O čom vlastne bude kurz “Povolaným nablízku”? 

Sestry dominikánky ponúkajú všetkým dievčatám, ktoré hľadajú svoje povolanie 5 víkendových stretnutí. Stretnutia sú postavené na štyroch pilieroch: 1. SPOLOČENSTVO – spoločné stolovanie so sestrami, spoločenské hry, spoločná príprava večere, prechádzky a výlety 2. MODLITBA – sv. omša, liturgia hodín, adorácia, lectio divina, ruženec 3. ŠTÚDIUM – čítanie textov, prednášky, moderované diskusie 4. DOPREVÁDZANIE PRI ROZLIŠOVANÍ – na úrovni spoločenstva a na osobnej úrovni. 

Témy jednotlivých stretnutí na seba nadväzujú a úzko súvisia s rozlišovaním povolania. 

OKTÓBER/ BOH V MOJOM ŽIVOTE

Život modlitby – Ako mi modlitba môže pomôcť pri rozlišovaní povolania? Počas víkendu bude vytvorený dostatočný priestor pre osobné stíšenie a stretnutie s Bohom počas sv. omše, adorácie a komunitnej modlitby. Zameriame sa na uvedenie celého kurzu, ktorého súčasťou bude modlitba Božím Slovom,  osobná modlitba a duchovné doprevádzanie.

NOVEMBER/ PRAVDA O MNE

Sebapoznanie, sebaprijatie – Prečo je dôležité poznanie seba a sebaprijatie? Ak spoznávam seba, objavujem nové horizonty a vlastné možnosti. Na stretnutí budeme vychádzať z textov sv. Kataríny Sienskej, ktorá dávala veľký dôraz na poznávanie seba a Boha súčasne. Pokúsime sa formou aktivít a meditáciou nahliadnuť do hlbín svojho vnútra.

DECMEBER/ CESTA, KTOROU KRÁČAM

Boží projekt v mojom živote – Aká je moja cesta? Má moja cesta cieľ? Prameňom, z ktorého budeme čerpať, budú listy apoštola Pavla. Apoštol Pavol, ktorý dospel k idei o existencii Božieho projektu, objavil, že Boh je jeho autorom a človek je ten, ktorý má v Božom projekte významné miesto a svoju cestu, ale… Apoštol Pavol nás teda bude sprevádzať a pomôže nám poodkryť našu cestu. Spoločným uvažovaním a skúmaním Ef 1,3-14 a Rim 8,28-30 sa pokúsime pochopiť Boží projekt a zadefinovať našu cestu v Božom projekte.

FEBRUÁR/ VYBAVENÝ NA CESTU

Milosť a dary Ducha Svätého – „Kto je v Kristovi napojený, je nové stvorenie. Staré sa pominulo a hľa – povstalo nové.“ (porov. 2 Kor 5, 17) V čom spočíva novosť kresťanského života? Na stretnutí prehĺbime tému milosti a jej úlohu pri rozlišovaní povolania.

Prekážky na ceste – Čo mi bráni, aby som lepšie spoznala svoju cestu povolania? Mnohí mladí ľudia majú strach darovať svoj život niekomu, nedostatočne dôverujú, prepadávajú pochybnostiam. Počas víkendu budeme hľadať možnosti, ktoré nám dáva Boha, aby sme tieto prekážky prekonali.

MAREC/ ROZHODNI SA A VYKROČ

Rozlíšenie – Boh sa prihovára človeku prostredníctvom myšlienok a citov, ale len evanjeliové rozlišovanie pomáha hľadať  predovšetkým Božie kráľovstvo. Cieľom stretnutia je uvedomiť si, že tak manželstvo ako aj zasvätený život majú svoje pevné miesto v Božom projekte spásy. Ako môžem v tomto Božom projekte nájsť to, čo mi je vlastné.

Rozhodnutie – Ako je možné urobiť veľký krok do blízkeho neznáma? V závere kurzu odznejú svedectvá cesty povolania do manželstva a zasväteného života ako povzbudenie nebáť sa rozhodnúť.

V prípade ďalších otázok, je možné napísať na mailovú adresu: povolaniaop(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com. Prihlasovanie trvá do konca septembra 2023 na tej iste mailovej adrese.  Prvé víkendové stretnutie bude v Dunajskej Lužnej od 5-7. okóbra 2023. 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes