Pôst – čas milosti

17. feb. 2021 | Články, Zamyslenia

„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom!“ (Joel 2, 12) Takto sa k nám Boh prihovára v liturgii na Popolcovú stredu, ktorá je vstupnou bránou do pôstneho obdobia. Každého z nás pozýva  k osobnému obráteniu, ktoré výstižne vyjadruje grécky pojem metanoia. Znamená zmenu zmýšľania, vnútorného nastavenia, či nového životného postoja. A ako k takej zmene dôjsť? Niekoľko podnetov pre jej dosiahnutie môžeme nájsť aj v ďalších liturgických čítaniach. Sv. Pavol nás v Druhom liste Korinťanom (5, 20) vyzýva: „Zmierte sa s Bohom!“ V 51. žalme sa žalmista úprimne modlí a naliehavo prosí Boha o zmilovanie a odpustenie jeho neprávostí, o čisté srdce, o pevnosť charakteru, o stálu prítomnosť Ducha Svätého v jeho živote, o prežívanie radosti z daru spásy, o ochotu slúžiť, až napokon o otvorenie jeho pier, či úst ohlasovať Božiu slávu blúdiacim. Teda zmierenie sa s Bohom, ako aj s blížnym a so sebou samým, je základným predpokladom toho, aby sme naše srdce mohli úplne nasmerovať na Boha. V evanjeliu sv. Matúša (6, 6) nás Ježiš ubezpečuje, že Boh, náš Otec, vidí aj v skrytosti. A preto čokoľvek, čo vykonáme z lásky k Bohu pre druhých – či už je to darovanie almužny, modlitba alebo rôzne druhy pôstu – si Boh vždy všimne. Vidí do nášho srdca, vie o našom úmysle a vo svojom čase nás odmení – požehná dobrodeniami a milosťami, ktoré potrebujeme.

Osobne sa ma zvlášť dotklo Ježišovo zdôraznenie skrytosti pri modlitbe. Myslím si, že túto skrytosť je možné vnímať aj v inom než len v priestorovom zmysle. Keď sa chcem modliť, mám vojsť do svojej izby – do vnútornej svätyne môjho srdca, kde je prítomný sám Boh, môj Stvoriteľ a Vykupiteľ. Mám zatvoriť za sebou dvere, čiže vo svojom vnútri mám vytvoriť priestor samoty a intimity, kde som len ja a On. Až potom je možné modliť sa, teda vzájomne komunikovať, čo si vyžaduje predovšetkým schopnosť nielen rozprávať, ale aj načúvať, mlčať a zotrvávať v tichej prítomnosti. Takéto stretnutie s Bohom potom vedie k zmene zmýšľania, k väčšej vnútornej slobode a disponovanosti pre Jeho zámery. A napokon i k ochotnejšiemu a radostnejšiemu nasadeniu sa v službe pre blížnych.

Kiež by bolo aj tohoročné pôstne obdobie, hoci sprevádzané početnými ťažkosťami a výzvami spojenými s pandémiou, časom milostivým. Časom, v ktorom sa môžeme denne stretať s Bohom v našom najhlbšom vnútri – vo svätyni nášho srdca. Tu sa s Ním môžeme zhovárať tvárou v tvár ako s najlepším Priateľom o všetkom, čím žijeme, čo nás trápi, z čoho máme strach i čo nás teší a za čo sme vďační.

Sr. M. Gabriela OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...