So sv. Dominikom za jedným stolom v Dunajskej Lužnej

26. sep. 2021 | Aktuality, Články

Za spevu „O spem miram“ (Ó, blažená nádej) privítali sestry dominikánky dňa 21. septembra v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej vo večerných hodinách relikviár sv. Dominika. Čas príchodu relikvií bol pre sestry veľmi symbolický, pretože je známe, že sv. Dominik počas svojho života prichádzal často k sestrám vo večerných hodinách, aby im v prítomnosti bratov predniesol príhovor či kázeň, a tak ich učil, čo je základom rehoľného života. A tak aj pre sestry miestneho konventu bol tento večer časom radostného očakávania sv. Dominika, kazateľa milosti.

Počas dní, ktoré sestry mohli prežiť v spoločenstve tohto svätca, mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad podstatou svojho zasväteného života: podobne ako sv. Dominik  bezhranične dôverovať Bohu; učiť sa hovoriť s Bohom a o Bohu a učiť tomu aj iných; nezabúdať na potreby ľudí; mať súcitné, pokojné, radostné a pokorné srdce.

Tento požehnaný čas, prežitý v prítomnosti sv. Dominika, bol naplnený slávením Eucharistie, spoločnou liturgickou a osobnou modlitbou, adoráciou, pobožnosťou k sv. Dominikovi a vyprosovaním požehnania pre celú dominikánsku rodinu.

Pre sestry bola obohacujúcou aj prednáška sr. M. Karoly Draveckej OP, generálnej predstavenej, Stôl sv. Dominika, v ktorej im bližšie priblížila maľbu „Mascarella“ – najstaršie zobrazenie Dominika spolu s bratmi za jedným stolom. Medzi odkazy tohto obrazu pre dominikánsku rodinu patrí napr. neoddeľovať liturgický život od prežívania života v jeho každodennosti, prijímať druhých v ich originalite, byť pohostinní a svojím životom volať druhých k prežívaniu večnosti.

Relikvie zakladateľa Rehole kazateľov si mohli prísť uctiť aj ľudia z farnosti a okolia. Nechýbali ani tí najmladší. Deti z miestnej Cirkevnej materskej školy Madony žitného ostrova v rámci slávenia Bohoslužby slova, počas ktorej im bol priblížený život sv. Dominika, svojim radostným spevom oživili túto mimoriadnu udalosť.

Sr. M. Justína Kostúrová OP v prednáške Tajomstvo vtelenia a sv. Dominik priblížila sestrám a hosťom Dominikovu spiritualitu, ktorá bola spiritualitou vtelenia. V jeho živote bola prítomná harmónia božského a ľudského. Dominik bol evanjeliovým mužom, čo mu zároveň umožňovalo byť hlboko ľudským – miloval všetkých a všetci milovali jeho. Jeho ľudskosť sa prejavovala aj postojom súcitu. Čím bol bližšie k Bohu, tým bol bližšie k človeku. A to je aj jeho odkaz pre nás – byť naplno kresťanom znamená byť naplno ľudským.

Po večerných chválach a slávnostnom požehnaní za spevu „Ó lumen Ecclesiae“ (Ó, svetlo Cirkvi) bol dňa 24. septembra relikviár sv. Dominika prenesený do farského Kostola Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.