Miništrantský sľub v Košiciach

24. jan. 2015 | Články

Počas sviatku Svätej rodiny  sme v našom Kostole Krista Kráľa v Košiciach prežívali slávnosť, ktorá potešila celé spoločenstvo ľudí, stretávajúcich sa pri sláveniach nedeľných sv. omší. Veríme, že modlitby farníkov napomohli tiež  k tomu, že naši šiesti miništranti Tadík, Šebko, Patrik, Michal, Oliver a Ľubko skladali svoje miništrantské sľuby.

Niektorí chlapci slúžili pri oltári už dlhšie, iní však zareagovali na výzvu, ktorá odznela v našom kostole minulý rok. Možno aj napriek rôznym prekážkam chlapci vo svojom rozhodnutí vytrvali a nezišli z cesty, na ktorú už vykročili. Celý čas ich počas sv. omší a niekoľkých stretnutí formoval otec Vladimír Šosták a hlavný miništrant Robo Ristvey. Chlapci počas svojich sľubov ďakovali Pánovi, že ich povolal do tejto služby pri oltári. Sľubovali, že s Jeho pomocou budú vždy ochotne, veľkodušne a s radosťou slúžiť pri liturgických sláveniach. Taktiež nechýbal ani sľub, že ich správanie v kostole, doma či v škole bude vždy príkladné. Bez svojich rodičov, ich výchovy a podpory, by však ani jeden z nich nezatúžil po tejto službe. Práve preto oni svojich synov obliekli do miništrantského rúcha, aby zvyšok sv. omše mohli už spolu s duchovným otcom sláviť pri oltári.

Celé naše farské spoločenstvo im je už teraz vďačné za ich obetavosť a neúnavnosť. Veríme, že na svoj sľub nezabudnú, budú sa usilovať žiť podľa Božieho príkladu a ich život teraz i neskôr bude pre nás svedectvom.

Veronika Kaduková, farníčka

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...