Miništrantský sľub v Košiciach

Počas sviatku Svätej rodiny  sme v našom Kostole Krista Kráľa v Košiciach prežívali slávnosť, ktorá potešila celé spoločenstvo ľudí, stretávajúcich sa pri sláveniach nedeľných sv. omší. Veríme, že modlitby farníkov napomohli tiež  k tomu, že naši šiesti miništranti Tadík, Šebko, Patrik, Michal, Oliver a Ľubko skladali svoje miništrantské sľuby.

Niektorí chlapci slúžili pri oltári už dlhšie, iní však zareagovali na výzvu, ktorá odznela v našom kostole minulý rok. Možno aj napriek rôznym prekážkam chlapci vo svojom rozhodnutí vytrvali a nezišli z cesty, na ktorú už vykročili. Celý čas ich počas sv. omší a niekoľkých stretnutí formoval otec Vladimír Šosták a hlavný miništrant Robo Ristvey. Chlapci počas svojich sľubov ďakovali Pánovi, že ich povolal do tejto služby pri oltári. Sľubovali, že s Jeho pomocou budú vždy ochotne, veľkodušne a s radosťou slúžiť pri liturgických sláveniach. Taktiež nechýbal ani sľub, že ich správanie v kostole, doma či v škole bude vždy príkladné. Bez svojich rodičov, ich výchovy a podpory, by však ani jeden z nich nezatúžil po tejto službe. Práve preto oni svojich synov obliekli do miništrantského rúcha, aby zvyšok sv. omše mohli už spolu s duchovným otcom sláviť pri oltári.

Celé naše farské spoločenstvo im je už teraz vďačné za ich obetavosť a neúnavnosť. Veríme, že na svoj sľub nezabudnú, budú sa usilovať žiť podľa Božieho príkladu a ich život teraz i neskôr bude pre nás svedectvom.

Veronika Kaduková, farníčka

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes