Slávime Najsvätejšie Telo a Krv

„Tajomstvo viery“, „Sviatosť lásky“, „Sviatosť srdca“, „Tajomstvo svetla“, „Nová zmluva“, „Výnimočný dar“. To je len niekoľko prívlastkov, ktoré opisujú dar Kristovho Tela a Krvi vo sviatosti Eucharistie. Mnohí ho prijímame denne, viac- či menej uvedomele. Tento výnimočný dar nesie v sebe potenciál pripodobniť, či dokonca až premeniť nás na to čo prijímame – na Telo Krista. Ako málo je tu ľudskej...

Zamyslenie brata Viliama nad listom pápeža...

Svätý Dominik medzi centrom a perifériou Dominikánsky historik brat Simon Tugwell v prvom zo série článkov o Dominikovi z Caleruegy, uverejnenom v roku 1995 v časopise Archivum Fratrum Praedicatorum, nazval jednu kapitolu „Dominik a jeho pápeži“. Tam sa vyjadril k osobnému vzťahu, ktorý mal Dominik s prvými dvoma pápežmi trinásteho storočia, Inocentom III (1198-1216) a Honóriom III (1216-1227): práve vďaka otvorenosti oboch...

List Svätého Otca magistrovi Rehole kazateľov pri príležitosti 800. výročia smrti sv. Dominika z Caleruegy...

Bratovi Gerardovi Franciscovi Timonerovi, generálnemu predstavenému Rehole kazateľov Praedicator gratiae: spomedzi titulov pripisovaných svätému Dominikovi vyniká „kazateľ milosti“ kvôli súladu s charizmou a poslaním rehole, ktorú založil. V tomto roku, keď si pripomíname 800. výročie smrti svätého Dominika, sa s radosťou pripájam k bratom Kazateľom vo vzdávaní vďaky za duchovnú plodnosť tejto charizmy a tohto poslania, ktoré vidím v...

Cirkevná základná škola v Dunajskej Lužnej?...

Aktívni veriaci z farnosti Dunajská Lužná v spolupráci so správcom farnosti a s Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy plánujú postaviť a zriadiť v Dunajskej Lužnej Cirkevnú základnú školu Madony Žitného ostrova. V obci už je zriadená Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova. Na základe pozitívnych ohlasov sa zrodila myšlienka  umožniť deťom, aby sa formovali podľa evanjeliových hodnôt aj počas...

Dominikánske komunity ako ikona Trojice?...

Môže byť komunitný život ikonou trojjediného Boha? Ako chápať toto tajomstvo? Východiskom nasledujúcich úvah je bezprostredná tajomná väzba medzi tajomstvom trojjediného Boha a tajomstvom Cirkvi, o ktorom hovorí aj Jánovo evanjelium. „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby...

Ďakovali za dar povolania a vernosti...

„Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.“ Takto spieva žalmista v 116 žalme. Svoj spev vďaky zaspievalo vo svojich srdciach a počas liturgie si obnovilo svoje rehoľné sľuby päť sestier. Sr. M. Kornélia Zajacová a sr. M. Valéria Velesová si pripomenuli a s vďakou oslávili 70...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes