Podporte naše projekty 2% z dane za rok 2014

Milí priatelia a známi,

IMG_0889

úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku, ktorú ste nám poskytli cez svoj príspevok z Vašich zaplatených daní v roku 2013. Časť Vášho príspevku, ktorý predstavoval súhrnnú čiastku 9 379,31 EUR, sme použili pre Cirkevnú materskú školu Madony Žitného ostrova (vybudovanie cyklotrasy, dokúpenie edukačných pomôcok a nábytku do tried) a časť na debarierizáciu kúpeľne Domova sv. Dominika v Petrovanoch.

Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2014.

Chceme Vás poprosiť o Vašu podporu. Svoj príspevok môžete poukázať Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá má sídlo na adrese: Parková 27, 821 05 Bratislava.

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, podpora športu detí a mládeže.

foto 023V tomto roku – 2015 by sme chceli časť Vašich príspevkov použiť na vylepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v Cirkevnej materskej škole Madony žitného ostrova zakúpením interaktívnej tabule a potrebného príslušenstva, edukačných pomôcok, ďalej na zvýšenie bezpečnosti detí v areáli škôlky úpravou oplotenia. Časť príspevkov chceme použiť na ďalšie odstraňovanie bariér v Domove sv. Dominika – radi by sme vybudovali výťah z dôvodu zvýšenia mobility našich poberateľov sociálnych služieb.

Ďakujeme Vám a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí pre Vás i Vaše rodiny.

sestry dominikánky

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno alebo názov:  Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy
Sídlo:  Parková 27, 821 05 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO):  00587141
Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane

Vyhlásenie 2014
Vyhlásenie_2014_doc
Dve percenta 2015

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes