Currently Browsing: Pastorácia povolaní

Povolaným na blízku

Chceme byť pri vás v čase, keď sa vo vás rodia otázky: K čomu ma Boh povoláva? Je moje miesto v manželstve alebo v  zasvätenom živote? Ako to mám rozoznať? Ako si môžem byť istá, že práve táto cesta je moja vlastná? Ponúkame vám 5 víkendových stretnutí so sestrami dominikánkami, s ktorými budete hľadať odpovede na tieto otázky. Kurz je určený pre dievčatá a mladé ženy vo veku 18 – 34 rokov. Uskutoční sa v komunite sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Cena za celý kurz vrátane ubytovania a stravy je 75 eur. Kurz bude začínať vždy v piatok o 18:00h a končiť v nedeľu obedom. Dôležitou podmienkou pre prijatie je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu. Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2018 na adrese povolaniaop(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente. Povolaným na blízku v pdf...

Pastorácia povolaní

Pastorácia povolaní, ktorá je v súčasnosti veľkou výzvou pre Cirkev, znamená podporovať vedomie, že každý človek má svoje osobitné povolanie. V pastorácii povolaní pomáhame mladým ľuďom v odkrývaní Božieho plánu s nimi, pričom slúžime osobe, aby rozpoznala a realizovala pravdu o sebe. Aby mladí ľudia dospeli k spoznaniu a rozlíšeniu svojho povolania, je potrebné ich doprevádzať a pomôcť im slobodne odpovedať na Božie volanie. Jadrom pastorácie povolaní je teda osobné doprevádzanie mladých ľudí v ich ľudskom rozvoji, v ich kresťanskom raste a v rozpoznávaní ich osobného povolania. Pastorácia povolaní nemôže byť oddelená od pastorácie mládeže, pomocou ktorej umožňujeme mladým spoznať, že ich Kristus miluje konkrétnou láskou a v tejto láske je ukrytý plán ich povolania. Ide o to, aby si uvedomili požiadavky krstu na základe svojich skúseností z rodiny a kresťanských spoločenstiev, v ktorých sa mohlo zrodiť nasmerovanie pre určitú životnú cestu. Kontakty: Za kongregáciu, Sr. Karmela: povolaniaop(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com Košice, sr. Alberta: povolaniaopke(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com Šarišské Michaľany, sr. Simeona: povolaniaopsm(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com Petrovany, sr. Blažeja: povolaniaoppe(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com Mukačevo, sr. Karmela: povolaniaopmu(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com Bratislava, sr. Gabriela: povolaniaopba(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com Dunajská Lužná, sr. Avila: povolaniaopdl(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com Tvrdošín, sr. Gema: povolaniaoptv(Nahraďte zátvorky znakom...

Kto som ja, že si ma Boh povolal?

V poslednú aprílovú sobotu zavítal do Košíc k sestrám dominikánkam p. Ján Kušnír SVD, aby sa s nimi podelil o svoje dlhoročné skúsenosti na poli pastorácie povolaní. Pútavé vstupy, cez ktoré mohli sestry vnímať jeho „horiace srdce“ pre Pána, boli oživené novými pohľadmi z Božieho slova, ako aj zdieľaním jeho osobného prežívania viery. Sestry mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad tým, že pastorácia povolaní začína už v ich komunitách, ktoré sú miestom, kde povolanie dozrieva. Je preto dôležité preukazovať vzájomnú oporu, pomoc a chrániť vlastné povolanie, ako aj povolanie toho, kto kráča vedľa nás. Krásu povolania možno vidieť v človeku, v ktorom pulzuje život plný dynamizmu, ktorého Tvorcom je sám Boh. Na základe vyjadrenia Sv. Otca Františka pred blížiacou sa synodou na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ potrebuje pastorácia povolaní urgentne nové smerovanie. V procese pastorácie povolaní môžu byť nápomocné tri etapy: vyjsť, vidieť a volať – takto totiž postupoval aj sám Ježiš, keď povolával apoštolov: Ako išiel okolo, „Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho povediac mu: Poď za mnou.“ (z homílie sv. Bédu Ctihodného na evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša) Táto skutočnosť, ktorá vyjadruje spočinutie Božieho milosrdenstva na človeku, sa stala hybnou silou aj v živote pápeža Františka, ako o tom svedčia slová jeho motta: „miserando atque eligendo“ – „biedny, ale predsa...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes