Moc najväčšej Božej vlastnosti

11. apr. 2021 | Články, Zamyslenia

Milosrdná Božia láska – je ňou obdarené všetko stvorenie, je to dotyk samotného Boha, ktorý pomáha v núdzi, ktorý odpúšťa.

Tajomstvo tejto lásky spoznávame len vďaka tomu, že nám ho Boh odhalil v dejinách spásy.

Biblické stránky Starého zákona obsahujú mnoho termínov, ktoré vyjadrujú skutočnosť milosrdenstva Boha. Najčastejšie hebrejský termín pre vyjadrenie milosrdenstva používa slovo hesed. Slovo hovoriace o vernosti zmluve Boha s vyvoleným židovským národom, resp. s človekom. Toto slovo má  aj mocnejší význam, keď vyjadruje nielen vernosť, ale aj zodpovednosť v láske.

V konkrétnej biblickej udalosti exodu, toto slovo vyjadruje vážnosť  tejto dejinnej udalosti. Išlo tu o skutok Božieho milosrdenstva „lebo Boh videl úzkosti, utrpenie i slzy národa () zostúpil, aby ho vyslobodil“ (porov. Ex 3,7n). V tomto čine sa Božie milosrdenstvo ukázalo ako sila, ktorá stojí na strane utláčaných.

Novozákonné zjavenie Božej lásky sa naplno prejavilo v Ježišovi Kristovi, o ktorom hovorí sv. sestra Faustína  ako o vtelenom milosrdenstve. Mnohé Ježišove podobenstvá odhaľujú rôzne aspekty toho tajomstva. Ježiš ho sprítomňoval v skutkoch milosrdenstva a tým dal hmatateľný, overiteľný obsah svojmu spasiteľskému poslaniu. Avšak jeho milosrdná láska sa najviac odhalila v hodinách vrcholu jeho života – v umučení, smrti a zmŕtvychvstaní. Môžeme povedať, že tajomstvo nášho vykúpenia je vrcholom uskutočňovania jeho milosrdenstva. Ono nesie v sebe nadčasovú dimenziu – človek sa v jeho objatí môže nanovo stať spravodlivým, verným, zodpovedným vo vzťahu k Láske.  Môže sa stať svätým, dynamicky svätým.

Tajomstvo zrodu milosrdenstva v nás vyviera z miesta, ktoré je nám bližšie, než sme my sami sebe. Je to miesto pravdy stretnutia s Bohom v hĺbke každého z nás. Je to zároveň miesto odpustenia, miesto nového zrodu.

Tento prekypujúci dar milosrdenstva môžeme vidieť u sv. Dominika v jeho povolaní. Cesta posvätenia nášho zakladateľa je poznačená dvoma tajomstvami – milosrdenstvom a pravdou. Tajomstvami, ktoré sú piliermi „dominikánskej spirituality“ – kázanie a súcit.

O Dominikovom súcite nám hovoria krátke pramenné epizódy z jeho života i názorné výjavy týchto udalostí, ktoré sú umiestnené na náhrobnom kameni oltárneho predelu v bazilike sv. Dominika v Bologni.

V čase keď sv. Dominik študoval v Palencii celú oblasť postihol silný hladomor a mnohí chudobní zomierali od hladu. Dominik pohnutý ľútosťou predal svoje knihy, ktoré boli ručne písané, uložené v kožených obaloch. Zisk z predaja spolu s ďalšími osobnými vecami, ktoré mu patrili, rozdal chudobným so slovami „nechcem študovať na mŕtvej koži, zatiaľ čo ľudia zomierajú od hladu (Atti del proceso di canonizzazione di Bologna, 1233).

Počas jedného z pobytov sv. Dominika v Ríme, jeden mladý príbuzný kardinála Stefano di Fossanova, počas zábavy sa neopatrne pustil do šialeného cvalu na koni. Pád z koňa bol veľmi vážny, až natoľko, že svedkovia tejto udalosti ho s plačom považovali už za  mŕtveho. Okolo nebohého sa zhromažďovali vzlykajúci ľudia až dovtedy, kým neprešiel Majster Dominik. On povzbudzovaný svojim  spolubratom a pohnutý  silným súcitom, nechal preniesť mladíka ďaleko od davu a  silou svojich modlitieb ho privedol naspäť k životu (Bl. Jordán Saský, Libellus).

V hornej časti spomenutého  sarkofágu sa nachádza dominujúci výjav – moment ako umučený a pochovaný Kristus vychádza z hrobu. Tu je znázornená nielen dynamiku chvíle, ktorá je pre ľudské oko stále tajomstvom, ale je to aj chvíľa, keď Kristus svojou mocou premáha smrť.

Dnes, keď sa  nachádzame v oktáve veľkonočného tajomstva i my sme vystrojení touto mocou – keď dobrotou, srdečnosťou, radosťou – MILOSRDENSTVOM – premáhame  nepriaznivé veci okolo nás.

Sr. M. Alberta OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...