Pohľad späť a vykročenie k novému zajtrajšku

„Sme spoločenstvo sestier, ktorých vzájomná láska odzrkadľuje dobrotu Boha k svojmu ľudu. Čerpáme z prameňa svätosti sv. otca Dominika a sme kazateľkami podľa jeho príkladu. V každom veku ohlasujeme Pravdu, ktorú denne kontemplujeme…“ – toto sú slová ideálu, ktoré sestry dominikánky vyjadrili počas slávenia XIII. generálnej kapituly v lete 2020. Je júl 2023 a sestry slávili IV. generálne zhromaždenie, počas ktorého mali hodnotiť obdobie prvých troch rokov kráčania za týmto ideálom. 

Generálne zhromaždenie, ktoré sa konalo v dňoch 9. – 14. júla 2023 v Košiciach, zahájili sestry dominikánky celodennou duchovnou obnovou, ktorej hlavnou súčasťou bolo slávenie votívnej sv. omše k Duchu Svätému celebrovanej P. Patrikom Vnučkom OP. Sestry si počas adorácie vyprosovali potrebné milosti a požehnanie pre zdarný priebeh generálneho zhromaždenia. S plodmi rozjímania nad Božím slovom liturgie dňa sa počas duchovnej obnovy so sestrami podelila sr. M. Júlia Iskrová OP. 

Hodnotiace stretnutie sestier sa začalo v jubilejnom roku slávenia kanonizácie sv. Tomáša Akvinského, dominikánskeho svätca a učiteľa Cirkvi, ktorý je pre sestry vynikajúcim vzorom vernosti dominikánskej spiritualite. „… vo vernosti sv. Dominikovi, ktorý buď hovoril s Bohom (modlitba), alebo o Bohu (kázanie), Tomáš hlásal spôsob, ako udržať v plodnom napätí kontemplatívny (štúdium a spoločná modlitba) a apoštolský rozmer nášho dominikánskeho života: „Lebo ako je lepšie osvecovať ako len svietiť, tak je lepšie dávať plody svojej kontemplácie, než len kontemplovať“. (List magistra rádu dominikánskej rodine k jubilejným slávnostiam sv. Tomáša Akvinského).

Program generálneho zhromaždenia zahŕňal prehodnotenie kongregačného plánu počas uplynulého trojročia a návrhy na smerovanie kongregácie na ďalšie tri roky. Práce prebiehali na individuálnej, skupinovej úrovni a v zhromaždení. Vzájomné diskusie upriamili pozornosť sestier zvlášť na dostatočné rozlišovanie pri odpovedaní na aktuálne potreby doby. 

Práce na generálnom zhromaždení boli spríjemnené aj slávením dvoch jubileí. Dňa 13. júla si sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, pripomenula 25. výročie svojich rehoľných sľubov počas slávenia sv. omše, ktorú celebroval P. Lukáš Žilák OP.

Slávnostné chvíle pokračovali aj na druhý deň, 14. júla v Petrovanoch. Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy si pripomenula 80. výročie vzniku. Ďakovnú Eucharistiu slávil P. Reginald Slavkovský OP za účasti kňazov, sestier, farníkov a hostí vo farskom kostole v Petrovanoch. Pri zrode kongregácie boli práve Petrovany sídlom prvej generálnej predstavenej, sr. M. Dalmy Kertészovej OP, ktorá bola aj riaditeľkou Domova sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila. V tom čase sa sestry v zariadení starali o 156 klientov. Súčasťou domova bola aj pomocná škola, v ktorej sestry vyučovali. Sociálnej činnosti sa sestry v Petrovanoch venujú až doteraz. Jubileum bolo pre sestry príležitosťou, aby spolu s farníkmi a hosťami ďakovali za všetky udelené milosti a Božiu pomoc počas uplynulého obdobia a do ďalších rokov vyprosovali Božie požehnanie a potrebné dary Ducha Svätého pre napĺňanie zvereného poslania. Výnimočnosť týchto chvíľ spríjemnilo aj spoločné agapé. Týmto slávením bolo zároveň ukončené aj IV. generálne zhromaždenie sestier.

Nech je zvelebený Pán, náš ochranca! On je ku nám milosrdný a dodáva nám odvahy,
on je naše útočište a náš osloboditeľ; on je naša záštita, na ktorú sa spoliehame. (Porov. Ž 144)

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes