oslavovala Boha slávením liturgie a aby sa modlila za ľudí, ku ktorým je poslaná.

Eucharistia

Denným slávením Eucharistie kontemplujeme tajomstvo spásy a máme na ňom podiel (KO čl. 31). Blahoslavená Imelda, patrónka našej kongregácie, nás inšpiruje k mimoriadnej úcte k Eucharistii, ktorá má korene v dominikánskej tradícii. Eucharistia je najväčším prejavom Kristovej lásky a prameňom našej vzájomnej lásky a jednoty v komunitách. Je stredobodom nášho života a silou pre naše kázanie (Základné konšt. VII.).

Láska, ktorá prichádza v Eucharistii, nás  spája nielen s Bohom, ale zjednocuje nás v jedno spoločné „my“, ktoré prekonáva všetky rozdelenia. Len keď sa naučíme pozerať na každého človeka z perspektívy Ježiša Krista, stane sa jeho priateľ aj naším priateľom (porov. DCE 18), a naše komunity budú znamením hlbokého spoločenstva Ježiša so všetkými ľuďmi, najmä s chudobnými a s hriešnikmi.

Liturgia hodín

Sme povolané nasledovať príklad sv. Dominika, ktorý sa intenzívne venoval modlitbe a neustále „hovoril s Bohom a o Bohu“. Liturgické slávenie a osobná modlitba sú pre nás, sestry dominikánky, najdôležitejšími chvíľami nášho spoločenstva s Bohom. Počas týchto chvíľ nanovo zažívame „svoju prvú lásku“ a nanovo sa nás „zmocňuje evanjelium“, aby sme tak, ako sv. otec Dominik, túžili obetovať celý svoj život pre spásu ľudí a kázanie.

Sv. Dominik pripisoval veľký význam spoločnému sláveniu liturgie hodín, ktorá je dôležitým prvkom dominikánskeho života. Na rozdiel od kanonikov a mníšskych rádov, kde spoločné slávenie liturgie bolo takmer cieľom, v dominikánskej reholi ide o prostriedok v službe apoštolskému cieľu. Modlitba liturgie hodín je teda podriadená špeciálnemu cieľu rehole, ktorým je kázanie. Spoločne slávime liturgiu hodín a obzvlášť ranné a večerné chvály.

Sv. písmo
Ruženec
9 spôsobov modlitby sv. Dominika
Salve Regina
Lumen Ecclesiae

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...