Modlitba

Rehoľa kazateľov je povolaná, aby v jednote s celou Cirkvou oslavovala Boha slávením liturgie a aby sa modlila za ľudí, ku ktorým je poslaná.

Eucharistia
Denným slávením Eucharistie kontemplujeme tajomstvo spásy a máme na ňom podiel (KO čl. 31). Blahoslavená Imelda, patrónka našej kongregácie, nás inšpiruje k mimoriadnej úcte k Eucharistii, ktorá má korene v dominikánskej tradícii. Eucharistia je najväčším prejavom Kristovej lásky a prameňom našej vzájomnej lásky a jednoty v komunitách. Je stredobodom nášho života a silou pre naše kázanie (Základné konšt. VII.).

Láska, ktorá prichádza v Eucharistii, nás  spája nielen s Bohom, ale zjednocuje nás v jedno spoločné „my“, ktoré prekonáva všetky rozdelenia. Len keď sa naučíme pozerať na každého človeka z perspektívy Ježiša Krista, stane sa jeho priateľ aj naším priateľom (porov. DCE 18), a naše komunity budú znamením hlbokého spoločenstva Ježiša so všetkými ľuďmi, najmä s chudobnými a s hriešnikmi.

Liturgia hodín
Sme povolané nasledovať príklad sv. Dominika, ktorý sa intenzívne venoval modlitbe a neustále „hovoril s Bohom a o Bohu“. Liturgické slávenie a osobná modlitba sú pre nás, sestry dominikánky, najdôležitejšími chvíľami nášho spoločenstva s Bohom. Počas týchto chvíľ nanovo zažívame „svoju prvú lásku“ a nanovo sa nás „zmocňuje evanjelium“, aby sme tak, ako sv. otec Dominik, túžili obetovať celý svoj život pre spásu ľudí a kázanie.
Sv. Dominik pripisoval veľký význam spoločnému sláveniu liturgie hodín, ktorá je dôležitým prvkom dominikánskeho života. Na rozdiel od kanonikov a mníšskych rádov, kde spoločné slávenie liturgie bolo takmer cieľom, v dominikánskej reholi ide o prostriedok v službe apoštolskému cieľu. Modlitba liturgie hodín je teda podriadená špeciálnemu cieľu rehole, ktorým je kázanie. Spoločne slávime liturgiu hodín a obzvlášť ranné a večerné chvály.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes