Predstavenie uzáverov XII. generálnej kapituly

Majster Eckhart povedal: „Keby jediná modlitba, ktorú som kedy vyslovil bolo ďakujem, bolo by to dosť.“ Posledný septembrový a prvý októbrový víkend bol pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy výnimočný v tom, že mala možnosť „ďakovať“. Dôvodom vďačnosti boli Aktá XII. generálnej kapituly, ktoré boli sestrám dominikánkam z rôznych komunít odovzdané a predstavené v Košiciach a v Dunajskej Lužnej. Formačné dni zvolala nová generálna predstavená – sr. Rajmunda Páleníková OP.
Dôležitosť tejto iniciatívy vyzdvihla sr. Patrícia Buffová OP slovami: „Prišli sme, aby nám predstavili a odovzdali nového sprievodcu, ktorý bude putujúce spoločenstvo našej kongregácie doprevádzať počas rokov 2014-2020. Týmto sprievodcom sú Aktá XII. generálnej kapituly. Formačný deň sa niesol v duchu radostného oboznámenia sa s daným dokumentom, ktorý nám prezentovali  sr. Avila a sr. Karola. Následne sme sa v skupinkách pustili do študovania cieľov a etáp kongregačného plánu na nasledujúce obdobie. Ocenili sme úsilie generálnej kapituly, ktorá stanovila ciele pre kongregačný plán na obdobie rokov 2014-2020 a námahu generálnej rady, ktorá priradila k týmto cieľom etapy a spôsoby dosiahnutia. Niektoré sestry sa dokázali hneď stotožniť so zapojením sa do príprav 800. výročia založenia rehole a ako prvé prejavili záujem o pripravovanú púť po stopách sv. otca Dominika v Taliansku. Všetci sme sa zhodli na tom, že sa chceme viac usilovať o obnovenie vlastného života a vzájomných vzťahov, aby sme ako putujúce spoločenstvo presvedčivejšie hlásali Krista, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom. Formačný deň bol pre nás novým reštartom a všetky sme sa s novým sprievodcom rozpŕchli za svojim poslaním.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes