So sv. Dominikom za jedným stolom v Dunajskej Lužnej

26. sep. 2021 | Aktuality, Články

Za spevu „O spem miram“ (Ó, blažená nádej) privítali sestry dominikánky dňa 21. septembra v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej vo večerných hodinách relikviár sv. Dominika. Čas príchodu relikvií bol pre sestry veľmi symbolický, pretože je známe, že sv. Dominik počas svojho života prichádzal často k sestrám vo večerných hodinách, aby im v prítomnosti bratov predniesol príhovor či kázeň, a tak ich učil, čo je základom rehoľného života. A tak aj pre sestry miestneho konventu bol tento večer časom radostného očakávania sv. Dominika, kazateľa milosti.

Počas dní, ktoré sestry mohli prežiť v spoločenstve tohto svätca, mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad podstatou svojho zasväteného života: podobne ako sv. Dominik  bezhranične dôverovať Bohu; učiť sa hovoriť s Bohom a o Bohu a učiť tomu aj iných; nezabúdať na potreby ľudí; mať súcitné, pokojné, radostné a pokorné srdce.

Tento požehnaný čas, prežitý v prítomnosti sv. Dominika, bol naplnený slávením Eucharistie, spoločnou liturgickou a osobnou modlitbou, adoráciou, pobožnosťou k sv. Dominikovi a vyprosovaním požehnania pre celú dominikánsku rodinu.

Pre sestry bola obohacujúcou aj prednáška sr. M. Karoly Draveckej OP, generálnej predstavenej, Stôl sv. Dominika, v ktorej im bližšie priblížila maľbu „Mascarella“ – najstaršie zobrazenie Dominika spolu s bratmi za jedným stolom. Medzi odkazy tohto obrazu pre dominikánsku rodinu patrí napr. neoddeľovať liturgický život od prežívania života v jeho každodennosti, prijímať druhých v ich originalite, byť pohostinní a svojím životom volať druhých k prežívaniu večnosti.

Relikvie zakladateľa Rehole kazateľov si mohli prísť uctiť aj ľudia z farnosti a okolia. Nechýbali ani tí najmladší. Deti z miestnej Cirkevnej materskej školy Madony žitného ostrova v rámci slávenia Bohoslužby slova, počas ktorej im bol priblížený život sv. Dominika, svojim radostným spevom oživili túto mimoriadnu udalosť.

Sr. M. Justína Kostúrová OP v prednáške Tajomstvo vtelenia a sv. Dominik priblížila sestrám a hosťom Dominikovu spiritualitu, ktorá bola spiritualitou vtelenia. V jeho živote bola prítomná harmónia božského a ľudského. Dominik bol evanjeliovým mužom, čo mu zároveň umožňovalo byť hlboko ľudským – miloval všetkých a všetci milovali jeho. Jeho ľudskosť sa prejavovala aj postojom súcitu. Čím bol bližšie k Bohu, tým bol bližšie k človeku. A to je aj jeho odkaz pre nás – byť naplno kresťanom znamená byť naplno ľudským.

Po večerných chválach a slávnostnom požehnaní za spevu „Ó lumen Ecclesiae“ (Ó, svetlo Cirkvi) bol dňa 24. septembra relikviár sv. Dominika prenesený do farského Kostola Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...