Pohľad späť a vykročenie k novému zajtrajšku

26. júl. 2023 | Aktuality, Články

„Sme spoločenstvo sestier, ktorých vzájomná láska odzrkadľuje dobrotu Boha k svojmu ľudu. Čerpáme z prameňa svätosti sv. otca Dominika a sme kazateľkami podľa jeho príkladu. V každom veku ohlasujeme Pravdu, ktorú denne kontemplujeme…“ – toto sú slová ideálu, ktoré sestry dominikánky vyjadrili počas slávenia XIII. generálnej kapituly v lete 2020. Je júl 2023 a sestry slávili IV. generálne zhromaždenie, počas ktorého mali hodnotiť obdobie prvých troch rokov kráčania za týmto ideálom. 

Generálne zhromaždenie, ktoré sa konalo v dňoch 9. – 14. júla 2023 v Košiciach, zahájili sestry dominikánky celodennou duchovnou obnovou, ktorej hlavnou súčasťou bolo slávenie votívnej sv. omše k Duchu Svätému celebrovanej P. Patrikom Vnučkom OP. Sestry si počas adorácie vyprosovali potrebné milosti a požehnanie pre zdarný priebeh generálneho zhromaždenia. S plodmi rozjímania nad Božím slovom liturgie dňa sa počas duchovnej obnovy so sestrami podelila sr. M. Júlia Iskrová OP. 

Hodnotiace stretnutie sestier sa začalo v jubilejnom roku slávenia kanonizácie sv. Tomáša Akvinského, dominikánskeho svätca a učiteľa Cirkvi, ktorý je pre sestry vynikajúcim vzorom vernosti dominikánskej spiritualite. „… vo vernosti sv. Dominikovi, ktorý buď hovoril s Bohom (modlitba), alebo o Bohu (kázanie), Tomáš hlásal spôsob, ako udržať v plodnom napätí kontemplatívny (štúdium a spoločná modlitba) a apoštolský rozmer nášho dominikánskeho života: „Lebo ako je lepšie osvecovať ako len svietiť, tak je lepšie dávať plody svojej kontemplácie, než len kontemplovať“. (List magistra rádu dominikánskej rodine k jubilejným slávnostiam sv. Tomáša Akvinského).

Program generálneho zhromaždenia zahŕňal prehodnotenie kongregačného plánu počas uplynulého trojročia a návrhy na smerovanie kongregácie na ďalšie tri roky. Práce prebiehali na individuálnej, skupinovej úrovni a v zhromaždení. Vzájomné diskusie upriamili pozornosť sestier zvlášť na dostatočné rozlišovanie pri odpovedaní na aktuálne potreby doby. 

Práce na generálnom zhromaždení boli spríjemnené aj slávením dvoch jubileí. Dňa 13. júla si sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, pripomenula 25. výročie svojich rehoľných sľubov počas slávenia sv. omše, ktorú celebroval P. Lukáš Žilák OP.

Slávnostné chvíle pokračovali aj na druhý deň, 14. júla v Petrovanoch. Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy si pripomenula 80. výročie vzniku. Ďakovnú Eucharistiu slávil P. Reginald Slavkovský OP za účasti kňazov, sestier, farníkov a hostí vo farskom kostole v Petrovanoch. Pri zrode kongregácie boli práve Petrovany sídlom prvej generálnej predstavenej, sr. M. Dalmy Kertészovej OP, ktorá bola aj riaditeľkou Domova sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila. V tom čase sa sestry v zariadení starali o 156 klientov. Súčasťou domova bola aj pomocná škola, v ktorej sestry vyučovali. Sociálnej činnosti sa sestry v Petrovanoch venujú až doteraz. Jubileum bolo pre sestry príležitosťou, aby spolu s farníkmi a hosťami ďakovali za všetky udelené milosti a Božiu pomoc počas uplynulého obdobia a do ďalších rokov vyprosovali Božie požehnanie a potrebné dary Ducha Svätého pre napĺňanie zvereného poslania. Výnimočnosť týchto chvíľ spríjemnilo aj spoločné agapé. Týmto slávením bolo zároveň ukončené aj IV. generálne zhromaždenie sestier.

Nech je zvelebený Pán, náš ochranca! On je ku nám milosrdný a dodáva nám odvahy,
on je naše útočište a náš osloboditeľ; on je naša záštita, na ktorú sa spoliehame. (Porov. Ž 144)

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...