Na Ukrajine sa počas pandémie spoločne modlili matky aj deti

20. mar. 2021 | Aktuality, Články

V sobotu 13. marca sa skupina žien zo spoločenstva „Modlitby matiek“ v Mukačeve rozhodla pomodliť krížovú cestu. Obetovali túto modlitbu za svoje deti a za ukončenie pandémie kráčajúc spolu s Pannou Máriou v  dedine Džublik, ktorá je vzdialená asi hodinu cesty od Mukačeva. Na Zakarpatí podobne ako na celej Ukrajine naďalej prevláda nepriaznivá situácia týkajúca sa koronavírusu. Bol to teda jeden z dôvodov prečo ich nezastavil ani dážď, ani sneh, aby kráčali s krížom na pleci po horách, kde sa nachádzajú zastavenia krížovej cesty. Viedla ich sestra Lýdia, ktorá sa s nimi stretáva každý štvrtok na spoločnej modlitbe. Pomáhala im sprievodným slovom, spevom Ježišovej modlitby a záverečnou meditáciou k hlbšiemu prežitiu a zahĺbeniu sa do slov krížovej cesty matiek za deti. Jedna z účastníčok napísala:

Každá z nás – matiek, nesie každý deň svoj kríž. Niekedy je ťažší, inokedy ľahší. No ten kríž je veľmi dôležitý, lebo v nás vyvoláva otázky: Ako ochrániť naše deti od pádov? Ako im pomôcť, aby vládali znovu vstať? Ako im podať ruku? Ako ich nezraniť? Ako zahojiť rany, ktoré im spôsobuje svet? Ako ich vychovávať, aby sme sa nemuseli hanbiť, keď prídeme pred tvár Najvyššieho a On sa nás spýta, či sme mu priviedli tých, ktorých nám zveril? Aj my mamy veľa krát padáme a vstávame. Každá z nás má svoju Golgotu. Ale veríme, že po ukrižovaní nasleduje Vzkriesenie a Nanebovstúpenie a preto ďakujeme Bohu za jeho lásku k nám a k našim deťom.“ 

                                                                      (Vika, postulantka laického dominikánskeho bratstva)

Nie len mamy, ale aj ich deti sa modlili spoločnú krížovú cestu. Hneď v nasledujúci deň v nedeľu po detskej svätej omši sa okolo 30 detí zapojilo do pobožnosti krížovej cesty. Bolo dojemné vidieť ich s akou úprimnosťou nesú svoj vlastnoručne vyrobený kríž a kráčajú od jedného zastavenia k druhému. Kríž, nad ktorým meditovali počas katechézy a na ktorý zavesili svoje hriechy, ktorými urazili Ježiša.

Tieto spoločne prežité momenty pomáhajú veriacim na Ukrajine hlbšie prežívať tajomstvo pôstneho obdobia, ktoré je aktuálne poznačené pandémiou koronavírusu.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...