Odhodlaní hľadať Pravdu

19. okt. 2016 | Články

Počas krásnych jesenných dní 14. – 16. októbra sa konalo ďalšie stretnutie dominikánskej mládeže stredoškolákov už na tradičnom mieste v Ábelovej.
Tento vzácny čas venovalo šesť mladých ľudí hľadaniu pravdy a zmyslu života. Hlbšie sa pozreli na zápas o človeka v myslení V. E. Frankla, no zamýšľali sa aj nad rôznymi falošnými predstavami o Bohu. Slnečné sobotné popoludnie poskytlo priestor stíšiť sa, byť sám so sebou a prostredníctvom farieb, papiera i nádhernej prírody odhaliť cestu k Pravde. Taktiež aj film Boh pred súdom mohol pomôcť pochopiť rôzne postoje ľudí, ktorí na vlastnej koži zažívali brutalitu koncentračného tábora. V tichu kaplnky a rozjímaním nad tajomstvom blahoslavenstiev mnohí pocítili  dotyk Božej lásky, dar toho, čo už prežili, no i zmysel žiť pre všetko to, čo v živote ešte len príde. Spoločný víkend bol zakončený kázaním mladých, ktorí ostatným ponúkli to, čo sa ich dotklo, čo ich oslovilo a navzájom sa obohatili o svoje postoje.
Určite nemožno zabudnúť ani na čas spoločných rozhovorov, množstvo smiechu, nečakanú návštevu vysokoškolákov i na všetky nezabudnuteľné momenty, ktoré má každý hlboko zapísané vo svojom srdci.
Za ADOMákov Veronika

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...