2% dane za rok 2013

dan01_2014 Milí priatelia a známi,

úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku, ktorú ste nám poskytli cez svoj príspevok z Vašich zaplatených daní v roku 2012. Časť Vášho príspevku, ktorý predstavoval súhrnnú čiastku 5 522,24 EUR, sme použili pri zriadení elokovaného pracoviska Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, časť na opravu strechy v budove Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov sv. Dominika v Petrovanoch a časť na úpravu školského dvora v Košiciach. Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2013.

Chceme Vás poprosiť o Vašu podporu. Svoj príspevok môžete poukázať Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá má sídlo na adrese: Parková 27, 821 05 Bratislava. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, jej elokovaného pracoviska v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach, Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, podpora športu detí a mládeže. V tomto roku – 2014 by sme chceli časť Vašich príspevkov použiť na vylepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v našom sociálnom zariadení a na úpravu školského dvora v Dunajskej Lužnej. V Petrovanoch chceme upraviť aspoň niekoľko kúpelní na bezbariérové a v Dunajskej Lužnej plánujeme vybudovať detské ihrisko a zabezpečiť potrebné pomôcky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ďakujeme Vám a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí pre Vás i Vaše rodiny.

sestry dominikánky

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVIdan02_2014

Obchodné meno alebo názov: Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy

Sídlo: Parková 27, 821 05 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00587141

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes