Otvor oči svojho intelektu, pozri sa na mňa …

26. feb. 2019 | ADOM, Články

Pustý dvor v Ábelovej sa 22.- 24. februára naplnil nečakane hojným počtom vysokoškolákov z rôznych kútov Slovenska. Tentokrát sme sa stretli s fr. Lukášom, sr. Blažejou a fr. Mannesom, aby sme sa viac dozvedeli o diele a spiritualite sv. Kataríny Sienskej. 

Hneď v piatok večer nás fr. Mannes, odborník na dielo Kataríny Sienskej a promótor pre dominikánskych laikov na Slovensku, stručne uviedol do problematiky mystiky. Prečo je potrebné študovať takéto diela a aké rozdiely nachádzame u mystikov z rôznych spiritualít? Aj na tieto otázky sme dostali odpovede hneď v prvý večer. Ďalej sme sa viac oboznámili so samotnou Katarínou, dominikánskou terciárkou a stredovekou mystičkou z talianskeho Toskánska. 

Sobotné ráno sme začali tradične rannými chválami, po ktorých nasledovala pol hodina meditácie nad jedným z listov sv. Kataríny, v ktorom sme mali možnosť okúsiť štýl jej písania, ako aj niektoré z hlavných myšlienok, ktoré kládla na srdce pani Montagne. Následne nám fr. Mannes v sérii prednášok vysvetlil symboliku kruhu, záhrady a mosta, obrazov Toskánska, ku ktorým Katarína prirovnávala duchovný život. 

Dominikánska mystička poukazuje na vzťah človeka a Boha ako dvoch brehov rieky, ktoré spája osoba Krista, ktorý sa sám stáva mostom. Cesta na most je zároveň cesta očistenia duše a zjednotenia jej mohutností (pamäti, rozumu a vôle). Na prvom stupni duša v poznaní seba a Boha objavuje svoju krehkosť ako aj krehkosť ostatného stvorenstva – je očisťovaná ohňom. Na druhom necháva svoju vôľu odumrieť v tej Božej, na treťom je už s Bohom zjednotená v láske, zakúša tvrdý pokrm – je už dospelá vo viere. Posledný stupeň je prirovnaný k dokonale pokojnému moru, kedy sa duša raduje z milostí, žije odvážne v pravde a láske. 

Poobede nasledoval voľnejší program, aby sme stihli spracovať to množstvo podnetných myšlienok, ktoré sme doobeda načerpali. Neskôr sme dostali so sr. Blažejou možnosť vyjadriť svoje vnímanie diela Kataríny Sienskej umením v prírode v podobe land-artu. Veď aj sama Katarína sa nevyjadrovala filozoficky, ale v obrazoch. Záver dňa patril filmu a voľnej diskusii. 

V nedeľu sme dostali možnosť ovocie naštudovaného, premysleného a premodleného zdieľať medzi sebou vo forme kázania. Bolo nádherné sledovať, ako sa každého z nás dotkla iná z Kataríniných myšlienok, a ako ju každý jedinečne uchopil a odprezentoval. Najväčší záujem si v rôznych kontextoch získala práve táto: „Otvor oko svojho intelektu, pozri sa na Mňa a uvidíš krásu môjho rozumného stvorenia“, ktorú Katarína prepojila aj s ôsmym žalmom, „stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov (Elohim), slávou a cťou si ho ovenčil“(6). Čas s touto mystickou teológiou sme na záver spoločne zhodnotili ako veľmi obohacujúcu skúsenosť. 

Barbora Ondriková 

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...