„ Hľa tu som, pošli mňa !“ ( Iz 6,8 )

11. nov. 2021 | Články, Zamyslenia

Poznáme veľa slov, ktoré sa skladajú len z niekoľkých písmen. No slovo misie je niečím zvláštnym. V tomto slove sa ukrýva obrovská hĺbka, veľká úloha a poslanie každého človeka, ktoré mu dal sám Stvoriteľ. Veľmi radi si prezeráme fotky misionárov v kruhu afrických detí alebo dospelých. Nemáme však ani len predstavu o tom koľko námahy a práce na sebe je potrebné vynaložiť pri prijatí tohto poslania, koľko odriekania a síl  musí človek vynaložiť na to, aby dokázal spoznať a  prijať cudziu kultúru, prekročiť prah svojho ja, prijať inú mentalitu naučiť sa nový jazyk, prijať iné zvyky správania či stolovania, zahrňujúc aj iné, pre nás Európanov nezvyklé jedlá. Nie je možné ľudskými slovami vyjadriť koľko milosti, sily a svetla Ducha Svätého dostáva každý misionár od Boha, aby zvládol toto poslanie. Ak vyslovíme slovo misie, máme obyčajne na mysli ďaleké krajiny, ale je dôležité rozpoznať misie aj doma: vo svojej, či v susednej krajine, dokonca aj medzi najbližšou rodinou. Byť misionárom tam, kde už ľudia majú aké – také poznanie o Bohu, o Kristovi, je ťažšie, ako v zemi, kde ho vôbec nepoznajú. Misia je vlastne služba. Každý misionár, ktorý chce, aby jeho ohlasovanie bolo presvedčivé a účinné, musí denne pretvárať svoje srdce tým istým slovom, ktoré sám ohlasuje. A najpresvedčivejšie je to slovo, ktoré je premenené na konkrétny skutok. Najzrozumiteľnejšou rečou, ktorej každý rozumie, je reč vlastného príkladu.

Misie – to je nesmierne dielo milosrdenstva nielen duchovného, ale aj materiálneho. Boh sám hovorí o milosrdenstve, ale ho aj vyjadruje a konkretizuje vyslaním svojho Syna na túto zem. A taktiež Ježiš vlastným príkladom a v sebe samom stelesňuje milosrdenstvo vo svojej osobe. Misionár je ako dopravná značka, ktorá na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase ukazuje cestu. Každá dopravná značka je upevnená na nejakom stĺpe. Podobne je to aj s misionárom. Na to, aby jeho služba bola plodnou, potrebuje byť upevnená. Jej oporou je modlitba, obeta, pôst a niekedy aj materiálna pomoc.

Aj v tomto roku, ako každý rok, sme slávili misijnú nedeľu, ktorá pripadla na predposlednú októbrovú nedeľu. Sv. Otec vydáva každý rok na tento deň posolstvo, v ktorom povzbudzuje veriacich k misijnej horlivosti za šírenie viery. Zmysel tohto dňa veľmi pekne vyjadril pápež Ján Pavol II, keď povedal, že misijná nedeľa je zvláštnou príležitosťou, ktorá pripomína všetkým veriacim platnosť misijného povolania, ktorú Boh vložil do každého srdca. Misie sú teda vecou a záležitosťou všetkých ľudí. Záleží teda na nás, ako sa k tomu poslaniu postavíme. Čo teda máme robiť a ako pomôcť misiám a misionárom? Predovšetkým máme zvlášť pamätať vo svojich modlitbách na misionárov a misijné poslanie Cirkvi. Naše modlitby a dary sú oporou pre misionárov a môžu im pomôcť pri výstavbe škôl, zdravotných zariadení, a  tak aj pri  ohlasovaní viery, aby všetci mohli spoznať Božiu lásku, aby všetci spoznali a mohli žiť dôstojný ľudský život. Misie sú výzvou pre každého z nás, zobrať na vedomie Kristov príkaz: „Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium všetkým národom.“

Takže poďme, vysúkajme rukávy a ponúknime nádej, ktorá prúdi cez Slovo Evanjelia. Poďme, lebo sám Kristus nás posiela.

Sr. M. Lýdia OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.