Otvor oči svojho intelektu, pozri sa na mňa …

26. feb. 2019 | ADOM, Články

Pustý dvor v Ábelovej sa 22.- 24. februára naplnil nečakane hojným počtom vysokoškolákov z rôznych kútov Slovenska. Tentokrát sme sa stretli s fr. Lukášom, sr. Blažejou a fr. Mannesom, aby sme sa viac dozvedeli o diele a spiritualite sv. Kataríny Sienskej. 

Hneď v piatok večer nás fr. Mannes, odborník na dielo Kataríny Sienskej a promótor pre dominikánskych laikov na Slovensku, stručne uviedol do problematiky mystiky. Prečo je potrebné študovať takéto diela a aké rozdiely nachádzame u mystikov z rôznych spiritualít? Aj na tieto otázky sme dostali odpovede hneď v prvý večer. Ďalej sme sa viac oboznámili so samotnou Katarínou, dominikánskou terciárkou a stredovekou mystičkou z talianskeho Toskánska. 

Sobotné ráno sme začali tradične rannými chválami, po ktorých nasledovala pol hodina meditácie nad jedným z listov sv. Kataríny, v ktorom sme mali možnosť okúsiť štýl jej písania, ako aj niektoré z hlavných myšlienok, ktoré kládla na srdce pani Montagne. Následne nám fr. Mannes v sérii prednášok vysvetlil symboliku kruhu, záhrady a mosta, obrazov Toskánska, ku ktorým Katarína prirovnávala duchovný život. 

Dominikánska mystička poukazuje na vzťah človeka a Boha ako dvoch brehov rieky, ktoré spája osoba Krista, ktorý sa sám stáva mostom. Cesta na most je zároveň cesta očistenia duše a zjednotenia jej mohutností (pamäti, rozumu a vôle). Na prvom stupni duša v poznaní seba a Boha objavuje svoju krehkosť ako aj krehkosť ostatného stvorenstva – je očisťovaná ohňom. Na druhom necháva svoju vôľu odumrieť v tej Božej, na treťom je už s Bohom zjednotená v láske, zakúša tvrdý pokrm – je už dospelá vo viere. Posledný stupeň je prirovnaný k dokonale pokojnému moru, kedy sa duša raduje z milostí, žije odvážne v pravde a láske. 

Poobede nasledoval voľnejší program, aby sme stihli spracovať to množstvo podnetných myšlienok, ktoré sme doobeda načerpali. Neskôr sme dostali so sr. Blažejou možnosť vyjadriť svoje vnímanie diela Kataríny Sienskej umením v prírode v podobe land-artu. Veď aj sama Katarína sa nevyjadrovala filozoficky, ale v obrazoch. Záver dňa patril filmu a voľnej diskusii. 

V nedeľu sme dostali možnosť ovocie naštudovaného, premysleného a premodleného zdieľať medzi sebou vo forme kázania. Bolo nádherné sledovať, ako sa každého z nás dotkla iná z Kataríniných myšlienok, a ako ju každý jedinečne uchopil a odprezentoval. Najväčší záujem si v rôznych kontextoch získala práve táto: „Otvor oko svojho intelektu, pozri sa na Mňa a uvidíš krásu môjho rozumného stvorenia“, ktorú Katarína prepojila aj s ôsmym žalmom, „stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov (Elohim), slávou a cťou si ho ovenčil“(6). Čas s touto mystickou teológiou sme na záver spoločne zhodnotili ako veľmi obohacujúcu skúsenosť. 

Barbora Ondriková 

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...