Konferencia dala mladých do centra

6. mar. 2016 | Články

V dňoch 4.-5. marca 2016 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže.

Konferenciu zorganizovali sestry dominikánky a bratia dominikáni, pričom najväčšiu zásluhu na organizovaní mali hlavne sr. Karola Dravecká a br. Lukáš Žilák. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov rôznych vekových skupín a profesijného zamerania. Počas dvoch dní odzneli štyri prednášky.

Prvú prednášku mal dp. Marek Forgáč s názvom Citový život mladých ľudí ako znamenia čias. Referoval v nej o problémoch citového dozrievania, o túžbach a potrebách mladých ľudí. Zdôraznil v nej existenciu bezpečného prístavu, ktorý by mal mladý človek nájsť hlavne v rodine.

Druhú prednášku mal P. Salvatore Curró s názvom Mladý človek v centre pastoračnej a edukačnej perspektívy. Hlavným cieľom prednášky bolo poukázať na to, že pri pastoračných aktivitách nie je prvoradým cieľom odovzdať zaužívaný stereotyp, ale reagovať na potreby mladého človeka a vychovávať ho s Bohom.

Súčasťou prvého dňa konferencie bola práca v skupinách, keď sa účastníci rozdelili do štyroch skupín. V nich diskutovali problémy načrtnuté v druhej prednáške, konfrontovali ich so situáciou na Slovensku a s vlastnými skúsenosťami. Následne skupiny prezentovali výsledky svojich diskusií a podelili si sa s otázkami, ktoré pri diskusiách zostali otvorené. Salvatore Curró sa potom na tieto otázky snažil odpovedať.

Počas druhého dňa konferencie odzneli taktiež dve prednášky.

Prvú prednášku mal P. Salvatore Curró s názvom Cieľ, etapy dozrievania a rôznorodosť pastorácie mládeže. V tento prednáške ešte viac priblížil hlavnú myšlienku svojho pastoračného konceptu, v ktorom je do centra pozornosti postavený mladý človek s jeho potrebami.

S druhou prednáškou vystúpil dp. Ondrej Chrvala. Jej názov bol Prax pastorácie mládeže na Slovensku (zameranie na ekleziálny rozmer).

Popoludní druhého dňa konferencie pokračoval program prácou v štyroch seminároch. V nich sa diskutovali špecifické prístupy v pastorácii mládeže na Slovensku. Boli to univerzitné pastoračné centrá, diecézne pastoračné centrá, stredoškolské programy kolégia Antona Neuwirtha a saleziánske mládežnícke strediská. Program konferencie bol ukončený panelovou diskusiou, kde na aktuálne otázky týkajúce sa pastorácie mládeže na Slovensku diskutovali pozvaní hostia z radov kňazov, rehoľníkov a laikov.

« z 2 »

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...