V Petrovanoch si uctili relikviu sv. Dominika

11. sep. 2021 | Aktuality, Články

Veriaci obce Petrovany a hostia z blízkeho okolia sa v modlitbe stali svedkami duchovnej prítomnosti sv. Dominika počas dvoch dní, 7. a 8. septembra. Počas slávnostného uvítacieho ceremoniálu a spevu litánií k sv. Dominikovi bol relikviár v utorok večer 7. septembra prenesený do farského kostola. Slávnosť bola otvorená sv. omšou, ktorej predsedal farár farnosti, vdp. Vladimír Novák.

Tomuto mimoriadnemu stretnutiu vo farnosti prozreteľnostne predchádzala duchovná príprava. Začiatkom letných prázdnin vo forme denného detského tábora, ktorý sa v duchovnej časti venoval osobnosti sv. Dominika a päť dní pred jeho sviatkom v auguste, vo forme týždennej duchovnej obnovy farnosti.

Počas dvoch dní bola relikvia sv. Dominika vystavená k úcte a súkromnej modlitbe. Obyvatelia a zamestnanci Domova sv. Dominika, členovia ružencového bratstva a miestny dominikánsky laici zabezpečili duchovné zázemie popoludnia. Tieto hodiny boli naplnené súkromnou modlitbou farníkov – starších, mladších i rodín s deťmi.

Druhý deň slávnosti vyvrcholil večernou sv. omšou v kostole, ktorú celebroval fr. Martin Kolivoška, dominikán. Tento deň bol sviatkom narodenia Panny Márie – rannej zornice, ako ju v príhovore často nazýval kazateľ slávnosti. Jej narodenie bolo znamením príchodu Svetla, Krista na svet. A rovnako osoba sv. Dominika, ktorý svojím životom a kázaním priniesol svetlo do tmy mysle a viery mnohých ľudí. O toto svetlo prosili prítomní počas individuálneho požehnania relikviami, ktoré im bolo udelené pri obidvoch sv. omšiach.

Dva dni v prítomnosti relikvie tohto svätca boli mimoriadnou udalosťou pre celú farnosť. Do prípravy a priebehu slávností sa zapojilo množstvo miestnych ľudí – aranžérov, mužov zabezpečujúcich prenos relikvie, troch speváckych zborov, lektorov, dobrovoľníkov, ktorí pripravovali agapé, detí s lupienkami ruží lemujúcich cestu relikvie…. bola to slávnosť farnosti.

Dojímavá rozlúčka s relikviou po skončení stredajšej sv. omše bola znakom toho, že aj v dnešnej dobe plnej rýchleho života a povinností, je medzi nami prítomné niečo, čo má silu zastaviť čas a ponoriť sa do hĺbky tajomstva … sila modlitby a cit pre prítomnosť nadprirodzeného spôsobili, že sa zástup lúčiacich sa javil bez konca. Prítomnosť toľkého množstva vďačných ľudí Petrovany dávno nezažili.

Všetci, ktorí chcú prosiť o to, aby na orodovanie sv. Dominika Ježiš vstúpil do tmy ich myslí a vyliečil choroby ich duší, sú pozvaní ešte dnes a počas nasledujúceho víkendu do Košíc.

Sr. Romana Šinaľová OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...