Predstavenie uzáverov XII. generálnej kapituly

6. okt. 2014 | Články

Majster Eckhart povedal: „Keby jediná modlitba, ktorú som kedy vyslovil bolo ďakujem, bolo by to dosť.“ Posledný septembrový a prvý októbrový víkend bol pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy výnimočný v tom, že mala možnosť „ďakovať“. Dôvodom vďačnosti boli Aktá XII. generálnej kapituly, ktoré boli sestrám dominikánkam z rôznych komunít odovzdané a predstavené v Košiciach a v Dunajskej Lužnej. Formačné dni zvolala nová generálna predstavená – sr. Rajmunda Páleníková OP.
Dôležitosť tejto iniciatívy vyzdvihla sr. Patrícia Buffová OP slovami: „Prišli sme, aby nám predstavili a odovzdali nového sprievodcu, ktorý bude putujúce spoločenstvo našej kongregácie doprevádzať počas rokov 2014-2020. Týmto sprievodcom sú Aktá XII. generálnej kapituly. Formačný deň sa niesol v duchu radostného oboznámenia sa s daným dokumentom, ktorý nám prezentovali  sr. Avila a sr. Karola. Následne sme sa v skupinkách pustili do študovania cieľov a etáp kongregačného plánu na nasledujúce obdobie. Ocenili sme úsilie generálnej kapituly, ktorá stanovila ciele pre kongregačný plán na obdobie rokov 2014-2020 a námahu generálnej rady, ktorá priradila k týmto cieľom etapy a spôsoby dosiahnutia. Niektoré sestry sa dokázali hneď stotožniť so zapojením sa do príprav 800. výročia založenia rehole a ako prvé prejavili záujem o pripravovanú púť po stopách sv. otca Dominika v Taliansku. Všetci sme sa zhodli na tom, že sa chceme viac usilovať o obnovenie vlastného života a vzájomných vzťahov, aby sme ako putujúce spoločenstvo presvedčivejšie hlásali Krista, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom. Formačný deň bol pre nás novým reštartom a všetky sme sa s novým sprievodcom rozpŕchli za svojim poslaním.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...