Zmluva o dielo

CMŠ_KeKongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy týmto zverejňuje Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení, na inžinierske a projektové služby.
Zmluva o dielo

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes