Sv. Mária Magdaléna – apoštolka apoštolov

21. júl. 2021 | Články, Zamyslenia

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ (Jn 20, 15) Už hľadanie nás stavia do pozície pútnika, ktorý reaguje na hnutia svojho srdca. Často nehľadíme správne, lebo sme zameraní na seba a nedávame priestor Bohu, ktorý nás hľadá ako prvý. No ON trpezlivo čaká na ten správny moment osobného stretnutia s NÍM.

Práve keď sa Mária nahýna bližšie k hrobu s očami plnými sĺz, Boh ju prekvapuje, keď ju osloví menom: „Mária!“, ona sa obrátila a už videla toho, ktorého hľadala.

Aké je oslobodzujúce, že je tu stále niekto, kto pozná aj nás, kto vidí naše utrpenie a sklamanie, má s nami súcit a kto nás volá po mene. Je to Boh, ktorý má starosť o náš život, chce ho pozdvihnúť a preto nás volá po mene. Každý človek je jedným príbehom lásky, ktorý Boh píše do srdca, očakáva nás, odpúšťa nám, je s nami trpezlivý. Každý z nás má túto skúsenosť. Boh túži po našej osobnej premene a tiež po premene sveta a uskutočnil ju v tajomstve Zmŕtvychvstania.

Mária by chcela objať svojho Pána, avšak on už smeruje k nebeskému Otcovi, zatiaľ čo ona je poslaná priniesť zvesť bratom: „Choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu“ (Jn 20, 17). Žena, ktorá bola pred tým, ako stretla Ježiša, v područí zla, stala sa apoštolkou novej a najväčšej nádeje. Jej príhovor nech nám pomáha prežívať túto skúsenosť v hodine nášho plaču, v hodine opustenosti, počúvať Zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý nás volá po mene a potom so srdcom plným radosti môžeme aj my utekať ohlasovať: „Videla som Pána“. Takáto skúsenosť osobného stretnutia s Pánom zmení aj náš život.

Titulu sv. Márie Magdalény Apostolorum Apostola v cirkevnej tradícii dokladá Rabanus Maurus (9. stor.) a neskôr aj sv. Tomáš Akvinský. Jej úcta sa rozšírila od 9. storočia a kvitla aj v Reholi bratov kazateľov. Svedčí o tom Humbert z Romans: „Keď sa (Magdaléna) obrátila a dala sa na pokánie, dostala od Pána také milosti, že po blahoslavenej Panne sa na svete nenájde žena, ktorej by sa vzdávala väčšia úcta a ktorej by bola pripočítaná väčšia sláva v nebi“ Rehoľa kazateľov ju považuje za jednu zo svojich ochrancov a patrónov. Bratia a sestry všetkých dôb ju uctievali ako „apoštolku apoštolov“.

Bol to aj sv. Ján Pavol II., ktorý venoval veľkú pozornosť dôležitosti žien v samotnom poslaní Krista a Cirkvi, a s dôrazom, zvláštnej úlohe Márie Magdalény ako prvej svedkyne, ktorá videla Vzkrieseného a prvej zvestovateľky, ktorá oznámila apoštolom Pánovo vzkriesenie (porov. Mulieris dignitatem, 16).

Svätý Otec František povýšil jej slávenie na úroveň liturgického sviatku. Toto rozhodnutie urobil práve v kontexte Svätého roka milosrdenstva, aby ukázal význam tejto ženy, ktorá preukázala veľkú lásku ku Kristovi a bola Kristom tak veľmi milovaná. Text novej omšovej prefácie na sviatok sv. Márie Magdalény hovorí o jej láske k Ježišovi Kristovi počas jeho života a jeho smrti, aj po jeho vzkriesení. Osobitne spomína jej apoštolskú úlohu voči apoštolom, ktorou ju poctil vzkriesený Pán.

sr. Magdaléna OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.